Forskrift om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap

DatoFOR-2014-12-19-1882
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse19.12.2014 fra inntektsåret 2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-9
Kunngjort09.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-9 nr. 1 tredje punktum.

§ 1.Levering av ligningsoppgave
(1) Denne paragraf regulerer plikten til å levere selskapsoppgave og annen oppgave som nevnt i ligningsloven § 4-9.
(2) Oppgaveplikten gjelder fra og med det året selskapet ble registrert i Foretaksregisteret. Oppgaveplikten gjelder også når det er registrert selskap i Foretaksregisteret uten at virksomhet er utøvet.
(3) For uregistrert selskap gjelder oppgaveplikten fra og med det året selskapet begynner å utøve virksomhet.
(4) Oppgaveplikten gjelder frem til selskapet blir skattemessig oppløst etter skatteloven § 10-44.
(5) Oppgaveplikten gjelder likevel bare for stiftelsesåret og de to påfølgende år når
a)Det er registrert selskap i Foretaksregisteret men aldri utøvet virksomhet, og
b)Det registrerte selskapet verken har eiendeler eller skatteposisjoner.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2015. Bestemmelsen i § 1 femte ledd får virkning for selskap som ble registrert i Foretaksregisteret i 2013 eller senere.