Forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften)

DatoFOR-2014-12-10-1574
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-12-19-1739 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2006-12-06-1356
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§3d, LOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2010-12-10-1569-§1-6
Kunngjort12.12.2014   kl. 15.00
KorttittelMuseumsbaneforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d, § 4, § 5 og § 6, jf. forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften) § 1-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2015 nr. 1409, 19 des 2016 nr. 1739.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette minimumskrav for å sikre at virksomhetene arbeider systematisk og proaktivt slik at det etablerte sikkerhetsnivået opprettholdes og i den grad det er nødvendig forbedres, samt at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av museumsbane.

§ 3.Definisjoner

I forskriften her forstås med:

a)alvorlig jernbanehendelse: en uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke,
b)infrastruktur: trasé, over- og underbygning, strømforsyningsanlegg, signalanlegg og kommunikasjonssystem,
c)jernbanehendelse: enhver annen hendelse enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på sikkerheten,
d)jernbaneulykke: en uønsket eller utilsiktet plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på infrastruktur, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker,
e)jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og/eller trafikkvirksomhet eller den som driver infrastruktur, trafikkstyring og/eller trafikkvirksomhet,
f)kjøretøy: et kjøretøy som kjører på egne hjul på jernbane med eller uten egen trekkraft,
g)museumsbane: jernbane hvor formålet ikke er gods- eller persontransport, men en demonstrasjon av jernbane, kjøretøy eller lignende fra en gitt tidsperiode. Demonstrasjonen av virksomheten kan foregå ved at det transporteres gods eller personer,
h)sikkerhetsstyring: systematiske tiltak en organisasjon iverksetter for å oppnå, opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivå i overensstemmelse med fastlagte mål,
i)sikkerhetsstyringssystem: organisasjon og systemer opprettet av en jernbanevirksomhet med henblikk på sikker forvaltning av deres virksomhet,
j)skift: kjøretøy som flyttes under skifting,
k)skifting: flytting av kjøretøy som ikke er tog,
l)tog: trekkraftkjøretøy med eller uten vogner som skal framføres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed,
m)trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togframføringen.

Kapittel 2. Sikkerhetsstyringssystem

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten og skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med alle vesentlige risikoer forbundet med virksomheten.

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og tilstrekkelig kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:

a)bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
b)bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
c)krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
d)beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
e)beredskapsplan og beredskapsøvelser,
f)rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
g)årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
h)bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.
0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3. Krav til forvaltning av infrastruktur

§ 6.Generelle krav til forvaltning av infrastruktur

Jernbanevirksomheten skal sikre at infrastrukturen til enhver tid er utformet og i en slik tilstand at det legges til rette for sikker drift. Det skal kun gis adgang til kjøretøy som er kompatibelt med infrastrukturen.

§ 7.Prinsipper for trafikkavvikling (romblokkprinsippet)

Jernbanevirksomheten skal utforme og drifte infrastrukturen samt drive trafikkstyring, slik at kjøring av tog på en strekning eller på et spor kontrolleres på en måte som sikrer at et tog ikke kjører inn på en strekning eller et spor der det befinner seg kjøretøy (romblokkprinsippet).

§ 8.Signalprinsipper

Jernbanevirksomheten skal ha prinsipper for tillatte signaler og deres plassering.

§ 9.Kontroll og vedlikehold av infrastruktur

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med infrastrukturen, og utføre nødvendig vedlikehold. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.

Jernbanevirksomheten skal ha kontroll på utført vedlikehold.

§ 10.Teknisk dokumentasjon

Jernbanevirksomheten skal ha teknisk dokumentasjon for alle systemer, deler og komponenter. Dokumentasjonen skal beskrive de forutsetninger og begrensninger som er knyttet til infrastrukturens utforming.

For infrastruktur der dokumentasjonen i henhold til første ledd ikke er fullstendig, skal jernbanevirksomheten ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse om infrastrukturen, herunder teknisk utforming, vedlikeholdsbehov, bruksmessige forutsetninger og begrensninger m.m.

§ 11.Register over infrastrukturen

Jernbanevirksomheten skal ha et register over systemer, deler og komponenter som inngår i infrastrukturen. Registeret skal identifisere systemer, deler og komponenter ved hjelp av en stedsangivelse.

§ 12.Trafikkstyring

All trafikk på infrastrukturen skal overvåkes og ledes slik at virksomheten drives sikkert.

Når framføring skjer etter romblokkprinsippet, skal trafikkstyringen bl.a. sikre at det til enhver tid er oversikt over de enkelte togs retning, posisjon og rekkefølge. På spor som ikke er bekreftet fri for tog, kan framføring skje på sikt dersom hastigheten begrenses slik at toget kan stoppe på halvparten av synlig strekning.

Den som driver trafikkstyring skal ha velegnet utstyr for å drive trafikkstyring, herunder for å kunne kommunisere med togbetjening.

§ 13.Bestemmelser for sikker trafikkavvikling

Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser for trafikkavvikling tilpasset banens sikringsstandard. Bestemmelsene skal ivareta en sikker trafikkavvikling under alle driftssituasjoner.

Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser om skifting.

Bestemmelsene skal gjenspeile systemet for trafikkavvikling og skal minst inneholde bestemmelser om signaler og deres betydning i trafikkavviklingen, ansvarsforhold, ordrelinjer og kommunikasjonsprosedyrer.

Kapittel 4. Krav til trafikkvirksomhet

§ 14.Generelle krav til trafikkvirksomhet

Jernbanevirksomheten skal sørge for at trafikken foregår sikkert.

Forutsetninger og begrensninger knyttet til kjøretøyets utforming skal legges til grunn for prosedyrer for drift og vedlikehold av kjøretøy.

§ 15.Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med kjøretøy og utføre nødvendig vedlikehold. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.

Jernbanevirksomheten skal dokumentere utført vedlikehold.

§ 16.Teknisk dokumentasjon

Jernbanevirksomheten skal ha oppdatert teknisk dokumentasjon for kjøretøy, herunder alle systemer, deler og komponenter. Dokumentasjonen skal kunne bekrefte at systemer, deler og komponenter er i samsvar med de nasjonale og internasjonale standarder som er lagt til grunn for prosjektering og bygging av kjøretøy. Dokumentasjonen skal beskrive de forutsetninger og begrensninger som er knyttet til kjøretøyets utforming.

For museumsmateriell der dokumentasjonen i henhold til første ledd ikke er fullstendig skal jernbanevirksomheten ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse om kjøretøy, herunder teknisk utforming, vedlikeholdsbehov, bruksmessige forutsetninger og begrensninger m.m.

§ 17.Register over kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal ha et register over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Registeret skal som et minimum identifisere kjøretøy individuelt.

§ 18.Nødkommunikasjon

I tog skal det være utstyr for nødkommunikasjon, slik at det er gjensidig mulighet for kontakt mellom ansvarlig i toget og den som driver trafikkstyring.

§ 19.Bestemmelser for togframføring

Jernbanevirksomheten skal ha utarbeidet nødvendige bestemmelser for togframføring. Bestemmelsene skal være avstemt med gjeldende regler for den aktuelle infrastruktur og skal minst inneholde bestemmelser om sammensetting av tog, bremsekraft, aksellast, lasteprofil, metervekter, tillatte hastigheter, sikring av last m.m.

Jernbanevirksomheten skal ha utarbeidet nødvendige bestemmelser for evakuering og selvberging i tilfelle brann og andre ulykker.

§ 20.Kontrollrutiner

Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser for prøving av togenes bremser samt kontrollrutiner som sikrer at kjøretøy til enhver tid er i full driftssikker stand.

Kapittel 5. Krav til infrastruktur

§ 21.Generelle krav til infrastruktur

Infrastrukturen skal utformes slik at virksomheten drives sikkert.

§ 22.Trasé m.m.

Trasé, under- og overbygning samt sporgeometri skal utformes og vedlikeholdes slik at muligheten for avsporinger minimaliseres. Sikkerhetsmessige grenseverdier for sporfeil, herunder vindskjevhet, sporutvidelser, høyde- og sidefeil skal fastsettes i forhold til kjøretøy som tillates brukt på strekningen og strekningens tillatte kjørehastigheter.

Ved parkering skal kjøretøy sikres slik at det ikke utilsiktet kommer ut i spor der det kjøres tog.

§ 23.Plattformer m.m.

Plattformer og atkomst til disse skal være utformet og utstyrt, herunder skiltet og oppmerket, slik at ferdsel til plattform, opphold på plattform og av- og påstigning til tog kan foregå på en sikker måte.

§ 24.Tunneler og broer m.m.

Tunneler og broer skal utformes og utstyres slik at det gir muligheter for evakuering og selvberging i tilfelle av brann og andre ulykker.

Gangbaner på broer skal være skjermet med rekkverk. Gangbaner skal være fri for hindringer i høyden og bredden slik at evakuering kan foregå på en sikker måte.

§ 25.Planoverganger

Planoverganger skal være tilrettelagt for sikker passering for veifarende.

Det skal ikke bygges nye planoverganger. Det kan likevel bygges planoverganger på områder som er stengt for alminnelig ferdsel, samt midlertidige planoverganger på anleggsområder.

§ 26.Signalanlegg

Signalanlegg skal være konstruert slik at de feiler til sikker tilstand.

Signaler skal plasseres slik at det klart går fram hvilke spor signalene gjelder for, og signalbildet skal være synlig for togets fører i god tid før signalpassering.

§ 27.Tillatelse til å ta i bruk infrastruktur

Før infrastruktur settes i drift skal Statens jernbanetilsyn gi tillatelse til å ta infrastrukturen i bruk. Dersom det senere foretas endring av infrastrukturen, herunder signalprinsipper, skal dette meldes til Statens jernbanetilsyn som vil vurdere om endringen er av en slik art at ny tillatelse til å ta i bruk infrastrukturen, eventuelt tillatelse til å ta i bruk endringen, er nødvendig.

§ 28.Melding om ny eller endret infrastruktur

Det skal sendes melding til Statens jernbanetilsyn om ny eller endret infrastruktur så tidlig som mulig.

Meldingen skal minst inneholde:

a)navn på og kontaktopplysninger til kontaktperson,
b)planlagt fremdrift i prosjektet,
c)systembeskrivelse,
d)sikkerhetsplan,
e)oversikt over planlagt anvendte standarder og
f)risikovurdering.
§ 29.Søknad om tillatelse til å ta infrastruktur i bruk

Søknad om tillatelse til å ta infrastruktur i bruk skal minst inneholde:

a)beskrivelse av ferdig infrastruktur,
b)oversikt over verifikasjoner,
c)sikkerhetsrapport,
d)oppdatert liste over anvendte standarder med oversikt over avvik fra standarder og de sikkerhetsmessige vurderingene som ligger til grunn for virksomhetens aksept av avvikene,
e)oversikt over utførte risikovurderinger med samlet oversikt over forutsetninger og anbefalinger fra risikovurderingene samt beskrivelse av hvordan forutsetningene og anbefalingene er fulgt opp og
f)sikkerhetsoppfølgingsplan (SOP).

Er assessor eller andre uavhengige parter benyttet, skal rapporter og oppfølging av disse vedlegges.

Kapittel 6. Krav til kjøretøy

§ 30.Generelle krav til kjøretøy

Kjøretøy skal ha en teknisk utforming og driftsmessig tilstand som gjør at virksomheten drives sikkert.

Kjøretøy skal være identitetsmerket samt teknisk og bruksmessig merket.

§ 31.Kompatibilitet med infrastrukturen

Kjøretøy skal være dokumentert kompatibelt med infrastrukturen det skal brukes på, herunder profil, over- og underbygning, strømforsyningsanlegg, signalanlegg og kommunikasjonssystem.

§ 32.Bremser

Tog og skift skal ha tilstrekkelig bremseevne for å kunne stanse under alle forhold innenfor en maksimal bremseveilengde definert av jernbanevirksomheten. Bremsesystemene skal være konstruert slik at de feiler til sikker tilstand. Dersom bremsesystemene ikke er konstruert slik at de feiler til sikker tilstand, skal jernbanevirksomheten ha bestemmelser som ivaretar at bremser tilsettes ved feil.

Kjøretøy skal ha parkeringsbrems eller annet utstyr for sikker parkering av kjøretøyet.

Enmannsbetjent trekkraftkjøretøy skal være utstyrt med et system for årvåkenhetskontroll som aktiverer bremsene om føreren faller i søvn eller mister bevisstheten.

0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2016).
§ 33.Nødutstyr

Kjøretøy skal ha nødutstyr om bord tilpasset kjøretøyets bruk. Nødutstyr og plassering av dette skal være merket.

Kjøretøy som benyttes når det ikke er dagslys skal ha nødlys.

§ 34.Tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Før kjøretøy tas i bruk på infrastrukturen, skal Statens jernbanetilsyn gi tillatelse til å ta kjøretøyet i bruk. Dersom det senere foretas en endring av kjøretøyet, skal dette meldes til Statens jernbanetilsyn som vil vurdere om endringen er av en slik art at ny tillatelse til å ta i bruk kjøretøyet, eventuelt tillatelse til å ta i bruk endringen, er nødvendig.

§ 35.Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy skal minst inneholde:

a)navn på og kontaktopplysninger til kontaktperson,
b)systembeskrivelse,
c)oversikt over relevante standarder som kjøretøy er bygget etter, samt eventuelle avvik fra disse standardene og
d)sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøy og infrastruktur.

Kapittel 7. Krav til helse

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 36.Arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten

Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten, for eksempel fører, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. Slikt personell må ha gjennomført helseundersøkelse og oppfylle kravene til helse i dette kapitlet.

Personell som nevnt i første ledd skal informere jernbanevirksomheten om sin egen helsetilstand dersom vedkommende er kjent med eller mistenker at helsetilstanden er endret slik at kravene ikke lenger er oppfylt.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til § 41.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 37.Helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 36 skal gjennomgå en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal utføres av en lege.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 38.Første gangs helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 36 skal gjennomgå en helseundersøkelse som minst skal omfatte:

a)en generell undersøkelse,
b)undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),
c)en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.

Det skal også gjennomføres en psykologisk undersøkelse som skal omfatte:

a)kognitive egenskaper,
b)psykomotoriske egenskaper,
c)atferdsmessige og personlige egenskaper.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 39.Periodiske undersøkelser

Det skal gjennomføres minst en helseundersøkelse:

a)hvert femte år for personale opp til 40 år,
b)hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,
c)hvert år for personale over 62 år.

Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 40.Minstekrav til den periodiske helseundersøkelsen

Periodisk helseundersøkelse skal minst inneholde:

a)en generell undersøkelse,
b)undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),
c)en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 41.Supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger

I tillegg til den regelmessige helseundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende helseundersøkelse og/eller psykologisk vurdering dersom det foreligger rimelig grunn til å tvile på den ansattes fysiske eller psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger rimelig grunn til å mistenke misbruk av legemidler, bruk av narkotiske stoffer eller alkohol over de tillatte grensene. Det vil særlig være tilfelle etter en hendelse eller en ulykke.

Jernbanevirksomhetene skal ha systemer for å sikre at slike supplerende undersøkelser og vurderinger blir gjennomført.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 42.Allmenne krav

Det skal foreligge fysisk og psykisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.

Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som kan føre til:

a)plutselig bevisstløshet,
b)nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon,
c)plutselig arbeidsudyktighet,
d)nedsatt balanse- eller koordineringsevne,
e)betydelig begrenset bevegelsesevne.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 43.Synskrav

Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.

Følgende krav gjelder:

a)synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye – målt hver for seg), minst 0,3 for det svakeste øyet,
b)største tillatte korreksjon: langsynthet +5/nærsynthet –8,
c)syn på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon,
d)kontaktlinser er tillatt,
e)normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig,
f)synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres),
g)syn på begge øyne: effektivt,
h)binokulært syn: effektivt,
i)kontrastfølsomhet: god,
j)ingen progressiv øyensykdom,
k)øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet som legen fastsetter.

Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som ligger utenfor ovennevnte krav etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 44.Hørselskrav

Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.

Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, det vil si tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger.

Bruk av høreapparat er tillatt.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 45.Rusmidler mv.

Det skal ikke foreligge misbruk av legemidler, bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol.

Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare benyttes etter særskilt vurdering og anvisning av lege.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).
§ 46.Overgangsordning

For personell som omfattes av dette kapitlet og som ved ikrafttredelse oppfyller krav til helse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678, gjelder denne forskriftens krav fra og med neste periodiske helseundersøkelse, men senest fra 1. januar 2022.

Unntak fra krav til helse gitt i medhold av forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 før ikrafttredelse av denne forskriften, gjelder til de utløper, men ikke utover 1. januar 2022.

Kravet i § 5 h må være oppfylt innen 1. april 2017.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017, tidligere kapittel 7).
§ 47.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 36).
§ 48.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften).

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1739 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 37).