Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd

DatoFOR-2014-12-19-1715
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelForskrift om tilskudd til arbeid mot problematisk spilleatferd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2014 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10 fjerde ledd. Fremmet av Kulturdepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillige organisasjoners arbeid med problematisk spilleatferd knyttet til pengespill og dataspill.

De økonomiske rammene for ordningen fastsettes ved Kongens vedtak om fordeling av avsatte midler fra Norsk Tippings overskudd til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleavhengighet, jf. lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 fjerde ledd.

§ 2.Prosjekttilskudd og driftstilskudd

Etter forutgående utlysning kan frivillige organisasjoner som utelukkende arbeider med problematisk spilleatferd eller som har særlig aktivitet rettet mot problematisk spilleatferd ved hjelpetilbud, forebygging, informasjon eller andre konkrete tiltak i Norge, søke om prosjekttilskudd eller driftstilskudd.

Driftstilskudd tildeles for ett år om gangen med utbetaling hvert halvår.

Prosjekttilskudd tildeles som engangsutbetaling.

I utlysningen skal Lotteritilsynet fastsette nærmere kriterier for tildeling av tilskudd, samt angi etter hvilke kriterier søknader skal prioriteres dersom det ikke er tilstrekkelig med midler til å innvilge alle kvalifiserte søknader.

§ 3.Frivillighetsregisteret

Organisasjonen skal være registrert i Frivillighetsregisteret. Lotteritilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra krav om registrering.

§ 4.Søknaden og dokumentasjon

Søknad om tilskudd sendes Lotteritilsynet og skal beskrive:

a)organisasjonens virksomhet,
b)hva slags tilskudd det søkes om,
c)hva tilskuddet skal benyttes til, og
d)hvordan tidligere mottatt tilskudd er benyttet hvis slikt tilskudd er tildelt.

Følgende dokumentasjon for organisasjonens virksomhet skal vedlegges søknaden:

a)siste godkjente årsberetning og årsregnskap,
b)organisasjonens vedtekter, og
c)budsjett for hele organisasjonens virksomhet.
§ 5.Vedtak og tilsyn

Lotteritilsynet kan kreve fremlagt opplysninger som er av betydning for søknaden. Lotteritilsynet fatter vedtak om tilskudd og fører tilsyn med denne forskriften.

§ 6.Rapportering

Organisasjonene som mottar tilskudd skal sende rapport om bruken av tilskuddet til Lotteritilsynet innen frist fastsatt i tildelingsvedtaket, slik det fremgår av tilskuddsbrevet.

§ 7.Bortfall av tilskudd, krav om tilbakebetaling

Organisasjonen har plikt til umiddelbart å gi melding til Lotteritilsynet dersom forutsetningene for tilskuddet endres.

Dersom det er gitt tilskudd på uriktig eller ufullstendig grunnlag, kan vedtak om tilskudd endres og det uriktig utbetalte beløpet kreves tilbakebetalt med tillegg av renter.

§ 8.Klageadgang

Avslag på søknader om tilskudd kan påklages til Lotterinemnda.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.