Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning

DatoFOR-2014-11-25-1533
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 3
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til generell vannforvaltning

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 3.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften.

§ 2.Tildelingskriterier

Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan få tilskudd til

a)tiltak, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
b)informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
c)utredninger og andre tjenestekjøp.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder, vil bli prioritert.

§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.