Forskrift om skattefradrag for uføre

DatoFOR-2014-12-19-1860
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse19.12.2014 med virkning for inntektsårene 2015, 2016 og 2017
Sist endretFOR-2016-01-04-2
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-12-19-87, LOV-2012-12-07-76, LOV-1999-03-26-14
Kunngjort08.01.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om skattefradrag for uføre

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 87 om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 713, 17 des 2015 nr. 1709, 4 jan 2016 nr. 2.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder beregning av fradrag i skatt for inntektsårene 2015, 2016 og 2017 for uføre som for inntektsåret 2015 får en betydelig nedgang i inntekt etter skatt, som følge av overgang til ny uføretrygd og endret skattlegging av uføreytelser.

§ 2.Hvem omfattes av overgangsreglene

Overgangsreglene gjelder for

a)skattytere som har mottatt uførepensjon fra folketrygden i 2014 og ny uføretrygd fra folketrygden i 2015, fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3, og
b)skattytere som har mottatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse i 2014 og 2015 fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3, men uten å fylle vilkårene for uføreytelse fra folketrygden.

Skattytere som etter 1. januar 2015 får rett til uførepensjon med virkning fra før 1. januar 2015, omfattes ikke av overgangsreglene.

§ 3.Vilkår for skattefradrag

Det er et vilkår for skattefradrag at skattyter

a)har fått skattebegrensning etter skatteloven § 17-1 første ledd bokstav a for inntektsåret 2014, og ville fått skattebegrensning for inntektsåret 2015 etter § 4 annet ledd bokstav b, og
b)har høyere kapitalutgifter enn kapitalinntekter i både 2014 og 2015. Er skattyter gift, tas det utgangspunkt i ektefellenes samlede kapitalutgifter og kapitalinntekter. Ektefellene må til sammen ha minst én krone mer i kapitalutgifter enn kapitalinntekter.
§ 4.Beregning av endring i inntekt etter skatt for inntektsåret 2015

Formålet med beregningen er å komme fram til endring i skattyters inntekt etter skatt som følge av overgangen fra uførepensjon og pensjonsskatteregler til uføretrygd og lønnsbeskatning.

Endring i inntekt beregnes ved å sammenligne

a)bruttoinntekt fratrukket utlignet inntektsskatt og trygdeavgift for inntektsåret 2015, og
b)bruttoinntekt fratrukket utlignet inntektsskatt og trygdeavgift for inntektsåret 2015 beregnet med uførepensjon og pensjonsskatteregler istedenfor uføretrygd og lønnsbeskatning. Uførepensjon settes til mottatt uførepensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse for 2014, oppjustert med 2,1 prosent. Dersom skattyter bare mottar uføretrygd for deler av 2015, skal den oppjusterte uførepensjonen reduseres tilsvarende. Ved skatteberegningen anvendes skattereglene for uførepensjon for inntektsåret 2014, men med satser og beløpsgrenser som for inntektsåret 2015.

Ved beregningen etter annet ledd bokstav b er det et vilkår at skattyter får skattebegrensning etter skatteloven § 17-1 første ledd bokstav a.

Er inntekt etter skatt etter bokstav a lavere enn beregnet inntekt etter skatt etter bokstav b, gis fradrag i skatt etter § 5.

§ 5.Skattefradragets størrelse

For inntektsåret 2015 settes skattefradraget til nedgang i inntekt etter skatt beregnet etter reglene i § 4, fratrukket 4 000 kroner. Maksimalt skattefradrag er 100 000 kroner.

For inntektsåret 2016 og 2017 gis fradrag med henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av det fradraget som er gitt for inntektsåret 2015.

Skattefradraget gis ikke med høyere beløp enn summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift. Ubenyttet beløp kan ikke fremføres til senere fradrag eller overføres til ektefellen.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 713.
§ 6.Fradrag ved opphør av uføretrygd

Skattytere som fyller 67 år i løpet av 2015, får skattefradrag for inntektsåret 2015, beregnet etter § 4 og § 5, men ikke fradrag for inntektsårene 2016 og 2017.

Skattytere som fyller 67 år i løpet av 2016, får fradrag etter § 5 annet ledd for inntektsåret 2016, men ikke fradrag for inntektsåret 2017.

Skattytere som går fra uføretrygd til arbeid i løpet av 2016 eller 2017, får skattefradrag ut overgangsperioden.

§ 7.Særregel for tidligere meldepliktige samboere

For skattytere som for inntektsåret 2014 ble lignet som ektefeller etter skatteloven § 2-16, videreføres retten til ektefellebeskatning for inntekståret 2015. Det gjelder bare når vilkårene for skattefradrag etter denne forskrift er oppfylt og paret fremdeles er samboere. Hvis en av samboerne krever det, skal de likevel lignes som enslige.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1709 (fom inntektsåret 2015), endret ved forskrift 4 jan 2016 nr. 2.
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1709 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 7).