Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

DatoFOR-2014-12-19-1836
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2017-01-04-7
Endrer
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1999-03-26-15-§20
Kunngjort07.01.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4.
Tilføyd hjemmel: Lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137, 22 des 2015 nr. 1833, 4 jan 2017 nr. 7.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og indre farvann, og på den norske kontinentalsokkelen. For norske fartøy gjelder forbudet også på andre lands kontinentalsokkel.

0Endret ved forskrift 22 des 2015 nr. 1833.
§ 2.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe til fartøy som er tildelt ervervstillatelse etter deltakerloven for fangst utenfor territorialfarvannet. Dersom ervervstillatelsen er begrenset til å gjelde fangst av bestemte arter, kan dispensasjon bare gis hvis ervervstillatelsen omfatter fangst av snøkrabbe. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

-Fartøy som deltar i fangst av snøkrabbe kan pålegges krav om rapportering ut over det som føres i fangstdagbok dersom Havforskningsinstituttet har behov for data. Et eksempel kan være prøvetaking av fangst.
-Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som fangster snøkrabbe.

Søknad om dispensasjon sendes Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137, 22 des 2015 nr. 1833, 4 jan 2017 nr. 7.
§ 3.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser, dersom det er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

0Tilføyd ved forskrift 19 feb 2015 nr. 137, endret ved forskrifter 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 3), 4 jan 2017 nr. 7 (tidligere § 4).
§ 4.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 3), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 4), 4 jan 2017 nr. 7 (tidligere § 5).
§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 4), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 5), 4 jan 2017 nr. 7 (tidligere § 6).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 5), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 6), 4 jan 2017 nr. 7 (tidligere § 7).