Forskrift om opplysningsplikt til den offisielle lønnsstatistikken ved rapportering i henhold til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

DatoFOR-2014-12-01-1489
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-54-§2-2, FOR-1990-02-13-1228
Kunngjort02.12.2014   kl. 15:10
KorttittelForskrift om opplysningsplikt til lønnsstatistikken

Hjemmel: Fastsatt av Statistisk sentralbyrå 1. desember 2014 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. delegeringsvedtak 13. februar 1990 nr. 1228.

§ 1.Opplysningsplikt

Arbeidsgivere som i henhold til tariffavtale er omfattet av krav til bruk av lønnstrinn og lønnsansiennitet i sin virksomhet, er underlagt opplysningsplikt i henhold til denne forskriften.

§ 2.Opplysningspliktens omfang

Opplysningsplikten innebærer at arbeidsgiver skal rapportere informasjon om den enkelte ansattes lønnstrinn og lønnsansiennitet til bruk i offisiell lønnsstatistikk.

§ 3.Rapporteringsfrist og leveringsmåte mv.

Opplysningene skal leveres i henhold til reglene i lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft samtidig med lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven).