Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak

DatoFOR-2014-11-25-1534
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§26, Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 1
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 26 og Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 1.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere de negative effektene av sur nedbør på naturmangfoldet i vassdrag.

§ 2.Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organ og fiskerettshavere kan få tilskudd til

a)kjøp av kalk
b)transport og spredning av kalk
c)informasjon og veiledning om kalking i vassdrag
d)reetablering av opprinnelig naturmangfold i kalkede vassdrag.

Det kan gis tilskudd til tiltak i områder der tålegrensen for menneskeskapt forsuring er overskredet, og hvor det kan påvises eller er sannsynlig at skader på naturmangfoldet skyldes forsuring. I områder der tålegrensen ikke lenger er overskredet, men hvor tidligere forsuring har ført til at det opprinnelige naturmangfoldet er borte, kan det gis tilskudd til å reetablere opprinnelig naturmangfold. Det gis ikke tilskudd til kalking av naturlig sure vassdrag.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). Det kan bare gis tilskudd hvis fisket i vassdraget blir åpnet for allmennheten. Allmennhetens tilgang til fiske gjelder det året søkeren mottar tilskudd.

§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.