Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

DatoFOR-2014-12-19-1841
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-1965-03-19-9941, FOR-1990-02-05-144
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§24, LOV-2003-12-19-124-§3, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§29, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§36, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort07.01.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om sjukdom hos dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 36, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3 nr. 10 (direktiv 82/894/EØF endret ved vedtak 89/162/EØF, vedtak 2000/556/EF, vedtak 2004/216/EF, vedtak 2008/650/EF og beslutning 2012/737/EU) og del 4.1 nr. 9 (forordning (EF) nr. 1398/2003).

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme god dyrehelse og derved bidra til god folkehelse og dyrevelferd ved å sikre at Mattilsynet får nødvendige opplysninger om sjukdom hos dyr. Forskriften skal også bidra til å ivareta hensynet til miljøet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder veterinærers og laboratoriers plikt til å varsle og gi melding til Mattilsynet om sjukdom hos pattedyr, herunder sjøpattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Forskriften gjelder sjukdommer hos dyr på norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer, innretninger på norsk kontinentalsokkel og Svalbard.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften gjelder følgende definisjoner:

a)«sjukdom hos dyr»: tilfeller hvor dyr viser tegn på svekket helsetilstand eller hvor prøver fra dyr viser forekomst av smittestoffer eller andre agens som kan føre til svekket helsetilstand for dyr eller mennesker
b)«A-, B- og C-sjukdom»: kategorisering av sjukdommer som fastsatt i vedleggene til denne forskriften.
§ 4.Varsel

Veterinærer og laboratorier skal umiddelbart varsle Mattilsynet muntlig dersom de påviser eller får grunn til mistanke om A- eller B-sjukdom hos dyr. Varselet skal i tillegg og så snart som mulig sendes skriftlig via Mattilsynets meldesystem.

Varslingsplikt etter første ledd gjelder uansett ved påvisning av eller grunn til mistanke om at dyr har sjukdom som oppfyller ett eller flere av disse vilkårene:

a)kan medføre fare for død eller alvorlig helseskade hos mennesker
b)kan føre til at et større antall dyr blir utsatt for sjukdom
c)kan utløse store økonomiske tap for samfunnet
d)kan gi andre vesentlige samfunnsmessige konsekvenser
e)antas ikke å forekomme i Norge
f)har uvanlig utbredelse
g)svekker dyrets helsetilstand på uvanlig måte eller i uvanlig høy grad.

Plikten til å varsle gjelder ikke nye tilfeller av sjukdommen i besetninger som Mattilsynet har pålagt restriksjoner.

§ 5.Melding

Laboratorier som påviser nye tilfeller av sjukdom i besetninger som Mattilsynet har pålagt restriksjoner, skal gi Mattilsynet skriftlig melding. Meldingen skal sendes innen 24 timer etter påvisningen.

Veterinærer som påviser C-sjukdom hos dyr, skal gi Mattilsynet skriftlig melding. Meldingen skal sendes så snart som mulig og senest 7 dager etter påvisningen.

§ 6.Nødvendige opplysninger

Varsel etter § 4 og melding etter § 5 skal inneholde nødvendige opplysninger om

a)varsleren eller melderen
b)sjukdommen, herunder symptomer og eventuell diagnose
c)dyreholdets identitet og art
d)dyrene som er rammet av sjukdommen
e)tidspunktet for mistanke eller påvisning.
§ 7.Tilgang til opplysninger

Dyreeiere skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom hos egne dyr som er varslet eller meldt til Mattilsynet.

Veterinærer og laboratorier skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom som de selv har varslet eller meldt til Mattilsynet.

Referanselaboratorier skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom innen deres ansvarsområde som er varslet eller meldt til Mattilsynet.

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften dersom det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til dyrehelsepersonelloven § 37, matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.

§ 11.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven og forskrift 5. februar 1990 nr. 144 om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer).

Vedlegg. A-sjukdommer

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Afrikansk hestepest (AHP)African horse sickness (AHS)AHS-virus (Orbivirus, Rheoviridae)
Afrikansk svinepest (ASP)African swine fever (ASF)ASF-virus (Asfivirus, Asfariviridae)
Aviær influensa (AI)Avian influenza (AI)AI-virus (Infuenzavirus A, Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
BlåtungeBluetongueBluetongue-virus (Orbivirus, Rheoviridae)
BrucelloseBrucellosisBrucella spp.
Ebola- og marburgvirusEbola hemorrhagic fever and Marburg hemorrhagic feverEbolavirus (Ebolavirus, Filoviridae), Marburg virus (Marburgvirus, Filoviridae)
Epizootisk hemoragisk sjukdom hos hjortedyrEpizootic haemorrhagic disease of deer (EHD)EHD-virus, (Orbivirus, Rheoviridae)
Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)Avian infectious laryngotracheitis (ILT)ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, Alphaherpesvirinae, Herpesviridae)
Klassisk svinepest (KSP)Classical swine fever (CSF)CSF-virus (Pestivirus, Flaviviridae)
Kvegpest*RinderpestRinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae)
Lumpy skin disease (LSD)Lumpy skin disease (LSD)LSD-virus (Capropoxvirus, Poxviridae)
MiltbrannAnthraxBacillus anthracis
Munn- og klauvsjuke (MKS)Foot and mouth disease (FMD)FMD-virus (Aphtovirus, Picornaviridae)
NewcastlesjukeNewcastle disease (ND)ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae)
Ondartet beskjelersjukeDourineTrypanosoma equiperdum
Ondartet lungesjuke hos storfeContagious bovine pleuropneumonia (CBPP)Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, SC
Ondartet smittsom griselammelseTeschovirus encephalomyelitisPorcine teshovirus serotype 1 (PTV-1) (Teschovirus, Picornaviridae)
PseudorabiesAujeszky's disease (AD)AD-virus (Suis herpesvirus 1, Alphaherpesvirinae, Herpesviridae)
RabiesRabiesRabiesvirus (Lyssavirus, Rhabdoviridae)
Rift Valley feverRift Valley fever (RVF)RVF-virus (Phlebovirus, Bunyaviridiae)
Saue- og geitekopperSheep and goat poxSaue- og geitekoppevirus (Capripoxvirus, Poxviridae)
SaueskabbScabies psoroptica ovium (sheep scab)Psoroptes ovis.
Smittsom gastroenterittTransmissible gastroenteritis of swine (TGE)TGE-virus (Alphacoronavirus, Coronaviridae)
Smittsomt blæreutslett hos grisSwine vesicular disease (SVD)SVD-virus (Enterovirus, Picornaviridae)
SmåfepestPeste des petits ruminants (PPR)PPR-virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae)
SniveGlandersBurkholderia mallei
Vesikulær stomatitt (VS)Vesicular stomatitis (VS)VS-virus (Vesikulovirus, Rhabdoviridae)
*Utryddet på verdensbasis pr. 2011.

Vedlegg. B-sjukdommer

1. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
EkinokokkoseEchinococcosis/hydatidosisEchinococcus mulitilocularis og Echinococcus granulosus s.l.
Klamydiainfeksjoner hos fugler, inkludert psittakose og ornithose
LeptospiroseLeptospirosisLeptospira ssp.
Overførbare spongiforme encefalopatier, unntatt skrapesjuke hos småfe og BSE hos storfeTransmissible spongiform encephalopathy (TSE), inkludert Chronic wasting disease (CWD)prion (PrPSc)
ParatuberkuloseParatuberculosis, Johne's diseaseMycobacterium avium subsp. paratuberculosis
SalmonellainfeksjonerSalmonellosisSalmonella spp.
TrikinoseTrichinellosisTrichinella spp.
TuberkuloseTuberculosisMycobacterium bovis og Mycobacterium tuberculosis

2. Hest

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Infeksiøs anemiEquine infectious anemia (EIA)EIA-virus (Lentivirus, Retroviridae)
KverkeStranglesStreptococcus equi subsp. equi
Virusencefalomyelitt i form av Eastern equine encephalomyelitis (EEE), Western equine encephalomyelitis (WEE), Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE), Japanese encephalitis (JE) eller West Nile fever (WNF)Equine encephalomyelitis
EEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
WEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
VEE-virus (Alphavirus, Togaviridae)
JE-virus (Alphavirus, Togaviridae) WNF-virus (Alphavirus, Togaviridae)

3. Storfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Bovin genital campylobakterioseBovine genital campylobacteriosisCampylobacter fetus subsp. venerealis
Bovin spongiform encefalopati (BSE)Bovine spongiform encephalopathyprion (PrPSc )
Bovin tritrichomoniasisTritrichomoniasisTritrichomonas foetus
Bovin virusdiaré (BVD)Bovine viral diarrhoea (BVD)BVD-virus (Pestivirus, Flaviviridae)
Enzootisk bovin leukose (EBL)Enzootic bovine leukosis (EBL)BL-virus (Retrovirus, Retroviridae)
Infeksiøs bovin rhinotrakeitt
Infeksiøs pustuløs vulvovaginitt (IBR/IPV)
Infectious bovine rhinotracheitis Infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV)IBR/IPV-virus (Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1), Herpesviridae)
RingormRingwormTrichophyton verrucosum

4. Småfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Artritt-encefalitt hos sau og geitCaprine arthritis-encephalitis (CAE)CAE-virus (Lentivirus, Retrovirus, Retroviridae)
Border disease (BD)Border disease (BD)BD-virus (Pestivirus, Flaviviridae)
Enzootisk abort hos søyeEnzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)Chlamydophila abortus
Fotråte (smittsom klauvsjuke)Infectious foot rotVirulente stammer av Dichelobacter nodosus
Infeksiøs agalaktiContagious agalactiaMycoplasma agalactiae
LungeadenomatoseOvine pulmonary adenocarsinomaJaagsiekte sheep virus (retrovirus, Retroviridae)
MædiMaedi-visna viral infectionMV-virus (Lentivirus, ovine retrovirus, Retroviridae)
SkrapesjukeScrapieprion (PrPSc )
Smittsom pleuro-pneumoni hos geitContagious caprine pleuropneumonia (CCPP)Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae

5. Svin

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Infeksjon med porcint respiratorisk coronavirus (PRCV)Porcine respiratoty coronavirus infectionPRC-virus (Alphacoronavirus, Coronaviridae)
InfluensaSwine influenzaInfluensa virus A (Influenzavirus A, Orthomyxoviridae)
Nekrotiserende enteritt (tarmbrann)Clostridium perfringens type C infectionClostridium perfringens type C
Porcin epidemisk diaré (PED)Porcine epidemic diarrhoea (PED)PED-virus (Alphacoronavirus, Coronaviridae)
Porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS)Porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS)PRRS-virus (Arterivirus, Arteriviridae)

6. Fjørfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Aviær rhinotrakeitt, inkludert rhinotrakeitt hos kalkunAvian rhinotracheitis (ART) Turkey rhinotracheitis (TRT)Aviært metapneumovirus (Metapneumovirus, Paramyxoviridae)
Egg dropp syndrom (EDS-76)Egg drop syndrome (EDS-76)EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae)
HønsekoleraFowl choleraPasteurella multocida subsp. multocida
Infeksiøs bronkitt (IB)Avian infectious bronchitis (IB)IB-virus (Gammacoronavirus, Coronaviridae)
MycoplasmoseAvian mycoplasmosisMycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt NewcastlesjukeAvian paramyxovirus infection (except Newcastle disease)Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae)
TuberkuloseAvian tuberculosisMycobacterium avium subsp. avium
Virusenteritt hos andDuck virus enteritis (DVE)Andeenterittvirus (Alphaherpesvirus, Herpesviridae)
Virushepatitt hos andDuck virus hepatitis (DVH)DVH I, II, III.
DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae)
DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae)

7. Bier og humler

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseParasitt eller smittestoff
Liten kubebilleSmall Hive BeetleAethina tumida
Lukket yngelråteAmerican foulbrood of honey beesPaenibacillus larvae
SteinyngelStonebroodAspergillus flavus, A. fumigatus eller A. niger
Tropilaelaps-middTropilaelapsinfestation of honey beesTropilaelaps ssp.
Åpen yngelråteEuropean foulbroodMelissococcus plutonius

8. Hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr og primater

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
ApekopperMonkey poxMonkey pox virus (Orthopoxvirus Poxviridiae)
Europeisk brunhare syndrom (EBHS)European brown hare syndromEBHS-virus (Lagovirus, Caliciviridiae)
LeishmanioseLeishmaniosisLeishmania ssp.
MyxomatoseMyxomatosisMyxomavirus (Leporipoxvirus, Poxviridae)
Ringorm hos pelsdyrRingwormMicrosporum canis
Sarcoptesskabb hos rev i fangenskapSarcopic mange in foxesSarcoptes scabiei
ValpesjukeDistemperValpesjukevirus(Morbillivirus, Paramyxoviridae)
Viral hemorrhagisk sjukdoma hos kaninRabbit haemorrarhagisc disease (RHD)RHD-virus (Lagovirus, Caliciviridae)
Virusenteritt hos minkParvovirus enteritisParvovirus (Parvoviridae)

Vedlegg. C-sjukdommer

1. Hest

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Godartet beskjelersjukeEquine coital exanthemaEquin herpesvirus 3 (EHV-3) Herpesviridae
HesteinfluensaEquine influenzaInfluenza virus A H7N7 eller H3N8 (Influenzavirus A, Orthomyxoviridae)
Smittsom metrittContagious equine metritis (CEM)Taylorella equigenitalis
Rhinopneumonitt (virusabort)Equine rhinopneumonitisEquine herpevirus -1 eller -4 (EHV-1, EHV-4) (Herpesviridae)
VirusarterittEquine viral artheritis (EVA)Equine arteritis virus (Arteriviridae)

2. Storfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Cysticerkose hos storfeBovine cysticercosisTaenia saginata
Smittsom diaré (vinterdysenteri)Winter dysentery in cattleBovine coronavirus (BCV) (Coronaviridae)

3. Småfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
ByllesjukeCaseous lymphadenitis in sheep and goatsActinobacillus lignieresii og Corynebacterium pseudotuberculosis
MunnskurvContagious ecthyma (orf)Ecthymavirus (Parapoxvirus, Poxiviridae)
Smittsom øyebetennelse, unntatt klamydiainfeksjonerInfectious keratoconjunctivitisMycoplasma conjunctivae, Branhamella (Moraxella) ovis

4. Svin

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Circovirusinfeksjon hos svinPorcine circovirus diseases (PCVD)Porcint circovirus type 2 (PCV2) (Circovirus, Circoviridae)
Cysticerkose hos svinPorcine cysticercosisTaenia solium
Smittsom griselammelse (virusencefalomyelitter), unntatt Teschen diseaseBenign enzootic paresis (Talfan disease)Porcine techovirus diverse serotyper (Picornaviridae)
SvinedysenteriSwine dysenteryBrachyspira hyodysenteriae
TarmadenomatoseProliferative enteropathyLawsonia intracellularis

5. Fjørfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns – aviær encefalomyelitt (AE)Avian encephalomyelitis (AE)Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae)
Aviær infeksiøs anemi (blåvingesjuke)Chicken infectious anemia(CIA)CIA-virus (Gyrovirus, Circoviridae)
Infeksiøs bursitt (Gumboro)Infectious bursal disease (IBD) Gumboro diseaseIBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae)
Mykoplasmainfeksjoner – unntatt infeksjoner forårsaket av Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridisMycoplasma infectionsMycoplasma synoviae
Smittsom hønselammelseMarek's disease (MD)MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae)

6. Bier og humler

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
NosemasjukeNosemosis of honey beesNosema apis
VarroainfeksjonVarroosis of honey beesVarroa destructor
TrakémiddinfeksjonAcarapiosis of honey beesAcarapis woodi

7. Sjukdommer hos flere dyrearter

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Klamydiainfeksjoner hos andre dyrearter enn småfe, fjørfe og andre fuglerChlamydia infectionsChlamydia spp.
Klostridieinfeksjoner, unntatt nekrotiserende enteritt hos svin forårsaket av Clostridium perfringens type CClostridial infectionsClostridium spp.
Kopper og koppelignende sjukdommer – unntatt saue-og geitekopperCow pox
Swine pox
Orthipoxvirus (Poxviridae)
Swinepox virus (Suipoxvirus, Poxviridae)
Lever- og hjernebetennelse hos rev og hundFox encephalitis/hepatitis contagiosa canis (HCC)Canian adenovirus 1 (CAV-1) (Adenoviridae)
ListerioseListeriosisListeria monocytogenes, Listeria ivanovii
Louping illLouping illLouping ill virus, (Flavivirus, Flaviviridae)
Smittsom nysesjuke og andre luftveisinfeksjoner hos drøvtyggere og svin, unntatt A- og B-sjukdommerDiverse agens
Ondartet katarrfeberMalignant catarrhal fever (MCF)MCF-virus (ovine herpesvirus 2, (OvHv-2), Herpesviridae)
ParafilarioseParafilariosisParafilaria multipapillosa (hest), Parafilaria bovicola (storfe)
Parvovirus-infeksjoner, unntatt virusenteritt hos minkParvovirus (Parvoviridae)
PasteurellosePasteurellosisPasteurella multocida/Manheimia haemolytica
PiroplasmoseBabesioseBabesia bovis
Q-feberQ-feverCoxiella burnetii
Ringorm som ikke er B-sjukdomRingwormMicrosporum spp. og Trichophyton spp.
SjodoggTick-borne feverAnaplasma phagocytophilum
ToksoplasmoseToxoplasmosisToxoplasma gondii
Tuberkulose hos pattedyr, unntatt M. tuberculosis og M. bovisTuberculosisMycobacterium avium subsp. hominisuis
Tularemi (harepest)TularemiaFrancisella tularensis