Forskrift om godskriving av pensjonspoeng for mottakere av avtalefestet pensjon som omfattes av AFP-tilskottsloven § 12 eller avtalefestet pensjon fra offentlig pensjonsordning før fylte 65 år

DatoFOR-2014-11-26-1465
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-19
Kunngjort28.11.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om godskriving av pensjonspoeng, AFP

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-19.

§ 1.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse når det utbetales avtalefestet pensjon som omfattes av AFP-tilskottsloven § 12 eller avtalefestet pensjon fra offentlig pensjonsordning før fylte 65 år.

§ 2.Godskriving av pensjonspoeng

Den som mottar avtalefestet pensjon som nevnt i § 1, får godskrevet pensjonspoeng etter reglene i folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven trådte i kraft.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.