Forskrift om tilskudd til viltformål

DatoFOR-2014-11-25-1568
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1425 post 71, underpost 3
Kunngjort12.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilskudd til viltformål

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1425 post 71, underpost 3.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til et høstningsverdig overskudd av viltet.

§ 2.Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner kan få tilskudd til

a)tilrettelegging for og rekruttering til jakt
b)informasjon om jakt og jaktmuligheter
c)kartlegging av viltressursene og viltets leveområder, samt viltinteresser i kommuner og regioner
d)innarbeiding av viltets leveområde og viltinteresser i kommunale planar etter plan- og bygningsloven
e)oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
f)deltakelse i rettighetshavernes driftsplanarbeid
g)forvaltningsrettet forskning og overvåking.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av et planmessig arbeid vil bli prioriterte.

§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger. Det organet som mottar søknaden kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Dersom søknaden inneholder flere prosjekt må hvert av disse spesifiseres.

§ 4.Krav om rapportering

Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.