Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen)

DatoFOR-2014-12-19-1822
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.02.2015, Fiskeridirektoratet bestemmer
Sist endretFOR-2016-04-21-410
EndrerFOR-1993-07-26-772
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§35, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§41, LOV-2008-06-06-37-§43, LOV-2008-06-06-37-§59
Kunngjort06.01.2015   kl. 11.00
KorttittelForskrift om kystfiskeappen

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 41, § 43 og § 59.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 april 2016 nr. 352, 21 april 2016 nr. 410.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

§ 2.Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg.

Forskriften gjelder for fartøy:

a)på eller over 13 meter største lengde fra og med 1. februar 2015,
b)som er gitt dispensasjon etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel § 5 sjette ledd eller § 8 fjerde ledd,
c)som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg,
d)som har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften),
e)som driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse,
f)som driver trålfiske etter reker uten reketråltillatelse, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr,
g)som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område,
h)som driver fangst av skjell og
i)som driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard.

Forskriften gjelder ikke for fiske- og fangstfartøy som er omfattet av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS forskriften).

Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

0Endret ved forskrifter 6 april 2016 nr. 352, 21 april 2016 nr. 410.
§ 3.Krav til utstyr og omkostninger

Fartøyet skal ha en smarttelefon eller et nettbrett som kan kjøre Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon om bord under fisket. Smarttelefonen og nettbrettet må ha GPS og må kunne kobles til internett om bord i fartøyet.

Meldinger som beskrevet i forskriften skal sendes ved hjelp av Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at enheten som er beskrevet her fungerer og at meldingsapplikasjonen er oppdatert før fartøyet forlater havn for fiske eller fangst.

Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr eller meldingsapplikasjon som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352.
§ 4.Melding om oppstart av fiske etter makrell med drivgarn

Fartøy omfattet av denne forskrift og som fisker makrell med drivgarn skal sende melding om oppstart av fiske i henhold til angitt tidsfrist.

Melding om oppstart av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

a)Meldingstype - Melding om oppstart av fiske (OPP)
b)Løpenummer for meldingen
c)Fartøyopplysninger
d)Ansvarshavendes fulle navn
e)Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid
f)Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
g)Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352.

Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

§ 5.Melding om opptak fra lås

Fartøy omfattet av denne forskrift og som setter fangst i lås skal sende melding om opptak av fangst umiddelbart etter at avtale med føringsfartøy om opptak av fangst foreligger.

Melding om opptak av fangst skal inneholde følgende opplysninger:

a)Meldingstype - Melding om opptak fra lås (FOR)
b)Løpenummer for meldingen
c)Fartøyopplysninger
d)Ansvarshavendes fulle navn
e)Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid
f)Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
g)Lokasjon av låset med koordinater (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
h)Antatt opptakstidspunkt i norsk tid
i)Føringsfartøyets radiokallesignal
j)Fangst i låset fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
k)Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 6).

Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

§ 6.Landingsmelding

Fartøy omfattet av denne forskrift og som har gjennomført fiskeoperasjoner skal senest 2 timer før anløp til mottaksanlegg, eller landingssted dersom dette ikke er samme sted som mottaksanlegget, sende landingsmelding som beskrevet i denne bestemmelsen. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere mottaksanlegg enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp mottaksanlegg sende landingsmelding.

Fartøy som skal gjennomføre del-landinger skal sende en landingsmelding for hver landing. Tidsfristen angitt i første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

Landingsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a)Meldingstype - Landingsmelding (LND)
b)Løpenummer for meldingen
c)Fartøyopplysninger
d)Ansvarshavendes fulle navn
e)Dato og tidspunkt meldingen er registrert og sendt i norsk tid
f)Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
g)Dato og tid for anløp til havn eller landingssted i norsk tid
h)Mottaksanlegg
i)Landingssted
j)Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 7).
§ 7.Melding om kaisalg

Fartøy omfattet av denne forskrift og som har dispensasjon for kaisalg skal sende melding om kaisalg når salget er avsluttet for dagen, eller senest før en forlater salgsplassen

Melding om kaisalg skal inneholde følgende opplysninger:

a)Meldingstype - Melding om kaisalg (KAI)
b)Løpenummer for meldingen
c)Fartøyopplysninger
d)Ansvarshavendes fulle navn
e)Dato og tidspunkt meldingen er registrert og send i norsk tid
f)Posisjon når melding registreres (posisjon bredde N/SGGDD og posisjon lengde E/WGGGDD (WGS-84)
g)Fangst om bord før oppstart av kaisalget fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 8).

Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

§ 8.Posisjonsrapportering

Fartøy er pålagt å registrere og sende inn posisjoner med Fiskeridirektoratets meldingsapplikasjon.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 9).

Trer i kraft når Fiskeridirektoratet bestemmer.

§ 9.Registrering og mottak av meldinger

Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding automatisk ved at meldingen endrer status fra «registrert» til «registrert og mottatt» i meldingsapplikasjonen. Dersom meldingen ikke endrer status til «registrert og mottatt» anses ikke meldingen sendt til Fiskeridirektoratet.

Statusendringen beskrevet i første ledd, innebærer en bekreftelse på at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og lagret i direktoratets system. Statusendringen betyr ikke at Fiskeridirektoratet har kontrollert at meldingen er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 10).
§ 10.Registrering utenfor sendingsutstyrets dekningsområde

Selv om fartøyet er utenfor sendingsutstyrets dekningsområde skal meldingen registreres og lagres i meldingsapplikasjonen. Er meldingen registrert og lagret riktig anses meldingen mottatt av Fiskeridirektoratet, jf. § 9 første ledd.

Meldingsapplikasjon vil automatisk sende registrerte meldinger når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde. Den som skal sende meldingen skal sørge for at sendingsutstyret er på når fartøyet igjen er innenfor sendingsutstyrets dekningsområde.

0Endret ved forskrifter 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 11), 21 april 2016 nr. 410.
§ 11.Tilgang til egne meldinger

Meldinger som er sendt inn skal registreres og lagres i Fiskeridirektoratets registre, og skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for ansvarshavende om bord og fartøyeier.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 12).
§ 12.Adgang til å korrigere meldinger

Melding som er sendt kan korrigeres ved sending av ny melding innen samme frister som er nevnt i § 4 - § 7. Når korrigert melding er mottatt av Fiskeridirektoratet vil meldingen bli kontrollert og lagret i direktoratets system. Dette betyr ikke at den korrigerte meldingen er kontrollert opp mot regelverket og de faktiske forhold.

0Endret ved forskrifter 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 13), 21 april 2016 nr. 410.
§ 13.Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved sendingsutstyret slik at kravene i denne forskriften ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten at sendingsutstyret tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Fiskeridirektoratet kan for enkeltturer gi dispensasjon til å starte fiske uten at disse kravene er oppfylt.

Dersom det oppstår feil ved sendingsutstyret mens fartøyet er på fiskefeltet, må utstyret eller applikasjonen repareres, erstattes eller oppdateres så snart fartøyet kommer til havn.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 14).
§ 14.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette andre rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan også gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, for eksempel regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 15).
§ 15.Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 16).
§ 16.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 17).
§ 17.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 62 og § 64. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 18).
§ 18.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2015. Samtidig oppheves forskrift 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy. Fiskeridirektoratet bestemmer når rapporteringskravene angitt i forskriften § 4 - § 5 og § 7 - § 8 trer i kraft.

0Endret ved forskrift 6 april 2016 nr. 352 (tidligere § 19).