Forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

DatoFOR-2014-11-24-1459
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2002-05-03-446
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1912-06-14-1-§1, LOV-1912-06-14-1-§1a, LOV-1912-06-14-1-§1b, LOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2002-05-03-446-§4, FOR-2011-12-07-1236, jf. LOV-2017-05-22-29-§31
Kunngjort28.11.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om magnetinduktiv prøving av ståltauer på taubaner

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 24. november 2014 med hjemmel i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. § 1, § 1a og § 1b og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6, jf. forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner § 4 og delegeringsvedtak 7. desember 2011 nr. 1236.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at den som utfører magnetinduktiv prøving av ståltau nevnt i § 2 har den nødvendige kompetanse og at ståltau blir byttet ut eller reparert i rett tid for å sikre at de alltid fyller sin oppgave med hensyn til anleggets sikkerhet og funksjonsdyktighet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter krav til den som skal utføre magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner for persontransport. Forskriften gjelder også fastsettelse av plikt for den som har konsesjon etter taubaneloven eller tillatelse etter jernbaneloven til å drive taubaner og kabelbaner for persontransport, til å sende kopi av rapport for utført magnetinduktiv prøving av ståltau til Statens jernbanetilsyn.

§ 3.Krav til metode og kvalifikasjoner for gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau

For magnetinduktiv prøving av ståltau gjelder NS-EN 12927-8 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 8: Magnetinduktiv prøving av tau.

§ 4.Krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner

Den som skal gjennomføre magnetinduktiv prøving av ståltau må enten ha akkreditering som omfatter magnetinduktiv prøving i henhold til NS-EN 12927-8 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Tau Del 8: Magnetinduktiv prøving av tau, eller godkjenning fra en nasjonal europeisk taubanemyndighet til å utføre magnetinduktiv prøving av ståltau gitt på bakgrunn av en nasjonal godkjenningsprosess.

Som dokumentasjon på akkreditering aksepteres akkrediteringsbevis fra Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).

Som dokumentasjon på godkjenning fra en europeisk nasjonal taubanemyndighet aksepteres godkjenningsdokument utstedt av den nasjonale myndigheten sammen med et akseptdokument fra Statens jernbanetilsyn.

Kopi av dokumentasjonen i annet og tredje ledd skal følge rapporten for den magnetinduktive prøvingen.

§ 5.Krav om rapportering av prøveresultater og plan for tiltak

Konsesjonshaver skal uten opphold sende kopi av rapport etter gjennomført magnetinduktiv prøving av ståltauet til Statens jernbanetilsyn. På bakgrunn av rapporten skal det utarbeides en tiltaksplan. Denne skal sendes Statens jernbanetilsyn sammen med rapporten.

§ 6.Endringer i andre forskrifter

Forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner: § 15 andre ledd bokstav b) oppheves.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.