Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

DatoFOR-2014-12-19-1816
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-06-29-842 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2009-01-28-75
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort06.01.2015   kl. 11.00
KorttittelForskrift om midler til investering mv. i landbruket

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1745, 29 juni 2016 nr. 842.

§ 1.Formål

Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

§ 2.Tiltaksområder

Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til:

a)investeringer i forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet, eller
b)utvikling av landbruksbaserte næringer.
§ 3.Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket kan gis som tilskudd til:

a)Etablering av ny virksomhet: Til forberedelse og etablering av ny virksomhet innen landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt landbruk, som har som formål å ekspandere, kan det gis tilskudd til inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
b)Bedriftsutvikling: Til produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging samt markedsføring av nye produkter, kan det gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan tilskuddsandelen økes til 75 prosent.
c)Investeringer i produksjonsanlegg: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd til inntil 33 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 33 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
d)- - -
e)Investeringer i frukt- og bærdyrking: Til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking kan det gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Til nyplanting innen konvensjonell frukt- og bærdyrking kan det gis tilskudd til inntil 33 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 33 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
f)Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte: Til personer under 35 år som overtar landbrukseiendom kan det gis tilskudd til mindre investeringer med inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. For kvinner kan tilskuddsandelen økes til 70 prosent.

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort, eller tiltak på landbrukseiendommer som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller kommune.

0Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1745 (i kraft 1 jan 2016), 29 juni 2016 nr. 842 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Søknad og utbetaling

Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for utbetalingen.

§ 5.Administrasjon, dispensasjon og klage

Tilskudd etter denne forskriften forvaltes av Innovasjon Norge.

Landbruks- og matdepartementet kan dispensere fra forskriften i særlige tilfeller.

Vedtak truffet av Innovasjon Norge kan påklages til Innovasjon Norges klagenemnd. Vedtak fattet av Innovasjon Norges hovedstyre kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Innovasjon Norge finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Innovasjon Norge fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Innovasjon Norge kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

§ 7.Krav om tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har dannet grunnlag for utbetaling av tilskudd, eller der vilkårene for tilsagnet ikke overholdes. I slike tilfeller kan det kreves renter fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. januar 2009 nr. 75 om midler til bygdeutvikling.