Gebyrer og fakturasatser 2015 for Longyearbyen lokalstyre

DatoFOR-2014-12-09-1589
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse09.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLongyearbyen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1925-07-17-11-§25, LOV-1925-07-17-11-§31, LOV-2001-06-15-79-§72, FOR-2002-06-24-724, FOR-2004-10-04-1327, FOR-2001-12-14-1389, FOR-2002-10-07-1145, FOR-2011-11-08-1087-§3-1, FOR-2007-01-18-76
Kunngjort15.12.2014   kl. 14.15
KorttittelGebyrer og fakturasatser 2015 for Longyearbyen

Hjemmel: Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 9. desember 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, § 25 annet ledd, § 31 annet ledd og svalbardmiljøloven § 72, jf. forskrift 24. juni 2002 nr. 724 om miljøavgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard, delegeringsvedtak 4. oktober 2004 nr. 1327, delegeringsvedtak 14. desember 2001 nr. 1389, delegeringsvedtak 7. oktober 2002 nr. 1145, byggeforskrift 8. november 2011 nr. 1087 for Longyearbyen 2012 § 3-1 og forskrift 18. januar 2007 nr. 76 om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard. 

Lokalstyret har i møte 9. desember 2014 vedtatt Longyearbyen lokalstyres gebyr- og fakturasatser for 2015. Gebyr- og fakturasatsene finnes på www.lokalstyre.no.