Forskrift om tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

DatoFOR-2014-11-25-1567
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 81
Kunngjort12.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 81.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til at verneområder og andre verdifulle naturområder blir del av en bred verdiskaping som har en langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling.

§ 2.Tildelingskriterier

Kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, grunneiere, naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyrer kan få tilskudd til

a)attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, som for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt
b)ulike typer informasjon, og tiltak for utvikling av besøksforvaltning og nasjonalparker som merkevare
c)naturfaglig kompetanseheving i reiselivsvirksomheter
d)tiltak for å bedre samarbeidet mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn
e)ledelse av prosjekter som faller inn under bokstav a til d.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). Fysiske tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten.

§ 3.Krav til søknad

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.