Forskrift om avgift på flysikringstjenester

DatoFOR-2014-12-19-1847
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2017-03-16-327 fra 01.04.2017
EndrerFOR-2010-11-15-1430
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-26, LOV-1993-06-11-101-§7-27, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4
Kunngjort07.01.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om avgift på flysikringstjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-26, § 7-27, § 15-3 og § 15-4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66wm (forordning (EU) nr. 391/2013).
Endringer: Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 327.

Kapittel 1 - Generelt

§ 1.Forskriftens virkeområde
(1) Forskriften gjelder for fastsetting av avgifter for underveistjenester som ytes av Avinor Flysikring AS, og for terminaltjenester som ytes av Avinor AS eller Avinor Flysikring AS til flygninger til/fra Avinors lufthavner.
(2) Forskriften gjelder innenfor norsk område, samt i områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester.
§ 2.Definisjoner
(1) Med terminaltjenester menes tjenester av den art som er listet opp i avgiftsforordningens artikkel 8 nr. 2 bokstav a)–c).
(2) Med underveistjenester menes tjenester av den art som er omfattet av definisjonen i avgiftsforordningens artikkel 8 nr. 3.
(3) Med avgiftsforordningen menes forordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester.
§ 3.Plikt til å betale terminalavgift og underveisavgift
(1) Brukerne av terminaltjenester plikter å betale terminalavgift etter reglene i kapittel 2 dersom tjenestene ytes til flygninger til/fra de lufthavnene som er omfattet av terminalavgiftssone A i vedlegget til forskriften. Brukere av terminaltjenester som ytes til flygninger til/fra Avinors lufthavner som ikke er omfattet av terminalavgiftssone A i vedlegget, plikter å betale terminalavgift etter reglene i § 11.
(2) Brukere av underveistjenester plikter å betale underveisavgift etter reglene i kapittel 2 dersom tjenestene ytes i underveisavgiftssonen definert i vedlegget til forskriften. Brukere av underveistjenester på flygninger til og fra kontinentalsokkelen betaler avgift etter reglene i § 13.
§ 4.Avgiftsfritak
(1) I tillegg til avgiftsfritak for flygninger nevnt i avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 1, skal det heller ikke betales underveisavgift og terminalavgift etter denne forskriften for
1.Flygninger utført av fartøy med militært registreringsmerke, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav a);
2.Kalibreringsflygninger, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav c);
3.Rundflygninger, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav d);
4.VFR-flygninger, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav e);
5.Humanitære flygninger, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 2 bokstav f); og
6.Flygninger innen Svalbard og Jan Mayen.
(2) Kostnadene relatert til avgiftsfritaket etter første ledd skal beregnes særskilt i overensstemmelse med avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 4. Kostnadene skal bæres av Avinor AS med mindre det på annen måte er sørget for kostnadsdekning, jf. avgiftsforordningen artikkel 10 nr. 5.
(3) Avinor AS skal regnskapsmessig kunne dokumentere at kostnadsdekning etter annet ledd utelukkende er gjort med overskudd fra kommersiell aktivitet.
§ 5.Nasjonal tilsynsmyndighet

Luftfartstilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet for avgiftene som reguleres av avgiftsforordningen (kapittel 2), jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom § 1 og § 2, og forordning (EF) nr. 550/2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen) artikkel 2.

Kapittel 2 - Gjennomføring av avgiftsforordningen

§ 6.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 391/2013
(1) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66wm (forordning (EU) nr. 391/2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(2) Ytere av underveistjenester og terminaltjenester plikter løpende å kunngjøre avgiftene som følger av første ledd på selskapenes respektive internettsider.
§ 7.Kostnader pådratt andre enn yter av lufttrafikktjenester

Samferdselsdepartementet kan bestemme at, og i hvilket omfang, kostnader som nevnt i avgiftsforordningen artikkel 6 nr. 2, skal inngå i avgiftsgrunnlaget. Organer som sitter på opplysninger som departementet trenger for å avgjøre sak etter første punktum, plikter å gi slike opplysninger til departementet.

§ 8.Dekning av kostnader til fellesprosjekter

Samferdselsdepartementet tar stilling til om, og i hvilken grad, avgiftsinntekter skal inngå i en finansiering av fellesprosjekter, jf. avgiftsforordningen artikkel 6 nr. 3.

§ 9.Åpenhet om kostnadsgrunnlaget

Yter(e) av flysikringstjenester skal bidra til åpenhet om kostnadsgrunnlag, planlagte investeringer og forventet trafikk som nevnt i forordningen artikkel 9 nr. 1. Luftfartstilsynet skal påse at konsultasjon med representanter for luftromsbrukerne blir avholdt og skal legge til rette for hensiktsmessig informasjonsutveksling og innsyn i kostnadene for representanter for brukerne, EFTAs overvåkingsorgan og Eurocontrol etter samme bestemmelse.

§ 10.Konsultasjon om avgiftspolitikken
(1) Luftfartstilsynet er ansvarlig for at det gjennomføres åpen høring som nevnt i avgiftsforordningen artikkel 9 nr. 1 før og under referanseperioden. Ytere av flysikringstjenester kan pålegges å gjennomføre de delene av høringene som gjelder deres egne ytelser.
(2) Ytere av flysikringstjenester plikter å gi Luftfartstilsynet dokumentasjon som er nødvendig for å fylle ut vedlegg II, VI og VII til avgiftsforordningen.

Kapittel 3 - Avgifter som ikke reguleres av avgiftsforordningen

§ 11.Terminalavgift
(1) Beregningsformelen for terminalavgiften på de av Avinors lufthavner som ikke er omfattet av terminalavgiftssone A, skal være den samme som benyttes i henhold til avgiftsforordningen.
(2) Enhetssatsen settes til 70 prosent av beregnet enhetssats for terminalavgift for Avinors lufthavner omfattet av terminalavgiftssone A, og justeres årlig.
(3) Avinor AS plikter løpende å kunngjøre avgiften som nevnt i andre ledd, på selskapets internettside.
§ 12.Avinor AS' betalingsplikt
(1) Manglende inndekning av kostnadene for flysikringstjenestene for flygninger til/fra de av Avinors lufthavner som ikke er omfattet av terminalavgiftssone A skal kunne dokumenteres.
(2) Avinor AS plikter løpende å betale Avinor Flysikring AS for manglende kostnadsdekning nevnt i første ledd. Avinor AS skal på forespørsel regnskapsmessig kunne dokumentere at slik kostnadsdekning utelukkende er gjort med overskudd fra kommersiell aktivitet.
§ 13.Underveisavgift for flygninger til og fra kontinentalsokkelen

Avgiften for flygninger til og fra kontinentalsokkelen er

-kr 834,- per flygning for luftfartøy med maksimal startvekt inntil 8 000 kg,
-kr 1 207,- per flygning for luftfartøy med maksimal startvekt fra 8 001 kg til og med 15 000 kg,
-kr 1 769,- per flygning for luftfartøy med maksimal startvekt på 15 001 kg eller mer.
0Endret ved forskrift 16 mars 2017 nr. 327 (i kraft 1 april 2017).

Kapittel 4 - Avgiftsinnkreving

§ 14.Ansvar for avgiftsberegning og avgiftsinnkreving mv.
(1) Eurocontrol beregner underveisavgift for enkeltflygninger etter reglene i kapittel 2. Eurocontrols innkreving skjer etter reglene i kapitlet her.
(2) Avinor Flysikring AS beregner underveisavgift for enkeltflygninger til og fra kontinentalsokkelen. Avinor AS beregner terminalavgift. Innkreving skjer etter reglene i kapittel VI i den til enhver tid gjeldende forskrift om avgifter på lufthavnene til Avinor AS, så langt de passer.
§ 15.Administrasjonsgebyr

For beregning og innkreving av underveisavgiften tar Eurocontrol et administrasjonsgebyr. Avinor Flysikring AS skal sørge for at satsen for administrasjonsgebyret til enhver tid er offentlig tilgjengelig.

§ 16.Valutakurs
(1) Dersom en av medlemsstatene i Eurocontrol ikke bestemmer annet, skal avgiftssatsen beregnes på nytt hver måned ved å anvende gjennomsnittlig kurs for veksling mellom EUR og nasjonal valuta for måneden før den måned da flygingen finner sted.
(2) Gjeldende valutakurs skal være månedens gjennomsnittlige sluttkrysskurs beregnet av Reuters på grunnlag av den daglige kjøpskursen.
§ 17.Hvem som har plikt til å betale

Den som var luftfartøyets operatør på det tidspunkt flygningen fant sted, er ansvarlig for å betale avgiften. Dersom operatørens identitet er ukjent, skal luftfartøyets eier betraktes som operatør, med mindre eieren kan godtgjøre hvem som var operatør.

§ 18.Avregning
(1) Avregning av underveisavgiften skal finne sted i EUR.
(2) Beløpene som angis på fakturaen skal innbetales til Eurocontrol i Brussel.
(3) Eurocontrol vil likevel anse at betaleren har oppfylt sin forpliktelse dersom vedkommende foretar innbetalingen til en bankkonto åpnet i en stat som er medlem av Eurocontrol eller i en annen stat. Vedkommende bank skal være utpekt av et organ som er kompetent til det under Eurocontrolkonvensjonen.
(4) Avgiftsbeløpet påløper samme dag som en flygning gjennomføres. Betaling til Eurocontrol må skje senest 30 dager etter fakturadato.
§ 19.Innbetaling
(1) Avgiftsbeløpet for underveisavgiften innbetales i EUR.
(2) En betaler som er borger i en avtalestat, kan, når han foretar innbetaling til en utpekt bankinstitusjon i staten der han er borger, likevel innfri gjelden i vedkommende stats konvertible valuta.
(3) Når en betaler benytter seg av muligheten omhandlet i annet ledd, skal omregningen av beløpet i EUR til nasjonal valuta skje på grunnlag av gjeldende valutakursnotering for handelstransaksjoner på den dato og på det sted betalingen skjer.
§ 20.Mottatt betaling

Betaling betraktes som mottatt av Eurocontrol på den valuteringsdato da skyldig beløp blir kreditert Eurocontrols angitte bankkonto. Valuteringsdato skal være den dato da beløpet er disponibelt for Eurocontrol.

§ 21.Vedlegg til innbetaling
(1) Med innbetalingen skal det følge en oversikt med referanser, datoer og beløp i EUR for betalte regninger og fratrukne tilgodehavender. Kravet om å vise regningsbeløpene i EUR gjelder også for betalere som benytter seg av muligheten til å foreta innbetalingen i nasjonal valuta.
(2) Når en innbetaling ikke er vedlagt opplysningene som angitt i første ledd, og det derfor ikke framgår at innbetalingen gjelder en eller flere bestemte regninger, vil Eurocontrol anvende betalingen først til dekning av påløpte renter, og deretter til dekning av den eldste ubetalte regning.
§ 22.Klage på fakturering foretatt av Eurocontrol
(1) Klager som gjelder fakturaer, må framsettes skriftlig eller elektronisk til Eurocontrol på en slik måte som Eurocontrol på forhånd måtte ha godkjent. Klagen må være mottatt av Eurocontrol senest 60 dager etter fakturadatoen.
(2) Klagen må være begrunnet, og bør være vedlagt relevant underlagsmateriale.
(3) Innlevering av klage gir ikke klageren rett til å gjøre fradrag i den aktuelle regning, med mindre Eurocontrol har gitt ham tillatelse til å gjøre dette.
(4) Når Eurocontrol og en bruker begge er debitor og kreditor i sitt mellomværende, skal det ikke foretas motregning uten at Eurocontrol på forhånd har sagt seg enig.
§ 23.Forsinkelsesrente
(1) Enhver avgift som ikke er betalt innen siste betalingsdag, skal forøkes med en sats fastsatt av et organ som er kompetent i henhold til Eurocontrol-konvensjonen og offentliggjort av Avinor Flysikring AS. Forsinkelsesrenten beregnes dag for dag av forfalt og ubetalt beløp.
(2) Renten beregnes og innkreves i EUR.

Kapittel 5 - Avsluttende bestemmelser

§ 24.Dispensasjon

Samferdselsdepartementet kan dispensere fra kravene i forskriften i den grad det er forenlig med kravene i avgiftsforordningen og øvrige forpliktelser etter EØS-avtalen.

§ 25.Ikrafttredelse og overgangsregler
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
(2) Forskrift 15. november 2010 nr. 1430 om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS oppheves.

Vedlegg

Terminalavgiftssone A

Det samlede luftrommet hvor Avinor Flysikring AS yter terminaltjenester til flygninger til følgende lufthavner:

-Bergen lufthavn, Flesland
-Oslo lufthavn, Gardermoen
-Stavanger lufthavn, Sola
-Trondheim lufthavn, Værnes. 

Underveisavgiftssone

Hele det norske luftrommet fra bakken og opp til og med det øvre luftrommet, med unntak av flygningene til og fra kontinentalsokkelen.

Forordning 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 391/2013: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse