Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

DatoFOR-2014-11-25-1538
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tiltak i statlig sikrede friluftslivområder

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 78.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikrede friluftsområder og områder vernet som friluftsområder etter Markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allment friluftsliv.

§ 2.Definisjoner 

Statlig sikret friluftslivsområde

Et friluftslivsområde er statlig sikret når staten har skaffet seg råderett over arealet for allmennhetens bruk som friluftslivsområde ved erverv eller langvarig avtale om bruksrett (servituttavtale). Når staten ved Miljødirektoratet bidrar til sikring av friluftslivsområder uten å overta eiendomsretten til eiendommene, er det en forutsetning at det tinglyses en klausul (erklæring) på eiendommene om at de ikke kan omdisponeres til andre formål uten samtykke fra direktoratet. En slik klausul kan også opprettes på områder som allerede er i offentlig eie uten at det ytes økonomisk tilskudd til selve sikringen. 

Skjøtsel

Skjøtsel er tiltak som skal opprettholde eller oppnå den naturtilstanden som er formålet med sikringen, herunder tiltak for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag, beplantning og restaurering etter naturinngrep.

§ 3.Tildelingskriterier

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan få tilskudd. Forvaltningsansvarlig kan motta tilskudd til friluftslivsområder vernet etter markaloven.

Det gis tilskudd til tilrettelegging som har til formål å

a)minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftslivsaktivitet for alle
b)ivareta opplevelseskvalitetene i området og legge til rette for gode naturopplevelser
c)hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyreliv og øydelegging av kulturminner og kulturmiljø.

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeiding av atkomstvei og parkeringsplass, turvei eller tursti, fiskeplasser, tiltak for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplass og brygge, toalett, søppelstativ, formidling av kulturminner, tilplanting og skjøtsel.

Tilskuddet kan bare gis der tiltaket inngår i en gjeldende og godkjent forvaltningsplan knyttet til tilrettelegging av statlig sikret friluftslivsområde. Fylkesmannen godkjenner forvaltningsplanen. Fylkeskommunen kan stille vilkår for gjennomføring av tiltaket.

For områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er i tråd med verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området.

Tilskuddsordningen prioriterer friluftsområder som

a)ligger i og ved byer og tettsteder
b)blir eller har potensial for å bli mye brukt
c)ligger i områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene
d)ligger i tilknytning til innlandsvassdrag.
§ 4.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som har mottatt søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 5.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 6.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 7.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.