Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

DatoFOR-2014-12-19-1815
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2015-12-18-1743 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort06.01.2015   kl. 11.00
KorttittelForskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1743.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle typer husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegg lokalisert i Norge.

§ 3.Vilkår

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg såfremt foretaket oppfyller grunnvilkår etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1341 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, og kan dokumentere at anlegget som mottar og behandler gjødselen produserer biogass.

Foretaket må ha gjødslingsplan der dette gjelder, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging.

§ 4.Beregning av tilskudd

Tilskudd gis per tonn husdyrgjødsel, vektet for vanninnholdet i gjødselen. Gjødsel med 0 vanninnhold danner referanse, og vektes med faktor 1. Faktoren avtar med økende andel vann etter formelen 1-x² der x er andelen vann i gjødselen. Satsen er kr 500 per tonn levert husdyrgjødsel.

Der foretaket benytter eget biogassanlegg, kan tilskudd utmåles direkte ut fra foretakets dyretall såfremt all husdyrgjødsel benyttes i anlegget. Satsen for de ulike dyreslagene er: 

Tilskudd (kr)
Melkeku11660
Ammeku1950
Ungdyr av storfe1570
Avlsgris1340
Slaktegris234
1000 Verpehøns og slaktekyllingmødre110 000
1000 Livkylling21280
1000 Slaktekylling2510
1000 Slaktekalkun26380
1000 And21280
Sau > 1 år1180
Mjølkegeit1180
Hest1780
1Oppgitt faktor gjelder gjødselmengde per årsdyr.
2Oppgitt faktor gjelder gjødselmengde per slaktede eller leverte dyr.

Dersom det omsøkte volum pr. år overstiger det beløp som er avsatt til ordningen, reduseres tilskuddssatsen relativt slik at forbruket tilpasses bevilgningen.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1743 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Søknad og utbetaling

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknad om tilskudd må være levert innen 20. januar året etter at leveringen av husdyrgjødselen har funnet sted.

Beregnet tilskudd under kr 1 000 utbetales ikke.

§ 6.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 3 og § 5 første ledd.

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos foretaket.

§ 8.Avkorting

Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet. Tilskuddet kan også avkortes ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet.

§ 9.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 8.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2015.