Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet

DatoFOR-2014-11-25-1532
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til friluftsliv for alle

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

§ 2.Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv kan få tilskudd.

Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt.

Tilskuddsordningen prioriterer

a)aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
b)tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder
c)tiltak som bidrar økt deltakelse over tid
d)personer som er lite fysisk aktive
e)barn, unge og barnefamilier
f)personer med nedsatt funksjonsevne.
§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.