Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter

DatoFOR-2014-11-25-1536
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 1
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til tiltak for truede arter

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 1.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 og § 24, og truede arter, jf. definisjonen av truede arter i Norsk rødliste for arter.

§ 2.Tildelingskriterier

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan få tilskudd til

a)skjøtsel og vedlikehold
b)biotopforbedrende tiltak
c)konkrete tiltak for enkeltarter, for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
d)tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
e)gjerding
f)kartlegging og overvåking i tilknytning til tiltak.

Det kan også gis tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

§ 3.Krav til søknad

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.