Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

DatoFOR-2014-11-27-1481
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse27.11.2014
Sist endretFOR-2015-05-04-447 fra 08.05.2015
EndrerFOR-2012-11-27-1196
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-04-58-§5
Kunngjort02.12.2014   kl. 15:10
KorttittelForskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 138, 4 mai 2015 nr. 447.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2.Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3.Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a)Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere 16–17 år:89,65
Arbeidstakere 17–18 år:92,65
Over 18 år: ansatt inntil 12 uker111,15
Over 18 år: ansatt mellom 12–24 uker (3–6 md.)116,65

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b)Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere:131,05
Arbeidstakere 16–17 år:97,65
Arbeidstakere 17–18 år:101,65
c)Tillegg for fagarbeidere:
10
d)Helge-/helligdagstillegg

Røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time

1)mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
2)mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3)mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.
e)Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 60 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere, jf. b).

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2015 nr. 138, 4 mai 2015 nr. 447 (i kraft 8 mai 2015).
§ 4.Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsene i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 5.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 6.Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift

Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, herunder

-lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
-lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og
-lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 8.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 27. november 2012 nr. 1196 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene oppheves straks.