Forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger som er underveis i territorialfarvannet

DatoFOR-2014-12-05-1546
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§13
Kunngjort11.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om krav til slepebåt i territorialfarvannet

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 5. desember 2014 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 13.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder for flyttbare innretninger i territorialfarvannet.

Med flyttbare innretninger menes innretninger som definert i forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger § 1 første ledd.

Forskriften gjelder ikke for flyttbare innretninger med DP utstyrsklasse 3 sertifisert av klasseinstitusjon i henhold til IMO MSC /Circ. 645 «Guidelines for dynamic positioning» av 6. juni 1994 eller tilsvarende standard.

§ 2.(krav om slepebåt m.m.)

Flyttbare innretninger som er underveis skal ha minst en slepebåt tilkoblet.

Flyttbare innretninger uten egen fremdriftskraft skal i tillegg være fulgt av minst en slepebåt.

Flyttbare innretninger skal benytte så mange slepebåter at slepekraften, sammen med innretningens egen framdriftskraft, er tilstrekkelig til å kunne manøvrere og holde den flyttbare innretningen i ro under de maksimale sjø-, vind- og værforhold som kan være i området i det aktuelle tidsrommet.

§ 3.(dispensasjon)

Kystverkets hovedkontor kan i særlige tilfeller, etter skriftlig søknad fra rederiet, gjøre unntak fra forskriftens krav dersom ett av følgende krav er oppfylt:

a)det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig
b)det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
§ 4.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.