Forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

DatoFOR-2014-11-26-1467
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-06-29-841
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§29, LOV-1949-07-28-26-§30, LOV-1953-06-26-11-§12, LOV-1953-06-26-11-§13, LOV-1962-06-22-12-§15, LOV-1962-06-22-12-§16
Kunngjort28.11.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om reduksjon av uførepensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 29 sjuende ledd og § 30 tredje ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 12 sjuende ledd og § 13 tredje ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 15 sjuende ledd og § 16 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 711, 21 des 2015 nr. 1828, 29 juni 2016 nr. 841.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir utfyllende regler om reduksjon av midlertidig uførepensjon og uførepensjon på grunn av inntekt og om etteroppgjør når det er utbetalt for lite eller for mye pensjon i et kalenderår.

§ 2.Definisjoner

I forskriften her forstås

a)«tjenestepensjonslovene» som lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere,
b)«pensjon» som midlertidig uførepensjon og uførepensjon som gis med hjemmel i tjenestepensjonslovene,
c)«inntekt» som pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15, se likevel § 3 i forskriften her,
d)«inntektsgrense» som det beløpet årlig inntekt, inkludert feriepenger, kan utgjøre før pensjonen skal reduseres, jf. lov om Statens pensjonskasse § 29 første og andre ledd og tilsvarende bestemmelser i de øvrige tjenestepensjonslovene. Feriepenger kan fastsettes til et beløp svarende til 1,3 prosent av inntekten.
e)«80 prosent-regelen» som bestemmelsen om at det ikke utbetales uførepensjon når inntekten utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, jf. lov om Statens pensjonskasse § 29 femte ledd og tilsvarende bestemmelser i de øvrige tjenestepensjonslovene.
0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 841 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 3.Inntekt som ikke skal føre til reduksjon av pensjonen

Følgende inntekter skal ikke føre til reduksjon i pensjonen, selv om de defineres som pensjonsgivende inntekter i folketrygden:

a)erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeserstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd og
b)inntekt, herunder feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble tatt ut (etterslepsinntekt).

Den enkelte må selv opplyse om og dokumentere slike inntekter.

§ 3a.Inntektsgrense for personer som mottar pensjon og er i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

For personer som mottar pensjon og er i varig tilrettelagt arbeid (VTA) etter forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14, skal inntektsgrensen tillegges 100 prosent av grunnbeløpet per kalenderår.

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2015 nr. 711 (i kraft 1 jan 2015), endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1828 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3b.Endring av inntektsgrensen og samlet inntekt før uførhet

Et medlem med gradert uførepensjon kan få fastsatt ny inntektsgrense og samlet inntekt før uførhet. Endring av inntektsgrensen og samlet inntekt før uførhet forutsetter at medlemmet har hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling som er høyere enn reguleringen av grunnbeløpet uten at stillingsprosenten er økt. Samlet inntekt før uførhet økes med samme beløp som inntektsgrensen.

Medlemmet må selv kreve å få endret inntektsgrensen og samlet inntekt før uførhet og dokumentere inntektsøkningen. Frist for å sette fram krav om endret inntektsgrense og samlet inntekt før uførhet er 31. desember året etter inntektsøkningen skjedde.

0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2016 nr. 841 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 4.Utfyllende bestemmelser om reduksjon av pensjon

Pensjonen skal reduseres når inntekten i et kalenderår overstiger inntektsgrensen fastsatt etter tjenestepensjonslovene. Dersom pensjonisten har meldt fra om forventet inntekt gjennom et kalenderår, kan pensjonsordningen gjennomføre en jevn reduksjon i pensjonen gjennom kalenderåret, selv om inntekten varierer gjennom året.

§ 5.Utfyllende bestemmelser om etteroppgjør

Dersom pensjonisten i et kalenderår har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon som omfattes av forskriften her, skal det foretas et etteroppgjør.

Etteroppgjøret skal baseres på hele kalenderår. I uttaksår eller opphørsår skal likevel etteroppgjøret ta utgangspunkt i perioden for mottak av pensjon og inntekten i samme periode.

Etterbetaling av for lite utbetalt pensjon kan unnlates hvis beløpet er mindre enn 25 prosent av rettsgebyret, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon kan unnlates hvis beløpet er mindre enn ett rettsgebyr.

Avregning av for mye utbetalt pensjon mot framtidige utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon fra en tjenestepensjonsordning kan foretas med et beløp opp til 25 prosent av samlet månedlig utbetaling av ytelser fra tjenestepensjonsordningen.

Dersom pensjonisten døde i samme år som etteroppgjøret gjelder for, skal det unnlates å gjennomføre etteroppgjør. Dersom dødsfallet er senere enn det året etteroppgjøret gjelder for, skal tilbakekreving unnlates, mens etterbetaling gjennomføres etter de vanlige reglene.

Etteroppgjør utsettes ikke som følge av klage over ligningen.

Ved etteroppgjøret for kalenderåret 2015 kan det sees bort fra feriepenger opptjent av den inntekten som inngår i inntektsgrensen.

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 841 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 6.Unntak fra 80 prosent-regelen

Det kan gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for person som ikke har hatt inntekt eller som har hatt inntekt under 80 prosent av samlet inntekt før uførhet tidlig i kalenderåret, men som deretter begynner i arbeid med en årlig arbeidsinntekt som overstiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet. Det er et vilkår at dette anses som et enkeltstående arbeidsforsøk og ikke gjentas år etter år. Det kan i så fall gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for de månedene tidlig i kalenderåret der den månedlige inntekten sammenhengende ikke har oversteget 1/12 av 80 prosent av samlet inntekt før uførhet.

Det kan gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for person som ikke har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, og som har hatt årlig inntekt som overstiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, og den økte inntekten ikke skyldes varig, økt arbeidsevne. Det kan i så fall gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for de månedene der den månedlige inntekten ikke har oversteget 1/12 av 80 prosent av samlet inntekt før uførhet.

0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2016 nr. 841 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 841 (med virkning fra 1 jan 2015, tidligere § 6).