Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

DatoFOR-2014-12-17-1808
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-12-27-1885 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1994-12-23-1129, FOR-1968-03-01-3127, FOR-1978-11-13-1, FOR-1995-04-25-388, FOR-1981-12-08-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§2, LOV-2014-08-15-61-§6, LOV-2014-08-15-61-§7, LOV-2014-08-15-61-§11, LOV-2014-08-15-61-§15, LOV-2014-08-15-61-§17, LOV-2014-08-15-61-§20
Kunngjort06.01.2015   kl. 11.00
Rettet13.01.2015 (§ 4 andre ledd bokstav i)
KorttittelLospliktforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. desember 2014 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 2, § 6, § 7, § 11, § 15, § 17 og § 20.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1738, 27 des 2016 nr. 1885.
Rettelser: 13.01.2015 (§ 4 andre ledd bokstav i).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder i sjøterritoriet og i de indre farvann, samt i Skienselva opp til Klosterfossen og slusene i Skien, Glomma opp til Sarpsborg (Melløs) og Vesterelva opp til Åsgårdsøra.
(2) Forskriften gjelder ikke for militære fartøy og andre fartøy under militær kommando.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås med

a)farledsbevisassessor: dekksoffiser med kvalifikasjonsbevis som assessor for evaluering av kandidater til farledsbevis klasse 3, utstedt av Kystverket etter § 14
b)fartøyets lengde: fartøyets største lengde som skal inkludere innretninger som stikker utenfor skroget (LOA)
c)godkjent ECDIS: typegodkjent elektronisk visnings- og informasjonssystem for sjøkart med backup, som tilfredsstiller krav fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i resolusjon A.817(19)
d)grunnlinje: grensen mellom de indre farvann og sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge og rundt Svalbard slik de er definert i forskrift 14. juni 2002 om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge og forskrift 1. juni 2001 nr. 556 om grunnlinjene ved Svalbard
e)IBC-koden: den internasjonale kjemikaliekoden for bygging og utrustning av skip som frakter skadelige kjemikalier i bulk (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk), med senere endringer
f)IGC-koden: den internasjonale koden for bygging og utrustning av skip som frakter flytende gasser i bulk (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), med senere endringer
g)IMDG-koden: den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (International Maritime Dangerous Goods Code), med senere endringer
h)INF-koden: den internasjonale koden for sikker transport av bestrålt nukleært brensel, plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships), med senere endringer
i)losbordingsfelt: felt for bording og kvitting av los som er angitt i sjøkart med symbol for losbording
j)MARPOL: den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973, slik den er endret ved tilleggsprotokollen av 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978), med senere endringer
k)nattseilas: seilas i nautisk tussmørke eller mørkere, det vil si at solsenteret er lavere enn 6° under horisonten
l)passasjerfartøy: fartøy som kan føre mer enn 12 passasjerer.

Kapittel 2. Losplikt

§ 3.Lospliktige fartøy
(1) Følgende fartøy er lospliktige når de er underveis i farvann som er definert som lospliktige i § 4
a)fartøy som har en lengde på 70 meter eller mer eller en bredde på 20 meter eller mer
b)fartøy som skyver eller sleper en eller flere gjenstander, der gjenstanden eller gjenstandene har en total lengde på 50 meter eller mer
c)fartøy med dobbelt skrog som har en lengde på 50 meter eller mer og som frakter farlig eller forurensende last i bulk som er nevnt i MARPOL vedlegg I, eller laster i forurensningskategori X, Y og Z som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17 og 18
d)fartøy med enkelt skrog som har en lengde på 35 meter eller mer og som frakter farlig eller forurensende last i bulk som er nevnt i MARPOL vedlegg I, eller laster i forurensningskategori X, Y og Z som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17 og 18
e)fartøy som har lengde på 50 meter eller mer og som frakter kondenserte gasser i bulk, jf. IGC-koden kapittel 19
f)fartøy som har en lengde på 50 meter eller mer og som frakter 10 metriske tonn eller mer med farlig eller forurensende last i pakket form som tilhører fareklasse 1, regulert i MARPOL vedlegg III, jf. IMDG-koden
g)fartøy som frakter stoffer som er regulert i INF-koden
h)atomdrevne fartøy
i)passasjerfartøy som har en lengde på 50 meter eller mer og som frakter passasjerer.
(2) Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for
a)fartøy som nevnt i første ledd bokstav i når fartøyet har tillatelse til persontransport i rute etter yrkestransportlova og fartøyet trafikkerer den ruta som løyvet gjelder for. Unntaket gjelder også trafikk mellom hovedsambandet og faste liggekaier eller bunkerskaier
b)fartøy som nevnt i første ledd bokstav i og som er omfattet av forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip kapittel 7, og som har en lengde mindre enn 70 meter
c)fartøy som er fredet etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
d)skoleskip
e)fartøy som sleper fiskemerder mellom lokaliteter for akvakultur, når
a.de slepte gjenstandenes totale lengde ikke overstiger 130 meter,
b.slepets totale lengde er mindre enn minste farledsbredde i det farvannet slepet skal gjennomføres,
c.fartøyet har fungerende automatisk identifikasjonssystem (AIS) og fastmontert VHF for kommunikasjon med Kystverkets trafikksentraler og andre fartøy, og
d.fartøyet informerer Kystverkets losformidling om seilasen senest 1 time før oppdraget starter. Dette gjelder ikke dersom seilasen skjer i tjenesteområdet til en av Kystverkets sjøtrafikksentraler.
§ 4.Geografisk område for losplikt
(1) Fartøy som nevnt i § 3 er lospliktige når de er underveis i farvann innenfor grunnlinjen.
(2) Under seilas til losbordingsfeltet for å ta los, eller fra losbordingsfeltet etter å ha kvittet los, plikter fartøyene likevel ikke å bruke los i følgende områder innenfor grunnlinjen
a)Oslofjorden farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Store Færder
2)Vidgrunnen
b)Skagerrak farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Langesundbukta
2)Farsund
3)Listafjorden
4)Sokndal
5)Egersund Syd
6)Egersund Nord
c)Rogaland farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Feistein
2)Skudenesfjorden og Smørstakk
d)Vestlandet farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Korsfjorden
2)Fedjeosen (2) og Fedjeosen indre (3)
3)Holmengrå (2) og Holmengrå indre (3)
4)Kvannhovden, Frøysjøen og Hellefjorden
e)Sunnmøre og Romsdal farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Vanylvsgapet
2)Breisundet
f)Nordmøre farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Grip ytre
2)Grip indre
g)Trøndelag farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Flesa
2)Raudøyleia
3)Rekkøyråsa
4)Grinna
h)Nordland farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Åsvær ytre og Åsvær indre
2)Fleinvær, Store Svartoksen, Landegode, Svinøy, Molldøra, Svolvær, Tranøy ytre, Tranøy indre og Lødingen (Vestfjordbassenget)
3)Melbu (Hadselfjorden)
4)Myre
5)Andenes
i)Troms farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Hekkingen ytre og Hekkingen indre (Malangen)
2)Fugløya og Grøtnes (Fugløyfjorden)
j)Finnmark farvannsområde – inn til losbordingsfeltene
1)Akkarfjordnæringen
2)Honningsvåg ytre og Honningsvåg indre
3)Båtsfjord
4)Kirkenes ytre og Kirkenes indre.

Områdene ovenfor er geografisk definert i vedlegg 1.

(3) Kystverket kan gi forskrift om at områdene nevnt i annet ledd skal endres eller oppheves, at det skal etableres nye områder eller at losplikten skal utvides til å gjelde farvann utenfor grunnlinjen.
§ 5.Losbording
(1) Bording og kvitting av los skal skje ved losbordingsfeltene angitt i vedlegg 2. Med utgangspunkt i det angitte losbordingsfeltet skal den enkelte los i samråd med det aktuelle fartøyet bestemme hvor losen skal tas om bord eller gå fra borde.
(2) Kystverket kan bestemme alternative losbordingsfelt inne i lospliktig farvann til bruk når værforholdene tilsier at bording eller kvitting av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan utføres på losbordingsfeltene angitt i vedlegg 2. Ved seilas til og fra alternativt losbordingsfelt skal fartøyet følge anvisning fra losen.
(3) Kystverket kan gi forskrift om å endre vedlegg 2, herunder å etablere nye losbordingsfelt.
§ 6.Unntak fra losplikt ved forflytninger i havn
(1) Følgende fartøy er unntatt fra losplikt ved korte og sikkerhetsmessig forsvarlige forflytninger i havn
a)fartøy kortere enn 100 meter lengde og mindre enn 30 meter bredde
b)fartøy kortere enn 125 meter lengde og mindre enn 35 meter bredde som er utstyrt med baugpropell og som ikke har omkastbar maskin.
(2) Skipsfører skal fra kommandobroen kunne se og bedømme forholdene på kaien som fartøyet skal forflyttes til og det skal ikke være kryssende trafikk under forflytningen.
(3) Første ledd gjelder ikke for fartøy med farlig eller forurensende last etter § 3 bokstav c til g, atomdrevne fartøy eller når fartøyet må benytte taubåt.
(4) Eiere og operatører av havner og havneterminaler kan søke Kystverket om unntak for korte og sikkerhetsmessig forsvarlige forflytninger i havnen ut over det som følger av første til tredje ledd. Søknaden skal dokumenteres med en uavhengig risikovurdering. Kystverket kan gi forskrift om slikt unntak.
(5) Skipsfører skal vurdere vær, siktforhold, strøm og trafikkforhold for å sikre at forflytningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
§ 7.Losplikt ved enkeltvedtak

Kystverket kan i særlige tilfeller treffe enkeltvedtak om plikt til å bruke los ved en bestemt seilas. Slikt påbud kan også gis utenfor grunnlinjen og i elver og innsjøer som er farbare med fartøy fra sjøen.

§ 8.Dispensasjon

Kystverket kan, etter søknad fra skipsføreren, gi dispensasjon fra losplikt for en enkelt seilas. Dispensasjon kan gis dersom det er eller vil bli mangel på los og hensynet til sjøsikkerheten tilsier at dispensasjon kan gis eller i andre tilfeller der det er urimelig å pålegge et fartøy å bruke los og det åpenbart er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi dispensasjon.

Kapittel 3. Farledsbevis

§ 9.Utstedelse av farledsbevis
(1) Kystverket kan utstede farledsbevis etter lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 11 og dette kapitlet.
(2) Farledsbeviset kan begrenses og det kan settes vilkår i forbindelse med utstedelsen.
(3) Det kan ikke utstedes farledsbevis som gjelder for atomdrevne fartøy og fartøy med en lengde på 150 meter eller mer.
(4) Kystverket kan etter søknad bestemme at farledsbevis likevel kan utstedes for fartøy med en lengde på 150 meter eller mer når fartøyet regelmessig anløper faste havner minimum to ganger per måned. Med mindre annet følger av tillatelsen, skal det i tillegg til ansvarshavende vaktoffiser være en ekstra dekksoffiser på broen under seilas i det lospliktige farvannet som tillatelsen gjelder for. Minst en av dekksoffiserene på broen skal ha gyldig farledsbevis for området.
§ 10.Farledsbevis klasse 3
(1) Farledsbevis klasse 3 gjelder for fartøy kortere enn 100 meter lengde som er utstyrt med godkjent ECDIS.
(2) Farledsbevis klasse 3 kan ikke benyttes dersom fartøyet har tungolje om bord eller ved frakt av farlig eller forurensende last som angitt i § 3 første ledd bokstav c til g. § 17 annet ledd gjelder tilsvarende.
(3) Rederi som ønsker å benytte farledsbevis klasse 3 må sende søknad til Kystverket. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon på at kravene i første ledd er oppfylt, og opplysninger om rederiets opplæringssystem for farledsbeviskandidater.
(4) Rederiet skal sørge for
a)system for opplæring av farledsbeviskandidater som sikrer at kandidatene opparbeider seg den kompetansen som kreves etter § 13 fjerde ledd
b)at instruktør for opplæring selv har farledsbevis for de områdene farledsbeviskandidaten opplæres i
c)at farledsbeviskandidaten har gjennomført godkjent kurs i bruk av ECDIS og oppfyller kravene i § 11 første og annet ledd
d)at farledsbeviskandidaten etter fullført opplæring blir evaluert av en farledsbevisassessor på prøvestrekninger fastsatt i tråd med § 13 første og annet ledd. Dersom kandidaten ikke består prøven, gjelder § 13 femte ledd tilsvarende.
(5) Kystverket utsteder farledsbevis etter å ha mottatt
a)attestert kopi av opplæringslogg
b)erklæring fra rederiet om at kravene i fjerde ledd er oppfylt og at opplæring er fullført
c)evalueringsskjema signert av farledsbevisassessor.
§ 11.Farledsbevis klasse 2
(1) Den som søker om farledsbevis klasse 2 må inneha dekksoffiserssertifikat som er gyldig for det eller de fartøy det søkes farledsbevis for.
(2) I tillegg til kravet i første ledd må søkeren
a)ha minst ett års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro, inkludert fartstid fra farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, eller
b)ha gjennomgått ordningen med kadettfarledsbevis for de farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, jf. § 20 – § 22, eller
c)i løpet av de 12 siste månedene ha forestått navigeringen ved til sammen minst fem seilaser hver vei i de farledene eller områdene det søkes farledsbevis for. Seilasene skal være foretatt med det eller de fartøy det søkes farledsbevis for eller et tilsvarende fartøy, og minst to av seilasene hver vei skal være nattseilaser.
(3) Søknaden registreres i SafeSeaNet. Søknaden skal inneholde søkers navn, fødselsdato, nasjonalitet, telefonnummer, e-postadresse, identifikasjon av fartøyet det søkes farledsbevis for, attestert dokumentasjon på at erfaringskravet i annet ledd er oppfylt, attestert kopi av gyldig dekksoffisersertifikat og attestert kopi av sjøfartsbok eller fartsoppgave utstedt av flaggstat.
§ 12.Farledsbevis klasse 1
(1) Erfarne dekksoffiserer kan søke om farledsbevis som gir rettigheter i farleder med lokale begrensninger, utover farledsbevis klasse 2 og 3.
(2) Dekksoffiser på fartøy med lengde på 150 meter eller mer som har tillatelse etter § 9 fjerde ledd kan søke om farledsbevis etter denne bestemmelsen.
(3) I tillegg til å oppfylle kravet i § 11 første ledd må søkeren ha
a)minst tre års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro, inkludert fartstid fra farledene eller områdene det søkes farledsbevis for i løpet av de siste fem årene, eller
b)i løpet av de 12 siste månedene har forestått navigeringen ved til sammen minst 10 seilaser hver vei i de farledene det søkes farledsbevis for. Seilasene skal være foretatt med det eller de fartøy det søkes farledsbevis for eller et tilsvarende fartøy, og minst to av seilasene hver vei skal være nattseilaser.
(4) Søknaden registreres i SafeSeaNet. Søknaden skal inneholde søkers navn, fødselsdato, nasjonalitet, telefonnummer, e-postadresse, identifikasjon av fartøyet det søkes farledsbevis for, attestert dokumentasjon på at erfaringskravet i tredje ledd er oppfylt, attestert kopi av gyldig dekksoffisersertifikat og attestert kopi av sjøfartsbok eller fartsoppgave utstedt av flaggstat.
(5) Det skal avlegges en farledsbevisprøve etter § 13 i hver enkelt farled med lokale begrensninger for farledsbevis klasse 2 og 3. Dekksoffiser på fartøy med lengde på 150 meter eller mer som har tillatelse etter § 9 fjerde ledd, skal avlegge farledsbevisprøve etter § 13 for hele den aktuelle farleden.
§ 13.Farledsbevisprøve
(1) Det skal avlegges en prøve for å få farledsbevis. Kystverket fastsetter representative prøver for større områder.
(2) Prøve skal også avlegges ved utvidelse av farledsbevisets gyldighetsområde. Ved utvidelse kan Kystverket bestemme at kravet om prøve helt eller delvis kan fravikes ved korte farleder med lav risiko, eller dersom søker har betydelig fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro.
(3) Kystverket bestemmer hvordan prøven skal gjennomføres. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del.
(4) Ved farledsbevisprøven skal søkeren vise tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i
a)kystnavigasjonsmetodikk, herunder kunnskap om farvannets beskaffenhet, oppmerking og fyrbelysning, trafikkforholdene, havner og ankerplassene i de aktuelle områdene
b)strømforhold og andre forhold av betydning for sikker navigering og manøvrering, herunder områder der det må påregnes gruntvannseffekt
c)det eller de fartøy det søkes farledsbevis for, utrustning, manøvreringsegenskaper, lastekapasitet og om hvilke lastetyper fartøyet er sertifisert for å føre
d)kystruteplanlegging og kartforståelse
e)gjeldende regelverk for de aktuelle områdene, herunder seilingsregler og krav til rapportering
f)forhold av betydning for sikkerhet og miljø i de aktuelle områdene, herunder lokale beredskapsordninger ved ulykke
g)engelsk språk som er tilstrekkelig for problemfri kommunikasjon
h)manøvrering av den aktuelle fartøystypen
i)optisk navigering, herunder riktig bruk av fyr og merker
j)radarnavigering og riktig bruk av fartøyets øvrige navigasjonshjelpemidler
k)kommunikasjon og samhandling på bro
l)bruk av taubåt når det er aktuelt.
(5) Dersom prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått fire uker. Dersom kandidaten ikke demonstrerer tilstrekkelige praktiske ferdigheter, kan ny prøve ikke avlegges før søkeren i tillegg har gjennomført to nye seilaser i området eller farleden.
§ 14.Farledsbevisassessor
(1) Kystverket utsteder kvalifikasjonsbevis som farledsbevisassessor for evaluering av kandidater til farledsbevis klasse 3.
(2) Kvalifikasjonsbevis som farledsbevisassessor kan utstedes til dekksoffiserer
a)med minst tre års effektiv fartstid på norskekysten som ansvarshavende vaktoffiser på bro
b)som har bestått en representativ farledsbevisprøve etter § 13 eller en farledsbevisprøve for klasse 1, og
c)som har gjennomført kurs fastsatt av Kystverket.
(3) Kvalifikasjonsbeviset er begrenset til
a)det området eller de farledene farledsbevisassessoren selv har gyldig farledsbevis for, og
b)fartøy av liknende type og størrelse som farledsbevisassessorens farledsbevis gjelder for.
(4) Farledsbevisassessoren skal evaluere om kandidater til farledsbevis klasse 3 oppfyller kravene i § 13 fjerde ledd for de områdene eller farledene det skal utstedes farledsbevis for.
(5) Farledsbevisassessoren skal bruke evalueringsskjema fastsatt av Kystverket og skal gi slik melding som Kystverket krever i forbindelse med gjennomføring av evaluering.
§ 15.Vilkår for bruk av farledsbevis
(1) På lospliktige fartøy som seiler uten los i lospliktig farvann skal minst en dekksoffiser med gyldig farledsbevis være til stede på broen og forestå navigeringen og manøvreringen.
(2) Innehaver av farledsbevis skal ha minst 10 timers fri fra all tjeneste i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer. Tjenestefriheten må ikke deles inn i mer enn to perioder, hvorav én skal være minst seks timer lang. Intervallet mellom fortløpende friperioder skal ikke overstige 14 timer.
(3) Farledsbeviset kan ikke brukes i strid med forskrifter eller enkeltvedtak gitt etter at det er utstedt.
(4) Farledsbeviset skal på forlangende vises frem for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politi, Forsvaret, Tollvesenet og lokal havneadministrasjon.
(5) Melding om seilas med farledsbevis skal registreres i SafeSeaNet.
§ 16.Generelle og lokale begrensninger i bruk av farledsbevis
(1) Med mindre annet er angitt i farledsbeviset gjelder farledsbeviset kun i de ledene som er fastsatt i medhold av forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder. Begrensningen gjelder ikke fartøy hvor det vil medføre urimelig ruteomlegging eller fartøy som på grunn av sitt oppdrag eller sin aktivitet ikke kan følge ledene, slik som slepefartøy, arbeidsfartøy i oppdrettsnæringen, brønnbåter, fôrbåter og fiskefartøy.
(2) Farledsbeviset gjelder ikke dersom fartøyet skyver eller sleper en eller flere gjenstander, der gjenstanden eller gjenstandene har en total lengde på 75 meter eller mer eller en bredde på 30 meter eller mer eller en dypgang på 8 meter eller mer, med unntak av at
a)fartøy med fartssertifikat som godkjent slepefartøy eller som har slepetillatelse kan bruke farledsbeviset når de sleper flytende rør der totallengden på slepet ikke overstiger 505 meter og bredde på slepet ikke overstiger 12 meter og maksimal dypgang på slepet ikke overstiger 0,5 meter
b)fartøy med fartssertifikat som godkjent slepefartøy eller som har slepetillatelse kan bruke farledsbeviset når de sleper fiskemerder, der fiskemerdens eller fiskemerdenes totale lengde ikke overstiger 300 meter og maksimal dypgang ikke overstiger 0,7 meter.
(3) Farledsbeviset gjelder ikke ved bruk av eskortefartøy.
(4) Med mindre annet er angitt i farledsbeviset gjelder de begrensninger i lokale farleder som står i vedlegg 3 til forskriften.
(5) Kystverket kan gi forskrift om å endre vedlegg 3, herunder fastsette nye begrensninger i lokale farleder.
§ 17.Begrensninger i bruk av farledsbevis ved frakt av farlig og forurensende last
(1) Farledsbevis kan ikke benyttes ved frakt av stoffer som er regulert i INF-koden eller ved frakt av følgende flytende laster i bulk
a)kondenserte gasser, jf. IGC-koden, kapittel 19
b)stoffer i forurensningskategori X som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden, kapittel 17
c)stoffer i forurensningskategori Y som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, alle stoffer som er regulert i MARPOL vedlegg I og stoffer som har et lavere flammepunkt enn 23 °C, når fartøyet har enkelt skrog og en lengde på 70 meter eller mer
d)stoffer i forurensningskategori Y som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, alle stoffer som er regulert i MARPOL vedlegg I og stoffer som har et lavere flammepunkt enn 23 °C, når fartøyet har dobbelt skrog og en lengde på 90 meter eller mer.
(2) Fartøy som frakter stoff eller last som nevnt i første ledd anses å frakte stoffet eller lasten inntil tankene er rengjorte og fri for stoffet eller lasten.
(3) I særlige tilfeller kan Kystverket etter søknad bestemme at farledsbevis likevel kan benyttes ved frakt av stoffer som nevnt i første ledd.
§ 18.Fartøy i farledsbeviset

Kystverket kan etter søknad endre farledsbeviset til å gjelde et eller flere andre fartøy av liknende type og størrelse som det eller de fartøy farledsbeviset gjelder for, uten at dette gjøres til gjenstand for ny prøve etter § 13. Farledsbevis klasse 3 kan kun endres til å gjelde fartøy som oppfyller kravene i § 10 første ledd.

§ 19.Farledsbevisets gyldighetstid og fornyelse
(1) Farledsbevis klasse 2 og 3 gjelder i fem år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har vedlikeholdt sin farvannskunnskap i det området det søkes fornyelse for. Fornyelsen gjelder for fem år.
(2) Farledsbevis klasse 1 gjelder i to år etter utstedelsen. Farledsbeviset kan fornyes etter søknad dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende i løpet av gyldighetsperioden har gjennomført minimum to seilaser i farleden. Fornyelsen gjelder for to år.
(3) Søknad om fornyelse skal inneholde dokumentasjon på at kravet til vedlikehold av farvannskunnskap etter første eller annet ledd er oppfylt og kopi av gyldig dekksoffisersertifikat. Kystverket kan sette vilkår for fornyelsen, herunder at søkeren skal avlegge ny prøve helt eller delvis, og kan gjøre endringer i farledsbevisets innhold.
(4) Fornyelse av farledsbevis kan skje tidligst seks måneder før farledsbevisets gyldighetstid løper ut. Søknad om fornyelse må være Kystverket i hende senest 30 dager før farledsbevisets gyldighetstid løper ut. Kystverket bestemmer om søknader som er mottatt etter dette likevel kan behandles som en søknad om fornyelse.
§ 20.Kadettfarledsbevis
(1) Den som ikke er kvalifisert til å få farledsbevis, kan søke om kadettfarledsbevis. Kystverket utsteder kadettfarledsbeviset.
(2) Den som søker om kadettfarledsbevis må
a)ha gjennomgått et kurs i kystseilas som er godkjent av Kystverket, og
b)kunne legge fram en skriftlig avtale mellom fartøyets rederi, skipsfører og søkeren om systematisk opplæring i kystseilas.
(3) Kystverket kan fastsette vilkår for gjennomføringen av den systematiske opplæringen.
§ 21.Seilas med kadettfarledsbevis
(1) Kadettfarledsbeviset er kun gyldig når fartøyets skipsfører har gyldig farledsbevis for de farledene kadettfarledsbeviset gjelder.
(2) Fartøyets skipsfører bestemmer når og i hvilke farleder innehaveren av kadettfarledsbeviset kan gå selvstendige vakter på broen.
§ 22.Kadettfarledsbevisets gyldighetstid

Kadettfarledsbeviset gjelder i tre år og kan ikke fornyes. Dersom innehaver av kadettfarledsbevis søker om farledsbevis etter endt opplæring skal fartøyets skipsfører avgi en skriftlig erklæring om fullført opplæring som skal vedlegges søknaden om farledsbevis.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 23.Forpleining av los om bord
(1) Ved losing som varer mer enn tre timer skal losen ha tilbud om kost om bord i fartøyet.
(2) Los som utfører losoppdrag som varer mer enn tolv timer skal ha lugar som er rengjort og utstyrt for soving.
(3) Dersom et fartøy ikke tilfredsstiller kravet i annet ledd, skal Kystverket tilvise fartøyet los til havn eller losbordingsfelt som kan nås på under tolv timer.
§ 24.Tilsyn og kontroll
(1) Kystverket er tilsynsmyndighet etter lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen og kan treffe vedtak etter lovens § 15, § 17, § 18 og § 19.
(2) Kystverket kan suspendere og inndra farledsbevis, kadettfarledsbevis, kvalifikasjonsbevis som farledsbevisassessor og godkjenning av rederi etter § 9 fjerde ledd dersom
a)innehaveren ikke gir opplysninger eller dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere at han eller hun fyller vilkårene for å ha beviset, eller
b)vesentlige forhold som lå til grunn for utstedelsen av beviset er endret.
§ 25.Klage

Enkeltvedtak fattet av Kystverket i medhold av denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

§ 26.Straff

Overtredelse av § 3, § 4, § 5, § 6, § 10, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 21 i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 19 eller § 20, straffes i henhold til lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 20.

§ 27.Ikrafttredelse og oppheving av forskrifter
(1) Forskriften gjelder fra 1. januar 2015 kl. 00.00 og gjelder for fartøy som påbegynner seilas i lospliktig område etter dette tidspunkt.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves
a)forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann
b)forskrift 1. mars 1968 nr. 3127 om statslosenes forpleinings- og underbringelsesforhold
c)forskrift 13. november 1978 nr. 1 om losveiledning under losmangel
d)forskrift 25. april 1995 nr. 388 om innkreving mv. av losavgifter til Kystverket
e)forskrift 8. desember 1981 nr. 1 om ikrafttreden av forskrift om losutdanning m.v.
§ 28.Overgangsbestemmelse

Innehaver av farledsbevis som per 31. desember 2014 har rett til å seile i en farled hvor det innføres lokale begrensninger eller eksisterende lokale begrensning endres fra og med 1. januar 2015, beholder sine rettigheter inntil farledsbeviset må fornyes neste gang. Ved fornying vil kravene i § 19 gjelde.

Vedlegg 1. Farvann innenfor grunnlinjen som er unntatt fra losplikt ved seilas til og fra losbordingsfeltet

Områdene nevnt i § 4 annet ledd i forskriften bestemmes ved å trekke rette linjer mellom de geografiske koordinatene angitt nedenfor: 

a. Oslofjorden – Færder og Vidgrunnen

1.N 58° 58,3′ Ø 010° 19,5′
2.N 58° 59,8′ Ø 010° 31,0′
3.N 59° 01,5′ Ø 010° 33,3′
4.N 59° 03,1′ Ø 010° 34,1′
5.N 59° 04,4′ Ø 010° 32,2′
6.N 59° 06,6′ Ø 010° 32,3′
7.N 59° 05,8′ Ø 010° 36,4′
8.N 59° 01,2′ Ø 010° 53,9′
9.N 59° 01,3′ Ø 010° 59,0′
10.N 58° 59,5′ Ø 010° 59,0′
11.N 59° 02,6′ Ø 010° 46,0′
12.N 59° 00,3′ Ø 010° 43,9′
13.N 58° 57,1′ Ø 010° 46,0′ 

b 1. Grenlandsområdet – Langesundbukta

1.N 58° 51,6′ Ø 009° 39,4′
2.N 58° 55,5′ Ø 009° 45,7′
3.N 58° 57,6′ Ø 009° 46,4′
4.N 58° 57,6′ Ø 009° 49,0′
5.N 58° 55,1′ Ø 009° 52,9′ 

b 2. Grenlandsområdet – Farsund

1.N 58° 01,6′ Ø 006° 50,0′
2.N 58° 01,2′ Ø 006° 50,3′
3.N 58° 01,5′ Ø 006° 48,8′ 

b 3. Grenlandsområdet – Listafjorden

1.N 58° 10,4′ Ø 006° 35,4′
2.N 58° 07,2′ Ø 006° 31,1′
3.N 58° 13,7′ Ø 006° 17,6′ 

b 4. Grenlandsområdet – Sokndal

1.N 58° 18,0′ Ø 006° 14,0′
2.N 58° 15,6′ Ø 006° 13,6′
3.N 58° 19,7′ Ø 006° 04,8′ 

b 5. Grenlandsområdet – Egersund Syd

1.N 58° 23,0′ Ø 005° 59,9′
2.N 58° 21,4′ Ø 006° 01,1′
3.N 58° 23,0′ Ø 005° 57,6′ 

b 6. Grenlandsområdet – Egersund Nord

1.N 58° 27,0′ Ø 005° 51,0′
2.N 58° 26,3′ Ø 005° 50,8′
3.N 58° 27,3′ Ø 005° 49,3′ 

c 1. Rogalandsområdet – Feistein

1.N 58° 52,1′ Ø 005° 25,6′
2.N 58° 51,6′ Ø 005° 29,0′
3.N 58° 51,7′ Ø 005° 30,0′
4.N 58° 51,3′ Ø 005° 31,3′
5.N 58° 50,2′ Ø 005° 29,9′
6.N 58° 49,0′ Ø 005° 29,1′
7.N 58° 47,2′ Ø 005° 28,0′ 

c 2. Rogalandsområdet – Skudenesfjorden

1.N 59° 06,5′ Ø 005° 13,3′
2.N 59° 07,1′ Ø 005° 17,2′
3.N 59° 08,7′ Ø 005° 19,8′
4.N 59° 13,6′ Ø 005° 20,3′
5.N 59° 13,6′ Ø 005° 21,6′
6.N 59° 09,2′ Ø 005° 22,3′
7.N 59° 08,0′ Ø 005° 27,6′
8.N 59° 06,0′ Ø 005° 27,6′
9.N 59° 04,2′ Ø 005° 21,9′
10.N 59° 01,0′ Ø 005° 21,1′ 

d 1. Vestlandet farvannsområde – Korsfjorden

1.N 60° 07,4′ Ø 004° 56,9′
2.N 60° 07,3′ Ø 004° 56,7′
3.N 60° 09,9′ Ø 004° 56,0′
4.N 60° 09,6′ Ø 004° 56,9′
5.N 60° 09,0′ Ø 004° 58,5′
6.N 60° 09,0′ Ø 005° 00,8′
7.N 60° 08,2′ Ø 005° 01,0′
8.N 60° 08,0′ Ø 004° 58,0′ 

d 2. Vestlandet farvannsområde – Fedjeosen

1.N 60° 45,7′ Ø 004° 46,7′
2.N 60° 43,8′ Ø 004° 46,7′
3.N 60° 43,8′ Ø 004° 43,4′
4.N 60° 44,1′ Ø 004° 42,7′
5.N 60° 44,4′ Ø 004° 40,9′
6.N 60° 44,3′ Ø 004° 39,5′
7.N 60° 45,4′ Ø 004° 38,9′
8.N 60° 45,1′ Ø 004° 40,2′
9.N 60° 44,7′ Ø 004° 42,3′
10.N 60° 44,7′ Ø 004° 43,9′
11.N 60° 45,1′ Ø 004° 45,0′
12.N 60° 45,7′ Ø 004° 45,6′ 

d 3. Vestlandet farvannsområde – Holmengrå

1.N 60° 52,0′ Ø 004° 35,3′
2.N 60° 51,7′ Ø 004° 36,4′
3.N 60° 51,7′ Ø 004° 45,2′
4.N 60° 51,1′ Ø 004° 45,2′
5.N 60° 51,1′ Ø 004° 37,1′
6.N 60° 50,7′ Ø 004° 36,0′ 

d 4. Vestlandet farvannsområde – Kvannhovden, Frøysjøen og Hellefjorden

1.N 61° 41,0′ Ø 004° 35,7′
2.N 61° 43,5′ Ø 004° 37,8′
3.N 61° 42,8′ Ø 004° 43,8′
4.N 61° 42,6′ Ø 004° 47,3′
5.N 61° 42,9′ Ø 004° 49,0′
6.N 61° 44,6′ Ø 004° 53,1′
7.N 61° 45,5′ Ø 004° 55,9′
8.N 61° 44,7′ Ø 004° 57,0′
9.N 61° 43,7′ Ø 004° 54,0′
10.N 61° 43,6′ Ø 004° 53,4′
11.N 61° 42,1′ Ø 004° 49,7′
12.N 61° 41,5′ Ø 004° 49,1′
13.N 61° 40,3′ Ø 004° 49,8′
14.N 61° 39,2′ Ø 004° 51,4′
15.N 61° 38,9′ Ø 004° 50,8′
16.N 61° 40,2′ Ø 004° 48,6′
17.N 61° 41,1′ Ø 004° 47,5′
18.N 61° 41,4′ Ø 004° 46,8′
19.N 61° 41,6′ Ø 004° 45,7′ 

e 1. Sunnmøre og Romsdal farvannsområde – Vanylvsgapet

1.N 62° 11,7′ Ø 005°17,4′
2.N 62° 13,2′ Ø 005° 14,3′
3.N 62° 14,6′ Ø 005° 08,0′
4.N 62° 18,0′ Ø 005° 12,8′
5.N 62° 13,9′ Ø 005° 16,1′
6.N 62° 12,1′ Ø 005° 18,5′ 

e 2. Sunnmøre og Romsdal farvannsområde – Breisundet

1.N 62° 29,5′ Ø 005° 35,0′
2.N 62° 29,5′ Ø 005° 43,3′
3.N 62° 26,5′ Ø 005° 53,5′
4.N 62° 26,5′ Ø 006° 00,0′
5.N 62° 27,5′ Ø 006° 00,0′
6.N 62° 27,5′ Ø 005° 55,1′
7.N 62° 30,2′ Ø 005° 45,8′
8.N 62° 33,4′ Ø 005° 42,9′ 

f. Nordmøre farvannsområde – Grip

1.N 63° 12,0′ Ø 007° 17,3′
2.N 63° 24,1′ Ø 007° 37,1′
3.N 63° 16,1′ Ø 007° 38,5′
4.N 63° 14,3′ Ø 007° 43,3′
5.N 63° 13,5′ Ø 007° 41,7′
6.N 63° 14,8′ Ø 007° 34,7′ 

g. Trøndelag farvannsområde – Flesa, Raudøyleia, Rekkøyråsa og Grinna

1.N 63° 38,6′ Ø 009° 14,7′
2.N 63° 40,7′ Ø 009° 12,5′
3.N 63° 50,6′ Ø 009° 08,6′
4.N 64° 00,3′ Ø 009° 20,1′
5.N 64° 09,3′ Ø 009° 34,1′
6.N 64° 14,5′ Ø 009° 33,8′
7.N 64° 17,9′ Ø 009° 26,1′
8.N 64° 40,5′ Ø 010° 13,0′
9.N 64° 39,3′ Ø 010° 33,8′
10.N 64° 45,1′ Ø 010° 59,6′
11.N 64° 44,7′ Ø 011° 00,2′
12.N 64° 41,5′ Ø 010° 49,8′
13.N 64° 38,1′ Ø 010° 52,2′
14.N 64° 37,6′ Ø 010° 48,5′
15.N 64° 33,4′ Ø 010° 32,7′
16.N 64° 26,4′ Ø 010° 15,0′
17.N 64° 23,7′ Ø 010° 15,0′
18.N 64° 23,7′ Ø 010° 08,2′
19.N 64° 14,4′ Ø 009° 45,3′
20.N 64° 08,5′ Ø 009° 43,7′
21.N 63° 58,6′ Ø 009° 28,0′
22.N 63° 49,3′ Ø 009° 16,6′
23.N 63° 40,7′ Ø 009° 15,3′
24.N 63° 38,8′ Ø 009° 16,3′ 

h 1. Nordland farvannsområde – Åsvær

1.N 66° 14,1′ Ø 011° 39,6′
2.N 66° 21,6′ Ø 011° 47,4′
3.N 66° 18,0′ Ø 012° 06,0′
4.N 66° 17,6′ Ø 012° 12,8′
5.N 66° 17,4′ Ø 012° 19,7′
6.N 66° 16,5′ Ø 012° 22,7′
7.N 66° 15,0′ Ø 012° 25,6′
8.N 66° 15,0′ Ø 012° 27,7′
9.N 66° 16,1′ Ø 012° 36,9′
10.N 66° 15,1′ Ø 012° 37,5′
11.N 66° 13,8′ Ø 012° 26,8′
12.N 66° 13,8′ Ø 012° 24,6′
13.N 66° 15,7′ Ø 012° 21,2′
14.N 66° 16,3′ Ø 012° 18,3′
15.N 66° 16,5′ Ø 012° 12,9′
16.N 66° 16,2′ Ø 012° 06,4′ 

h 2. Nordland farvannsområde – Vestfjordbassenget

1.N 68° 21,0′ Ø 016° 05,0′
2.N 68° 08,5′ Ø 015° 24,0′
3.N 67° 52,1′ Ø 014° 34,0′
4.N 67° 46,8′ Ø 014° 22,0′
5.N 67° 41,2′ Ø 014° 18,2′
6.N 67° 27,0′ Ø 014° 22,8′
7.N 67° 30,0′ Ø 014° 00,0′
8.N 67° 16,7′ Ø 013° 24,0′
9.N 67° 13,9′ Ø 013° 44,7′
10.N 67° 14,1′ Ø 013° 46,8′
11.N 67° 12,3′ Ø 013° 55,6′
12.N 67° 12,3′ Ø 013° 59,1′
13.N 67° 14,3′ Ø 014° 07,4′
14.N 67° 13,8′ Ø 014° 08,1′
15.N 67° 11,8′ Ø 013° 59,6′
16.N 67° 11,4′ Ø 013° 54,5′
17.N 67° 12,2′ Ø 013° 48,5′
18.N 67° 11,3′ Ø 013° 40,3′
19.N 67° 02,0′ Ø 013° 00,4′
20.N 66° 46,3′ Ø 012° 26,8′
21.N 67° 24,1′ Ø 011° 50,1′
22.N 67° 23,0′ Ø 011° 58,0′
23.N 67° 38,0′ Ø 012° 46,5′
24.N 67° 59,0′ Ø 013° 16,0′
25.N 68° 08,9′ Ø 014° 26,0′
26.N 68° 10,3′ Ø 014° 31,8′
27.N 68° 11,0′ Ø 014° 32,8′
28.N 68° 13,0′ Ø 014° 33,0′
29.N 68° 13,0′ Ø 014° 34,6′
30.N 68° 08,3′ Ø 014° 34,3′
31.N 68° 08,1′ Ø 014° 38,0′
32.N 68° 09,6′ Ø 014° 49,0′
33.N 68° 13,2′ Ø 014° 52,7′
34.N 68° 13,2′ Ø 014° 54,7′
35.N 68° 10,5′ Ø 014° 55,9′
36.N 68° 14,0′ Ø 015° 23,4′
37.N 68° 13,8′ Ø 015° 36,0′
38.N 68° 21,8′ Ø 015° 57,0′
39.N 68° 24,7′ Ø 016° 01,1′ 

h 3. Nordland farvannsområde – Hadselfjorden

1.N 68° 26,7′ Ø 013° 51,9′
2.N 68° 27,5′ Ø 014° 20,1′
3.N 68° 27,8′ Ø 014° 48,8′
4.N 68° 28,7′ Ø 014° 48,8′
5.N 68° 29,1′ Ø 014° 26,2′
6.N 68° 34,8′ Ø 014° 05,4′ 

h 4. Nordland farvannsområde – Myre

1.N 69° 01,3′ Ø 014° 58,0′
2.N 68° 59,9′ Ø 014° 58,8′
3.N 68° 59,7′ Ø 014° 57,3′
4.N 68° 59,6′ Ø 014° 54,0′ 

h 5. Nordland farvannsområde – Andenes

1.N 69° 22,1′ Ø 016° 12,7′
2.N 69° 19,2′ Ø 016° 11,7′
3.N 69° 19,2′ Ø 016° 19,2′
4.N 69° 26,2′ Ø 016° 36,7′ 

i 1. Troms farvannsområde – Malangen

1.N 69° 31,6′ Ø 018° 03,1′
2.N 69° 31,3′ Ø 018° 02,0′
3.N 69° 34,5′ Ø 017° 55,3′
4.N 69° 36,5′ Ø 017° 50,6′
5.N 69° 39,1′ Ø 017° 46,3′
6.N 69° 40,7′ Ø 017° 36,3′
7.N 69° 48,2′ Ø 017° 48,3′
8.N 69° 37,6′ Ø 017° 50,8′ 

i 2. Troms farvannsområde – Fugløyfjorden

1.N 69° 52,1′ Ø 019° 49,0′
2.N 69° 52,2′ Ø 019° 46,0′
3.N 70° 00,1′ Ø 020° 01,5′
4.N 70° 05,3′ Ø 020° 10,0′
5.N 70° 15,8′ Ø 020° 20,0′
6.N 70° 27,8′ Ø 020° 16,3′
7.N 70° 40,5′ Ø 021° 58,8′
8.N 70° 40,3′ Ø 021° 58,9′
9.N 70° 15,3′ Ø 020° 27,0′
10.N 70° 05,3′ Ø 020° 18,0′
11.N 70° 02,3′ Ø 020° 12,7′ 

j 1. Finnmark farvannsområde – Akkarfjornæringen

1.N 70° 53,5′ Ø 022° 57,5′
2.N 70° 52,5′ Ø 023° 19,0′
3.N 70° 50,2′ Ø 023° 27,5′
4.N 70° 47,4′ Ø 023° 32,0′
5.N 70° 43,0′ Ø 023° 28,0′
6.N 70° 42,5′ Ø 023° 35,0′
7.N 70° 55,0′ Ø 023° 39,5′
8.N 71° 05,7′ Ø 023° 58,4′ 

j 2. Finnmark farvannsområde – Honningsvåg

1.N 71° 10,8′ Ø 025° 52,0′
2.N 71° 07,2′ Ø 026° 08,5′
3.N 71° 03,0′ Ø 026° 16,5′
4.N 70° 59,5′ Ø 026° 10,5′
5.N 70° 58,1′ Ø 026° 00,5′
6.N 70° 58,1′ Ø 025° 56,5′
7.N 70° 56,0′ Ø 025° 56,5′
8.N 70° 56,5′ Ø 026° 11,9′
9.N 71° 08,2′ Ø 027° 38,0′ 

j 3. Finnmark farvannsområde – Båtsfjord

1.N 70° 43,2′ Ø 030° 01,2′
2.N 70° 42,6′ Ø 029° 55,6′
3.N 70° 38,4′ Ø 029° 48,4′
4.N 70° 38,4′ Ø 029° 46,0′
5.N 70° 39,3′ Ø 029° 48,0′
6.N 70° 41,6′ Ø 029° 49,5′
7.N 70° 43,8′ Ø 029° 49,7′
8.N 70° 45,8′ Ø 029° 45,9′ 

j 4. Finnmark farvannsområde – Kirkenes

1.N 69° 47,2′ Ø 030° 05,2′
2.N 69° 47,2′ Ø 030° 04,4′
3.N 69° 49,0′ Ø 030° 06,3′
4.N 69° 51,2′ Ø 030° 06,1′
5.N 69° 53,4′ Ø 030° 07,0′
6.N 70° 03,0′ Ø 030° 12,7′
7.N 70° 16,0′ Ø 031° 03,2′
8.N 69° 53,6′ Ø 030° 52,0′
9.N 69° 53,6′ Ø 030° 12,7′
10.N 69° 52,5′ Ø 030° 08,0′
11.N 69° 51,2′ Ø 030° 07,4′
12.N 69° 48,8′ Ø 030° 07,7

Vedlegg 2

LosbordingsfeltPosisjonKommuneMerknad eller begrensning
NordØst
Troms og Finnmark
Kirkenes indre69°
47,3′
030°
04,9′
Sør-VarangerMax LOA 110,3 kun etter avtale1
Kirkenes ytre69°
51,3′
030°
07,2′
Sør-Varanger
Vardø nord70°
25,0′
031°
06,0′
Vardø
Vardø sør70°
21,0′
031°
09,0′
Vardø
Båtsfjord70°
39,5′
029°
49,0′
Båtsfjord
Honningsvåg ytre70°
58,0′
026°
16,9′
NordkappPassasjerfartøy>25 000BT og STS-fartøy4
Honningsvåg indre70°
57,5′
025°
57,4′
Nordkapp
Fruholmen71°
05,0′
023°
38,0′
Masøy>20 000BT og ved helikopterbording2
Akkarfjordnæringen70°
47,0′
023°
32,2′
Hammerfest
Fugløya70°
06,0′
020°
12,9′
Karlsøy
Grøtnes69°
52,4′
019°
47,6′
KarlsøyMax LOA 1103
Hekkingen Ytre69°
36,5′
017°
51,9′
Lenvik
Hekkingen Indre69°
31,′7
018°
01,9′
LenvikMax LOA 1103
Nordland
Andenes69°
19,5′
016°
13,5′
Andøy
Myre*69°
00,0′
014°
58,0′
ØksnesKun etter avtale1
Melbu*68°
28,0′
014°
48,0′
HadselKun etter avtale1
Lødingen68°
22,9′
016°
01,7′
Lødingen
Tranøy indre68°
18,5′
015°
55,7′
TysfjordKun etter avtale1
Tranøy ytre68°
12,7′
015°
35,7′
Hamarøy
Svolvær*68°
11,0′
014°
33,0′
VåganMax LOA 110,3 kun etter avtale1
Molldøra*68°
13,0′
014°
53,5′
VåganMax LOA 110,3 kun etter avtale1
Svinøy*68°
02,0′
013°
35,0′
VesvågøyKun etter avtale1
Landegode67°
30,0′
014°
22,5′
Bodø
Store Svartoksen67°
13,9′
014°
07,2′
BodøMax LOA 1103
Fleinvær67°
13,5′
013°
46,2′
Gildeskål
Åsvær Ytre66°
17,0′
012°
12,5′
Dønna
Åsvær Indre66°
15,3′
012°
36,′7
DønnaMax LOA 1103
Møre og Trøndelag
Grinna*64°
44,0′
010°
58,0′
RørvikKun etter avtale1
Rekkøyråsa*64°
38,0′
010°
49,0′
FlatangerKun etter avtale1
Raudøyleia*64°
24,0′
010°
14,0′
OsenKun etter avtale1
Flesa63°
39,0′
009°
14,9′
Hitra
Grip indre63°
14,0′
007°
42,2′
Kristiansund
Grip ytre63°
15,0′
007°
35,9′
KristiansundKun etter avtale1
Ona62°
56,0′
006°
27,0′
>25.000BT og kun helikopterbording
Breisundet62°
27,0′
005°
58,9′
Giske
Vanylvsgapet62°
12,5′
005°
16,9′
Selje
Vestlandet
Kvannhovden Vest (1)61°
43,0′
004°
23,5′
FloraKun etter avtale,1 Kun helikopterbording
Kvannhovden (2)61°
42,2′
004°
45,5′
Flora
Hellefjorden (3)61°
39,1′
004°
51,2′
FloraKun etter avtale1
Frøysjøen (4)61°
45,0′
004°
56,6′
FloraKun etter avtale1
Holmengrå Vest (1)60°
51,0′
004°
25,9′
Gulen>30 000BT og ved helikopterbording2
Holmengrå (2)60°
51,4′
004°
39,0′
Fedje
Holmengrå indre (3)60°
51,4′
004°
45,2′
FedjeKun etter avtale1
Fedje Vest (1)60°
46,0′
004°
27,9′
Fedje>30 000BT og ved helikopterbording2
Fedjeosen (2)60°
44,1′
004°
44,0′
Fedje
Fedjeosen indre (3)60°
45,7′
004°
46,1′
FedjeKun etter avtale1
Korsfjorden60°
08,6′
005°
00,9′
Austevoll
Rogaland
Smørstakk59°
13,1′
005°
21,0′
Bokn
Skudenesfjorden59°
06,7′
005°
26,2′
Kvitsøy
Skudenesfjorden Vest59°
02,0′
005°
10,0′
Karmøy>30 000BT og ved helikopterbording2
Feistein58°
51,0′
005°
30,0′
Sola
Skagerrak
Egersund Nord58°
26,9′
005°
50,9′
Eigersund
Egersund Syd58°
22,9′
005°
59,9′
Eigersund
Sokndal58°
17,9′
006°
13,9′
Sokndal
Listafjorden58°
10,9′
006°
32,9′
Flekkefjord
Farsund58°
01,5′
006°
50,0′
Farsund
Oksøy58°
03,3′
008°
05,6′
Kristiansand
Torungen58°
23,5′
008°
48,6′
Arendal
Langesundsbukta58°
56,5′
009°
47,6′
Larvik
Oslofjorden
Færder59°
04,5′
010°
34,4′
Tjøme
Vidgrunnen59°
01,0′
010°
55,9′
Hvaler
*Losbordingsfeltet er ikke en del av den ordinære tilbringertjenesten og kostnadene må dekkes av det enkelte skip.
1Losbordingsfeltet kan kun benyttes etter forutgående avtale med losoldermannen/losformidlingen.
2Skal brukes av fartøy med farlig og forurensende last som er større enn den angitte tonnasjen, og ved helikopterbording.
3Kun fartøy med max LOA på 110 meter, som ikke faller inn under § 3 første ledd bokstav c–g eller i, og der ansvarshavende vaktoffiser på bro har seilt i farvannet minst én gang tidligere.
4Skal brukes av passasjerfartøy som er større en den angitte tonnasjen og av fartøy som skal utføre STS-operasjoner.

Vedlegg 3. Lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

Begrensningene i kolonne 1 gjelder farledsbevis klasse 2 og 3 og kadettfarledsbevis. Dersom det ikke er angitt egen begrensning for natt gjelder samme begrensning som på dag.

Begrensningene i kolonne 2 gjelder farledsbevis klasse 1 og tar utgangspunkt i de lokale begrensningene i lostjenesten for når et losoppdrag skal regnes som uvanlig. Dersom det ikke er angitt begrensninger i kolonne 2 er det ikke etablert differensierte grenser og begrensningen i kolonne 1 gjelder.

Definisjon på natt i denne sammenhengen tilsvarer nattseilas som definert i forskriften § 2.

Sted/farledKolonne 1
Begrensning farledsbevis klasse 2 og 3 og kadettfarledsbevis
Kolonne 2
Begrensning farledsbevis klasse 1
DagNattDagNatt
Oslofjorden
Tresten–Sekken til Halden (1001), og Tresten-Løperen til Denofa (1002 og 2007).Ingen FB-seilas for slep* med lengde 75 m, bredde 20 m eller dypgang 5 m eller mer.
Sponvikskansen-Halden (1001)Max LOA 105 mMax LOA 130 mMax LOA 125 m
Løperen–Fredrikstad (1002)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Kjøkøysundet (2004)Max LOA 70 mMax LOA 100 m
Vesterelva (2005)Max LOA 70 mMax LOA 100 m
Fredrikstad–Sarpsborg (2015)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Alvim/Hafslund–MelløsIngen FB-seilas
Sandvika (2018)Max LOA 70 mMax LOA 105 m
Drammensfjorden (1010)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Tønsberg (1012)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Skagerrak
Bonden–Sandefjord (1015)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Langesundet (2043)Gjennomseiling: Ingen FB-seilas Anløp: Max LOA 125 mGjennomseiling: Ingen FB-seilas Anløp: Max LOA 150 m
Langesundsbukta–Dypingen–Porsgrunn (1023)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Linnarenna (2044)Ingen FB-seilas
Porsgrunn–Gråtenløpet (2058)Max LOA 90 mMax LOA 110 m
Gråtenløpet–SkienMax LOA 85 mMax LOA 85 m
Jomfrulandsrevet–Kragerø (1025), via StanggapetMax LOA 90 m
Max dypg. 7 m
Max LOA 125 m
Max dypg. 7 m
Jomfrulandsrevet–Kragerø (1025), via Rødskjærgapet (2064)Max LOA 90 m
Max dypg. 9 m
Ingen FB-seilasMax LOA 125 m
Max dypg. 9 m
Ingen FB-seilas
Jomfrulandsgapet (2051)Ingen FB-seilas
Langøytangen–Kragerø (2052)Ingen FB-seilas
Gumøysund–Kragerø (2053)Ingen FB-seilas
Kjøpmannsfjorden (2054)Ingen FB-seilas
Hellefjorden (2055)Ingen FB-seilasMax LOA 115 m
Max LOA 95 m ved større dypg. enn 5 m.
Åtangen (2060)Max LOA 90 mMax LOA 125 m
Snekkevik (2061)Max LOA 90 mMax LOA 125 m
Litangen (2062)Max LOA 90 mMax LOA 125 m
Grønnholmgapet (2065)Ingen FB-seilas
Grønnholmgapet–Søndeled (2071)Ingen FB-seilas
Kranfjorden (2073)Ingen FB-seilas
Taraldskjær–Risør (2072)Ingen FB-seilas
Stangholmgapet–Risør(2070)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Østergapet–Lyngørleia–Bonden (2074)Ingen FB-seilas
Sildeskjær–Gåsholmen (2075)Ingen FB-seilas
Gjennom Lyngør (2076)Ingen FB-seilas
Kjeholmsgapet (2077)Ingen FB-seilas
Tvedestrandsfjorden (2080)Ingen FB-seilas
Lyngør–Arendal, strekning Bonden–Eydehavn (1030)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Lyngør–Arendal, strekningen Eydehavn–Arendal (1030)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Galtesund (1031)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Spærholmen–Hesnesbregen (2084)Ingen FB-seilas
Merdø–Leiholmsund (2085)Ingen FB-seilas
Gamlegapet (2083)Ingen FB-seilas
Rivingdypet–Grimstad–Vikkilen (2086)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Øst og syd av Homborsund (2089)Ingen FB-seilas
Homborsundleia (2090)Ingen FB-seilas
Innseiling til Lillesand (2091)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Saltholmen–Kristiansand via Randesund (2092)Ingen FB-seilas
Kårehausen–Ytrehausen (2094)Ingen FB-seilas
Vestergapet–Byfjorden (1033)Max LOA 125 mMax LOA 125 m
Høllen (2096)Max LOA 105 mMax LOA 95 mMax LOA 125 mMax LOA 95 m
Færøsund (2097)Ingen FB-seilas
Mannefjorden (1034)Max LOA 125 mMax LOA 125 m
Indre led Lindesnes–Vestergapet (2095)Ingen FB-seilas
Våre–Øst av Langeboene (2099)Ingen FB-seilas, jf. begrensninger for farledene 2095 og 2100
Lundegaardsleia (2100)Ingen FB-seilas
Rosfjorden (2101)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Reiarsleia (2102)Ingen FB-seilas
Farsund (1035)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Stolsfjorden–Flekkefjord (1040)Max LOA 105 mMax LOA 100 mMax LOA 125 mMax LOA 100 m
Fedafjorden–Kvinesdal (2103)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Melkeholmsundet (2106)Ingen FB-seilas
Jøssingfjord (2107)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Rekefjord (2108)Max LOA 90 mMax LOA 105 m
Svåholmsundet (2109)Ingen FB-seilas
Egersund (1041)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Nordresundet med Maurholmen (2110)Max LOA 90 mMax LOA 100 m
Hellvik (2111)Max LOA 85 mMax LOA 90 m
Sirevåg (2112)Max LOA 90 mMax LOA 110 mMax LOA 100 m
Rogaland
Karmsundet nord for Høgevarde (1501)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Saudafjorden (1047)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Vestlandet
Stokksund–Nyleia (2170)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Lukksund (2191)Max LOA 90 mMax LOA 105 m
Storebø (2228, 2231 og 2025 fra Grøningen/Drøna til Hundvåkoksen,)Max LOA 105 mMax LOA 125 mMax LOA 110 m
Eide (2234)Max LOA 90 mMax LOA 125 mMax LOA 100 m
Kobbeleia (2241)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Rognesundet (2252)Max LOA 105 mMax LOA 105 m
Tjuasundet, strekningen Tjuasundet–Eikefet (2263)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Radfjorden (2264)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Vatlestraumen (1506)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Ånnelandsund (2280)Max LOA 90 mMax LOA 100 m
Gudvangen (2304)Max LOA 90 mMax LOA 125 m
Ytre Steinsund (1511)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Førdefjorden (2323)Max LOA 105 mMax LOA 90 mMax LOA 125 mMax LOA 110 m
Florø (1518)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Nordgulen (2333)Max LOA 105 mMax LOA 135 m
Skatestraumen (1521)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Måløysundet (1523)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Møre og Trøndelag
Flåvær - Eggesbønes (Flåværsleden 1532)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Røyrasundet (Flåværsleden 1532)Max LOA 100 mMax LOA 100 m
Breisundet–Torvik (Flåværsleden 1532)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Linesleia (2551) og Stokksundet (Leikuleia 2544)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Lysøysundet (Leikuleia 2544)Max LOA 90 mMax LOA 105 m
Hopsfjorden (2555)Max LOA 125Max LOA 150
Grandvika–Asenleia–Buholmsråsa (1546)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Ivarsholmsleden (1556)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Dolmsundet (1151)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Nordland
Leirfjorden–Vefsnsundet (1161)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Raftsundet (1184)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Tjeldsundet (1578)Max LOA 105 mMax LOA 150 m
Træna (2622) (gjelder innseiling)Max LOA 95 mMax LOA 105 m
Saltstraumen (2655)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Værøy (2682) (gjelder innseiling)Max LOA 105 mMax LOA 90 mMax LOA 120 mMax LOA 105 m
Moskenes (2683) (gjelder innseiling)Max LOA 110 mMax LOA 110 m
Ballstad (2740)Max LOA 75 mMax LOA 75 m
Gimsøystraumen (2746)Max LOA 105Max LOA 120
HopenMax LOA 100 mMax LOA 100 m
Osan (Svolvær vestre havn)Max LOA 125 mMax LOA 150 m
Melbu (2779) (gjelder innseilingen)Max LOA 100 mMax LOA 100 m
Steinesjøen (2790)Max LOA 120 mMax LOA 120 m
Steinesjøen indre havn (2790)Max LOA 75 mMax LOA 75 m
Myre indre havn/innenfor Kartneset (2800)Max LOA 115 mMax LOA 115 m
Andenes (2853) (gjelder innseilingen)Max LOA 75 mMax LOA 75 m
Troms og Finnmark
Senjahopen (2864)Max LOA 125 mMax LOA 135 m
Husøy (2877)Max LOA 90 mMax LOA 100 m
Sommerøy (2873) (gjelder innseilingen)Max LOA 95 mMax LOA 110 m
Vannavalen (2911) (gjelder innseilingen)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Gjesvær (2970) (gjelder innseilingen)Max LOA 105 mMax LOA 125 m
Skardholmen–Leirpollen (1213)Max LOA 90 m**
Max dypg. 6,8 m for seilas inn
Max dypg. 7,2 m for seilas ut
Max LOA 127 m** Max dypg. 6,8 m for seilas inn
Max dypg. 7,2 m for seilas ut
*Dersom fartøyet skyver eller sleper en eller flere gjenstander, der gjenstanden eller gjenstandene har en total lengde/bredde/dypgående lik eller mer enn en av de oppgitte.
**Særlige begrensninger Tanafjorden til/fra Leirpollen:
1. Det må avlegges farledsbevisprøve inn og ut av Leirpollen for både klasse 1 og klasse 2.
2. Ved seilas inn og ut av Leirpollen skal ankrene være usikret og bemannet slik at de om nødvendig kan droppes umiddelbart.
3. Farledsbeviset gjelder ikke for seilas inn og ut av Leirpollen om vindens styrke er over 20 meter/sekund.
4. Ved dypgående større enn 5,5 meter må seilas inn til Leirpollen kun skje fra 1 time før høyvann til 1 time etter høyvann.
5. Ved dypgående er større 5,5 må seilas ut av Leirpollen kun skje fra 2 timer før høyvann til høyvann.
 
0Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1738 (i kraft 1 jan 2016), 27 des 2016 nr. 1885 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00).
Innehaver av farledsbevis som ved ikrafttredelsen av denne endringen har rett til å seile i en farled hvor forskriften innfører lokale begrensninger, eller eksisterende lokale begrensning strammes inn ved denne forskriften, beholder sine rettigheter inntil farledsbeviset må fornyes neste gang. Ved fornying vil kravene i forskrift 17. desember 2014 nr. 1808 om losplikt og bruk av farledsbevis § 19 gjelde.