Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

DatoFOR-2014-12-19-1836
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2015-12-22-1833
Endrer
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1999-03-26-15-§20
Kunngjort07.01.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4.
Tilføyd hjemmel: Lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137, 22 des 2015 nr. 1833.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og indre farvann, og på den norske kontinentalsokkelen. For norske fartøy gjelder forbudet også på andre lands kontinentalsokkel.

0Endret ved forskrift 22 des 2015 nr. 1833.
§ 2.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe til fartøy som er tildelt ervervstillatelse etter deltakerloven for fangst utenfor territorialfarvannet. Dersom ervervstillatelsen er begrenset til å gjelde fangst av bestemte arter, kan dispensasjon bare gis hvis ervervstillatelsen omfatter fangst av snøkrabbe. For fangst på annet lands kontinentalsokkel gjelder slik dispensasjon bare når det foreligger eksplisitt samtykke fra dette landet. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

-Fartøy som deltar i fangst av snøkrabbe kan pålegges krav om rapportering ut over det som føres i fangstdagbok dersom Havforskningsinstituttet har behov for data. Et eksempel kan være prøvetaking av fangst.
-Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som fangster snøkrabbe.

Søknad om dispensasjon sendes Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan sette begrensninger for antall fartøy som gis dispensasjon for fangst på russisk kontinentalsokkel i området utenfor 200 nautiske mil fra russisk kyst i Barentshavet.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137, 22 des 2015 nr. 1833.
§ 3.Fangst fra russiske fartøy

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan russiske fartøy fangste snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i området utenfor 200 nautiske mil fra norsk kyst i Barentshavet.

0Tilføyd ved forskrift 22 des 2015 nr. 1833.
§ 4.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser, dersom det er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

0Tilføyd ved forskrift 19 feb 2015 nr. 137, endret ved forskrift 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 3).
§ 5.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 3), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 4).
§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 4), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 5).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 137 (tidligere § 5), 22 des 2015 nr. 1833 (tidligere § 6).