Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

DatoFOR-2014-11-25-1531
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelTilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.

§ 2.Tildelingskriterier

Interkommunale friluftsråd og sentralleddet i frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn kan få tilskudd. Organisasjonen må ha etablert lokallag og aktivitet i minimum to fylker.

Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt.

Tilskuddsordningen prioriterer

a)tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige
b)tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen
c)tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder
d)tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid
e)personer som er lite fysisk aktive
f)barn, unge og barnefamilier.
§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.