Forskrift om endring i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)

DatoFOR-2014-11-21-1453
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015, departementet bestemmer
Sist endretFOR-2015-03-12-213
EndrerFOR-2003-03-26-401, FOR-2003-03-26-402
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§3, LOV-2002-06-21-45-§9, LOV-2002-06-21-45-§10, LOV-2002-06-21-45-§21, LOV-2002-06-21-45-§25, LOV-2002-06-21-45-§26, LOV-2002-06-21-45-§26a, LOV-2002-06-21-45-§27, LOV-2002-06-21-45-§29, LOV-2002-06-21-45-§29a, LOV-2002-06-21-45-§30, LOV-2002-06-21-45-§31, LOV-2002-06-21-45-§32, LOV-2002-06-21-45-§33, LOV-2002-06-21-45-§35
Kunngjort28.11.2014   kl. 15.40
KorttittelEndr. i yrkestransportforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. november 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 3, § 9, § 10, § 21, § 25, § 26, § 26a, § 27, § 29, § 29a, § 30, § 31, § 32, § 33 og § 35.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 19a (forordning (EF) nr. 1071/2009 endret ved forordning (EU) nr. 613/2012), nr. 19aa (beslutning 2009/992/EU), nr. 19ab (forordning (EU) nr. 1213/2010), nr. 25a (forordning (EF) nr. 1072/2009 endret ved forordning (EU) nr. 612/2012), nr. 32a (forordning (EF) nr. 1073/2009 endret ved forordning (EU) nr. 611/2012), nr. 26e (forordning (EF) nr. 2327/2003), nr. 26d (forordning (EF) nr. 792/94), nr. 26b (forordning (EØF) nr. 3916/90), nr. 27 (forordning (EØF) nr. 4058/89) og nr. 33c (forordning (EF) nr. 2121/98).
Endringer: Endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 213.

I

I forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) gjøres følgende endringer: 

--- 

§ 9 skal lyde:

§ 9. Eksamen og tilsyn

Statens vegvesen er ansvarlig for ordningen med eksamen for alle løyvetypene for vegtransport, godkjenning av private utdanningsinstitusjoner og tilsyn med disse. 

II

1. Forskriften gjelder fra 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. mars 2003 nr. 402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. Endringer i § 9 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
2. Løyver og tillatelser som er gyldige på det tidspunkt denne forskriften trer i kraft, gjelder for den tid som er fastsatt. For turvognløyve etter § 4 og løyve for godstransport etter § 5 i lova, gjelder løyve for en periode på 10 år regnet fra ikrafttreden.
0Endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 213.