Forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken

DatoFOR-2014-12-11-1583
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-02-13-208
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1
Kunngjort12.12.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om kompensasjon fra Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. desember 2014 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.

§ 1.Formål

Rentekompensasjonen skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i skole- og svømmeanlegg.

Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

§ 2.Hvem som kan få rentekompensasjon

Rentekompensasjon gis kun til kommuner og fylkeskommuner.

§ 3.Hva det kan gis rentekompensasjon til

Det kan gis rentekompensasjon ved investeringer til rehabilitering og nybygg av skole- og svømmeanlegg. Det er ikke nødvendig at svømmehaller er fysisk tilknyttet skoleanlegget. Det stilles som vilkår at svømmeanlegget benyttes til svømmeopplæring i regi av skolen.

Tiltakene skal være av investeringsmessig karakter og kunne lånefinansieres i henhold til kommuneloven § 50.

§ 4.Størrelsen på rentekompensasjonen

Den årlige bevilgningen fastsettes av Stortinget.

Fordelingen av investeringsrammen mellom kommunene, og mellom kommunene og fylkeskommunene, skjer etter en fordelingsnøkkel gitt av Kunnskapsdepartementet.

Rentekompensasjonen for tilsagn gitt til og med 31. desember 2014 beregnes på grunnlag av rentekostnader etter et tilsvarende husbanklån med flytende rente over 20 år med 5 års avdragsfrihet.

Rentekompensasjon for tilsagn gitt fra og med 2015 utbetales etterskuddsvis og beregnes med et påslag på 0,5 prosentpoeng på gjennomsnittet av observert markedsrente over to måneder på statspapir (statskasseveksler) med gjenstående løpetid fra null til tre måneder.

§ 5.Søknad og saksgang

Søknad om tilsagn og utbetaling av rentekompensasjonen sendes Husbanken. Husbanken organiserer søknadsmottak og utbetaler tilskuddet innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon.

§ 6.Særlige bestemmelser

Utforming og innredning skal følge bestemmelsene i forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. om ikke dokumenterte dispensasjoner etter samme forskrift foreligger.

Der det er relevant skal kommunene/fylkeskommunene ta hensyn til miljø, energi og universell utforming i prosjektene.

§ 7.Prioritering

Departementet kan fastsette regler om prioritering av søknader.

§ 8.Sanksjoner ved mislighold

Dersom det avdekkes at forutsetningene for tilskuddet ikke er overholdt, kan staten redusere eller stanse utbetalingen av rentekompensasjonen, og eventuelt kreve tilbakebetaling fra den aktuelle kommunen/fylkeskommunen.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Samtidig oppheves forskrift 13. februar 2014 nr. 208 om kompensasjon for utgifter til renter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken.