Forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak for anadrome laksefisk

DatoFOR-2014-11-25-1539
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 2
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om vannmiljøtiltak for anadrome laksefisk

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 2.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å tilrettelegge for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk.

§ 2.Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale organ kan få tilskudd til

a)forvaltning av og informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye
b)anvendt FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av lakse- og sjøørretbestander.
§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan kreve at søknaden er basert på en ferdig driftsplan eller stille som vilkår at det blir utarbeidet en driftsplan. Søknaden skal dokumentere at tiltak som innebærer fysiske inngrep i naturen ikke er i strid med godkjent kommunal plan eller kommunalt vedtak. Dersom søknaden gjelder

a)flere prosjekt, må hvert prosjekt spesifiseres
b)tilskudd til tekniske fiskeforsterkingstiltak, skal den gi opplysninger om området der tiltaket er lokalisert, blant annet geografisk navn, vassdrag og arealkategori i kommuneplan eller reguleringsplan
c)tilskudd til fiskekultiveringstiltak og tekniske fiskeforsterkingstiltak, skal det legges ved en tillatelse fra grunneier, uttalelse fra kommunen og uttalelse og eventuelt tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller fylkesmannen.

Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.