Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper

DatoFOR-2014-11-25-1537
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 2
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 2.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kap. VI og truede naturtyper, jf. definisjon av truede naturtyper i Norsk rødliste for naturtyper.

§ 2.Tildelingskriterier

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan få tilskudd til

a)skjøtsel og vedlikehold
b)tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak
c)gjerding
d)kartlegging og overvåking i tilknytning til tiltak.

I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til utarbeiding av skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og informasjon om naturtypene.

§ 3.Krav til søknad

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.