Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter

DatoFOR-2014-11-25-1535
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 85
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 85.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til drift, utvikling og etablering av naturinformasjonssenter.

§ 2.Tildelingskriterier

Autoriserte nasjonalpark- og naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak og naturveiledning. Størrelsen på grunntilskuddet vil framgå av Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Autoriserte sentre som har potensial for å nå mange mennesker, og som har samarbeid med reiselivet eller andre aktører som kan bidra til økt besøk, kan søke om tilskudd for å etablere nytt eller utvidet tilbud for publikum. Autoriserte sentre kan også søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter.

Både autoriserte sentre og andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museer og stiftelser) kan søke om tilskudd til utstillinger og informasjonstiltak.

§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.