Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI - telematikkapplikasjoner for godstransport)

DatoFOR-2014-12-08-1529
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-10-26-1197
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort09.12.2014   kl. 15.00
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelske versjoner av rettsakter tilføyd)
KorttittelTSI - telematikkapplikasjoner for godstransport

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 8. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. III nr. 37h (forordning (EF) nr. 62/2006 endret ved forordning (EU) nr. 328/2012 og forordning (EU) nr. 280/2013).
Rettelser: 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelske versjoner av rettsakter tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37h (forordning (EF) nr. 62/2006, forordning (EU) nr. 328/2012 og forordning (EU) nr. 280/2013) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Jernbaneverket er nasjonalt kontaktpunkt iht. artikkel 4 c i forordning (EU) nr. 328/2012 som endrer forordning (EF) nr. 62/2006.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Samtidig oppheves forskrift 26. oktober 2007 nr. 1197 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI - telematikkprogrammer).

Forordninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

Se her for å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 62/2006: pdf.gif  

Se her for å lese uoffisell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 62/2006: pdf.gif  

Se her for å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 328/2012: pdf.gif  

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 328/2012: pdf.gif  

Se her for å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 280/2013: pdf.gif  

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 280/2013: pdf.gif

0Endret 29 jan 2015.