Forskrift om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven

DatoFOR-2014-12-18-1781
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse18.12.2014, med virkning fra og med inntektsåret 2015
Sist endretFOR-2016-02-02-92
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-12, LOV-1980-06-13-24-§5-11
Kunngjort29.12.2014   kl. 15.55
KorttittelForskrift om sammenstilling til skattyter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-12 nr. 2 bokstav d, jf. § 5-11 nr. 3.
Endringer: Endret ved forskrift 2 feb 2016 nr. 92.

I

§ 1.Hvem forskriften gjelder for

Enhver som har rapportert inn opplysninger etter ligningsloven § 5-2 eller tilhørende forskrift skal ukrevet sende sammenstilling over innrapporterte opplysninger til den det er gitt opplysninger om.

§ 2.Om innholdet

Sammenstillingen skal inneholde summerte opplysninger av innrapporterte ytelser som fremgår av samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-37.

Det skal gis opplysninger om

1.feriepengegrunnlaget, jf. ferieloven § 10 første ledd,
2.summerte opplysninger om innrapportert forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-11 første ledd, og
3.ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer.
§ 3.På hvilken måte opplysningene skal gis

Opplysninger som nevnt i § 2 skal sendes inntektsmottaker. Flere innrapporteringer av samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Med samme type ytelse menes ytelser som har like egenskaper i innrapporteringen. Der ytelsene består av en trekkpliktig og en trekkfri del skal hver del spesifiseres.

§ 4.Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet

For opplysninger som rapporteres etter egen frist i a-opplysningsforskriften § 2-1 fjerde ledd skal det gis summerte opplysninger av innrapporteringen senest 20. februar i året etter inntektsåret.

0Tilføyd ved forskrift 2 feb 2016 nr. 92.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.