Forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

DatoFOR-2014-12-22-1893
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-10-14-1211 fra 17.10.2016
EndrerFOR-1987-06-15-506, FOR-1987-09-04-855, FOR-2013-08-19-998, FOR-2000-03-28-305, FOR-2000-06-13-660, FOR-2011-02-08-130, FOR-1991-10-16-853
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§22a, LOV-2007-02-16-9-§41, LOV-2007-02-16-9-§42, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort12.01.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om sertifikat m.m. for norske skip og flyttbare innretninger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 13, § 22, § 22a, § 41, § 42, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 55b (direktiv 94/57/EF endret ved direktiv 97/58/EF, direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EF), nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EF) og nr. 56q (forordning (EF) nr. 789/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1769, 14 okt 2016 nr. 1211.
Endres ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for norske
a)lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, hvis annet ikke er angitt i de enkelte paragrafene
b)skip som brukes utenfor næringsvirksomhet og har største lengde 24 meter eller mer
c)lektere med største lengde 15 meter eller mer
d)passasjerskip
e)fiske- og fangstfartøy med største lengde 15 meter eller mer
f)flyttbare innretninger.
(2) Forskriften gjelder også for norske skip som skal brukes i oljevernberedskap eller som beredskapsfartøy, uansett størrelse.
(3) Forskriften gjelder ikke for lasteskip med lengde (L) under 24 meter som er omfattet av virkeområdet til forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv. og kun driver virksomhet som beskrevet der.
§ 2.Begjæring om tilsyn
(1) Rederiet skal sende begjæring om tilsyn så snart som mulig når skip eller flyttbar innretning
a)er avtalt bygget
b)skal ha utstedt eller opprettholdt sertifikat
c)skal ha tilsyn for arbeids- og levevilkår (MLC-tilsyn) uten utstedelse av sertifikat
d)er pålagt reparasjon etter havari, skade eller mangler
e)skal få eller har fått utført endringer av skrog, arrangement, maskineri, utstyr og andre komponenter
f)får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
g)overføres til et norsk skipsregister.
(2) For flyttbar innretning som har ligget i opplag i mer enn tolv måneder skal rederiet begjære tilsyn før den flyttbare innretningen settes i drift.
(3) Begjæringen sendes til
a)Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema, unntatt i tilfeller som nevnt i bokstav b til d i leddet her
b)klassifikasjonsselskapet, når tilsynsmyndigheten er delegert til anerkjent klassifikasjonsselskap
c)godkjent radioinspeksjonsforetak når det gjelder radiotilsyn
d)Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), når det gjelder tilsyn av elektrisk anlegg på lasteskip, lektere og fiskefartøy uten klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap og på passasjerskip.
§ 3.Krav til anerkjente klasseinstitusjoner

EØS-avtalen vedlegg XIII (direktiv 94/57/EF, endret ved direktiv 97/58/EF, direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EF) om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kapittel 2. Overføring av skip og flyttbare innretninger til norsk skipsregister

§ 4.Tilsyn med lasteskip og passasjerskip som skal overføres til et norsk skipsregister fra skipsregister i EØS-området

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56q (forordning (EF) nr. 789/2004) av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området og om opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5.Dokumentasjon ved begjæring om overføring til et norsk skipsregister
(1) For skip eller flyttbare innretninger som verken tidligere har hatt norsk sertifikat eller omfattes av § 4, skal rederiet sammen med begjæringen sende opplysninger om redningsredskaper, stabilitet, brannsikrings- og brannslokkingsarrangement, innredningsarrangement og eventuelt slepe- og ankerhåndteringsutstyr som fremgår av fastsatt dokumentliste.
(2) For fiske- og fangstfartøy skal rederiet sende opplysningene som går fram av dokumentlisten i vedlegg 3 til forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Kapittel 3. Tilsyn med og sertifikater for skip og flyttbare innretninger

§ 6.Sikkerhetssertifikat for passasjerskip
(1) Skip som fører mer enn tolv passasjerer på internasjonal reise skal ha
a)sikkerhetssertifikat for passasjerskip
b)dispensasjonssertifikat som viser betingelser for eventuelle dispensasjoner som er gitt etter SOLAS SLS.14/Circ.115/Add.3
c)vedlegg til sikkerhetssertifikat for passasjerskip som angir hvor mange livbåter og annet redningsutstyr skipet må ha når det på en bestemt reise har færre passasjerer enn det er sertifisert for
d)vedlegg til sikkerhetssertifikat for passasjerskip som oppgir hvilken begrensning i signifikant bølgehøyde roro-passasjerskip har, som følge av de særlige stabilitetskravene som gjelder for roro-passasjerskip.
(2) Gyldig tilsynserklæring for elektriske anlegg skal foreligge og radiotilsyn skal være utført før sikkerhetssertifikat for passasjerskip kan utstedes.
(3) Sikkerhetssertifikat for passasjerskip utstedes med varighet inntil tolv måneder. Dispensasjonssertifikatet som nevnt i første ledd kan ikke gis lenger varighet enn sikkerhetssertifikat for passasjerskip.
§ 7.Tilsyn for sikkerhetssertifikat for passasjerskip

Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for passasjerskip skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO-resolusjon A.1053(27), for å vise at skipet oppfyller kravene til konstruksjon og utrustning som gjelder for passasjerskip på internasjonal reise:

a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hver tolvte måned, jf. § 35
c)utvendig tilsyn av skipets bunn utføres ved hvert fornyelsestilsyn
i.Minst to av bunntilsynene som kreves etter bokstav c, skal i løpet av en femårsperiode skje når skipet er tørt.
ii.Det skal ikke gå mer enn 36 måneder mellom to tilsyn av bunnen når skipet er tørt.
iii.Passasjerskip som følger de særskilte føringene i IMO-resolusjon A.1053(27) jf. MSC.1/Circ.1348, kan i stedet for kravene etter bokstav c romertall i og ii, i løpet av en femårsperiode gjennomføre et bunntilsyn når skipet er tørt. Femårsperioden følger varigheten av skipets Internasjonale lastelinjesertifikat.
§ 8.Sikkerhetssertifikater for lasteskip i utenriksfart
(1) Lasteskip med bruttotonnasje 300 eller mer i utenriksfart skal ha sikkerhetssertifikat for radio.
(2) Lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i utenriksfart skal ha
a)sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip
b)sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip
c)dispensasjonssertifikat som viser betingelser for eventuelle dispensasjoner som er gitt etter SOLAS SLS.14/Circ.115/Add.3.
(3) Gyldig tilsynserklæring for elektriske anlegg eller gyldig klassesertifikat skal foreligge før sikkerhetssertifikat for utstyr og konstruksjon av lasteskip kan utstedes.
(4) Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip, utstyr på lasteskip og radio på lasteskip utstedes med varighet inntil fem år. Dispensasjonssertifikat som nevnt i første ledd kan ikke gis lenger varighet enn sikkerhetssertifikatene for lasteskip.
§ 9.Tilsyn for sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip, utstyr på lasteskip og radio på lasteskip
(1) Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(27), for å vise at skipet oppfyller kravene til konstruksjon av lasteskip:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år, jf. § 35
c)mellomliggende tilsyn innen tre måneder før eller etter den andre eller tredje årsdagen for sertifikatet. Det mellomliggende tilsynet kan erstatte det årlige tilsynet som kreves etter bokstav d
d)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet
e)utvendig tilsyn av skipets bunn minst to ganger i løpet av femårsperioden for sertifikatets varighet
i.Bunntilsyn skal skje når skipet er tørt. Ett bunntilsyn skal utføres ved fjerde årsdag eller i forbindelse med fornyelsestilsynet for sertifikatet.
ii.Når varigheten av skipets sikkerhetssertifikat blir forlenget, kan fristen for bunntilsyn forlenges tilsvarende. Det skal likevel ikke gå mer enn 36 måneder mellom to bunntilsyn.
(2) Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(((27), for å vise at skipet oppfyller kravene til utstyr på lasteskip:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år, jf. § 35
c)periodisk tilsyn innen tre måneder før eller etter den andre eller tredje årsdagen for sertifikatet. Det periodiske tilsynet kan erstatte det årlige tilsynet av utstyr som kreves etter bokstav d
d)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet.
(3) Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(27), for å vise at skipet oppfyller kravene til radiokommunikasjonsutstyr på lasteskip:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år, jf. § 35
c)periodisk tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag.
(4) Gjennomførte mellomliggende, periodiske og årlige tilsyn, og utvendig tilsyn av skipets bunn, dokumenteres med påtegning av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 10.Internasjonalt lastelinjesertifikat for passasjer- og lasteskip
(1) Passasjerskip med lengde (L) 24 meter eller mer på internasjonal reise og lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer i utenriksfart skal ha
a)internasjonalt lastelinjesertifikat
b)dispensasjonssertifikat som viser betingelser for eventuelle dispensasjoner som er gitt fra lastelinjekravene.
(2) Rapport om tilstand ved tildeling av fribord (Record of Condition of Assignment of Load Lines) skal foreligge før internasjonalt lastelinjesertifikat utstedes. Rapporten skal være signert og stemplet av Sjøfartsdirektoratet, anerkjent klassifikasjonsselskap eller av annen stat som er part i Den internasjonale lastelinjekonvensjonen.
(3) Internasjonalt lastelinjesertifikat utstedes med varighet inntil fem år. Dispensasjonssertifikatet som nevnt i første ledd kan ikke gis lenger varighet enn det internasjonale lastelinjesertifikatet.
§ 11.Tilsyn for internasjonalt lastelinjesertifikat
(1) Skip som skal ha internasjonalt lastelinjesertifikat skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(27), for å vise at skipet oppfyller kravene til lastelinje for skip:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år
c)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet.
(2) Gjennomførte årlige tilsyn dokumenteres ved påtegning av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 12.Farts- og driftssertifikat for flyttbar innretning
(1) Flyttbare innretninger skal ha farts- og driftssertifikat for flyttbar innretning. I tillegg til sertifikater den flyttbare innretningen skal ha etter andre forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven, omfatter farts- og driftssertifikatet følgende sertifikater:
a)sikkerhetssertifikat for konstruksjon av flyttbar innretning
b)sikkerhetssertifikat for utstyr på flyttbar innretning
c)sikkerhetssertifikat for radioinstallasjon på flyttbar innretning
d)lastelinjesertifikat for flyttbar innretning.
(2) Farts- og driftssertifikatet skal ha to vedlegg:
a)Vedlegg 1 opplyser om eventuelle konstruksjons- og operasjonsbegrensninger som gjelder for den flyttbare innretningen.
b)Vedlegg 2 angir forskriftene den flyttbare innretningen er sertifisert etter, og dispensasjoner fra disse.
(3) Før farts- og driftssertifikat utstedes skal det foreligge gyldig tilsynsrapport for elektriske anlegg.
(4) Sertifikater for flyttbare innretninger utstedes med varighet inntil fem år.
§ 13.Tilsyn for sertifikater for flyttbar innretning

Flyttbare innretninger som skal ha farts- og driftssertifikat skal gjennomgå følgende tilsyn for å vise at den flyttbare innretningen oppfyller kravene til konstruksjon, utstyr og drift for flyttbare innretninger:

a)førstegangstilsyn før den flyttbare innretningen tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år. Tilsynet kan starte inntil seks måneder før sertifikatenes utløpsdato.
§ 14.Sertifikat for arbeids- og levevilkår
(1) Lasteskip og passasjerskip, med bruttotonnasje 500 eller mer i utenriksfart, skal ha sertifikat for arbeids- og levevilkår. Sertifikatet består av en sertifikatdel og en erklæring om arbeids- og levevilkår.
(2) Erklæringen om arbeids- og levevilkår består av to deler:
a)Del 1 utarbeides av Sjøfartsdirektoratet og gir informasjon om
i.reglene som gjennomfører ILO-konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC)
ii.vesentlig likeverdig gjennomføring av MLC i norsk rett, jf. MLC artikkel VI nr. 3
iii.eventuelle dispensasjoner fra MLC kapittel 3, gitt med hjemmel i forskrift 15. september 1992 nr. 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip.
b)Del 2 utarbeides av rederiet og skal vise
i.hvordan kravene beskrevet i del 1 oppfylles
ii.hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre en stadig forbedring og kontinuerlig etterlevelse av reglene for arbeids- og levevilkårene om bord
iii.hvordan etterlevelsen av reglene kontinuerlig kontrolleres, hvem som er ansvarlig for kontrollen, hvor etterlevelsen dokumenteres og hvilke tiltak som skal settes i verk når manglende etterlevelse avdekkes.
(3) Sertifikat for arbeids- og levevilkår utstedes med varighet inntil fem år. Sertifikatet blir ugyldig dersom driften av skipet overføres til et annet rederi.
§ 15.Tilsyn for sertifikat for arbeids- og levevilkår
(1) Skip som skal ha sertifikat for arbeids- og levevilkår skal gjennomgå følgende tilsyn for å vise at skipet oppfyller kravene til arbeids- og levevilkår på skip:
a)førstegangstilsyn før sertifikat kan utstedes første gang
b)mellomliggende tilsyn mellom andre og tredje årsdag for sertifikatet
c)fornyelsestilsyn hvert femte år.
(2) Tilsyn etter denne bestemmelsen kan alternativt begjæres gjennomført i forbindelse med revisjon av sikkerhetsstyringssystemet om bord.
(3) Gjennomført mellomliggende tilsyn dokumenteres ved at sertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 16.Midlertidig sertifikat for arbeids- og levevilkår
(1) Et midlertidig sertifikat for arbeids- og levevilkår med gyldighet inntil seks måneder kan utstedes for
a)nybygg
b)skip som overføres til et norsk skipsregister
c)skip som et rederi overtar ansvaret for driften av, når skipet er nytt for vedkommende rederi.
(2) Midlertidig sertifikat kan utstedes etter gjennomført tilsyn som så langt som det er rimelig og praktisk mulig kan verifisere at skipet oppfyller reglene i MLC vedlegg A5-I, og rederiet har
a)søkt om utstedelse av erklæring om arbeids- og levevilkår del 1
b)utarbeidet tilfredsstillende prosedyrer som viser at reglene som gjennomfører MLC kan etterleves
c)bekreftet at skipsføreren er kjent med reglene og sitt ansvar for å gjennomføre dem.
(3) Et midlertidig sertifikat kan ikke forlenges. Det kan heller ikke utstedes flere midlertidige sertifikater til samme skip før endelig sertifikat for arbeids- og levevilkår er utstedt.
§ 17.MLC-tilsyn av skip som ikke skal ha sertifikat for arbeids- og levevilkår
(1) Lasteskip og passasjerskip sertifisert for fartsområde 3 eller større og passasjerskip klasse A, B, C eller D, som ikke skal ha sertifikat for arbeids- og levevilkår, jf. § 14 første ledd, skal gjennomgå MLC-tilsyn ved
a)førstegangstilsyn og andre eller tredje fornyelsestilsyn i en femårsperiode for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart eller konstruksjons- og utstyrssertifikat utstedt etter DSC-koden
b)førstegangstilsyn, fornyelsestilsyn og andre eller tredje periodiske tilsyn i sertifikatperioden for sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy
c)førstegangstilsyn, fornyelsestilsyn og andre eller tredje årlige tilsyn i sertifikatperioden for passasjersertifikat
d)førstegangstilsyn og mellomliggende tilsyn i sertifikatperioden for fartssertifikat for lasteskip.
(2) MLC-tilsynet kan alternativt begjæres gjennomført i forbindelse med revisjon av sikkerhetsstyringssystemet om bord.
(3) Det skal ikke gå mer enn 36 måneder mellom to MLC-tilsyn.
§ 18.Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart
(1) Passasjerskip klasse A, B, C eller D som går i innenriksfart i EØS-området, skal ha sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart hvis skipet
a)er bygget 1. mai 2000 eller senere
b)er bygget før 1. mai 2000 og har lengde (L) 24 meter eller mer.
(2) Sikkerhetssertifikatet skal ha
a)vedlegg som angir hvor mange livbåter og andre redningsredskaper skipet må ha når det på en bestemt reise har færre passasjerer enn det er sertifisert for
b)vedlegg som oppgir hvilken begrensning i signifikant bølgehøyde roro-passasjerskip klasse A og B og roro-passasjerskip klasse C bygget 1. oktober 2004 eller senere har, som følge av de særlige stabilitetskravene som gjelder for roro-passasjerskip.
(3) Under forflytning uten last eller passasjerer kan passasjerskip klasse C eller D passere havområder klasse B.
(4) Gyldig tilsynserklæring eller installasjonsbevis for elektriske anlegg skal foreligge og radiotilsyn skal være utført før sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart kan utstedes.
(5) Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart utstedes med varighet inntil tolv måneder.
§ 19.Tilsyn for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart

Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart, skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(27), for å vise at skipet oppfyller kravene til konstruksjon og utrustning som gjelder for passasjerskip klasse A, B, C eller D:

a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hver tolvte måned
c)utvendig tilsyn av skipets bunn skal utføres ved hvert fornyelsestilsyn
i.Minst to utvendig bunntilsyn i løpet av en femårsperiode skal skje når skipet er tørt.
ii.Det skal ikke gå mer enn 36 måneder mellom to bunntilsyn når skipet er tørt.
d)førstegangstilsyn og andre eller tredje fornyelsestilsyn i en femårsperiode for passasjerskip i innenriks fart som ikke skal ha internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP) eller internasjonalt sertifikat for hindring av luftforurensning (IAPP), skal også omfatte tiltak mot olje- og luftforurensning.
§ 20.Passasjersertifikat
(1) Skip som fører mer enn tolv passasjerer i innenriksfart skal ha passasjersertifikat når det
a)er bygget før første mai 2000 med lengde (L) under 24 meter, eller
b)er et hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter, eller
c)går i fartsområde 2 eller mindre.
(2) Skip som fører tolv eller færre passasjerer, og som brukes i rutetrafikk, organisert lege- og ambulansetjeneste eller organisert skoleskyss, skal ha passasjersertifikat.
(3) Under forflytning uten last eller passasjerer kan skip med passasjersertifikat passere fartsområder i innenriksfart som er opptil to fartsområder større enn det som går fram av passasjersertifikatet.
(4) Gyldig tilsynserklæring eller installasjonsbevis for elektriske anlegg skal foreligge før passasjersertifikat kan utstedes.
(5) Passasjersertifikat utstedes med varighet inntil fem år. Eventuelle operasjonelle begrensninger som følge av at skip er hurtiggående, vernet eller fredet, skal framgå av passasjersertifikatet.
§ 21.Tilsyn for passasjersertifikat
(1) Skip som skal ha passasjersertifikat skal gjennomgå følgende tilsyn for vise at skipet oppfyller kravene til konstruksjon og utrustning som gjelder for passasjerskip i innenriksfart
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år
c)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet
d)årlig utvendig tilsyn av skipets bunn.
i.Minst to utvendige bunntilsyn i løpet av femårsperioden for passasjersertifikatets varighet skal skje når skipet er tørt.
ii.Det skal ikke gå mer enn 36 måneder mellom hvert bunntilsyn når skipet er tørt.
e)førstegangstilsyn, fornyelsestilsyn og andre eller tredje årlige tilsyn i sertifikatperiodens varighet for passasjerskip i innenriks fart, skal også omfatte tiltak mot luft- og oljeforurensning.
(2) Tilsynet gjennomføres ikke før Sjøfartsdirektoratet har mottatt rederiets erklæring på fastsatt skjema om at kravene i relevante forskrifter er oppfylt.
(3) Gjennomførte årlige tilsyn dokumenteres ved at sertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 22.Sikkerhetssertifikat for radio for ikke-konvensjonsskip
(1) Følgende skip skal ha sikkerhetssertifikat for radio for ikke-konvensjonsskip:
a)lasteskip med største lengde 8 meter eller mer med fartsområde 1 eller større i innenriksfart, og lasteskip med bruttotonnasje under 300 i utenriksfart
b)skip som brukes utenfor næringsvirksomhet
c)passasjerskip som skal ha passasjersertifikat.
(2) Sikkerhetssertifikat for radio for ikke-konvensjonsskip utstedes med varighet inntil fem år.
§ 23.Tilsyn for sikkerhetssertifikat for radio for ikke-konvensjonsskip
(1) Skip som skal ha sikkerhetssertifikat for radio for ikke-konvensjonsskip skal gjennomgå følgende tilsyn, basert på IMO A.1053(27), for å vise at kravene til radiokommunikasjonsutstyr som gjelder for skipet er oppfylt:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag for sertifikatet
c)fornyelsestilsyn hvert femte år.
(2) Gjennomførte årlige tilsyn dokumenteres ved at radiosertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 24.Fartssertifikat for lasteskip og lektere
(1) Følgende skip skal ha fartssertifikat med fastsatt fartsområde:
a)lasteskip med største lengde 15 meter eller mer i innenriksfart
b)lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, og bruttotonnasje under 500, i utenriksfart
c)skip som brukes utenfor næringsvirksomhet
d)lekter som enten er bemannet, brukes til føring av farlig eller forurensende last i bulk eller brukes i fartsområde 3 eller større.
(2) Fartssertifikat utstedes ikke før gyldig klassesertifikat, tilsynserklæring for elektriske anlegg eller installasjonsbevis for elektriske anlegg foreligger.
(3) Fartssertifikatet utstedes med varighet inntil fem år.
(4) Lasteskip og lektere, med bruttotonnasje under 50, med byggekontrakt inngått før 1. januar 2015, og som er levert før 1. januar 2016, skal ha fartssertifikat etter denne forskriften senest
a)1. januar 2017 når fartøyet er kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere
b)1. januar 2018 når fartøyet er kjølstrukket før 1. januar 1990.
§ 25.Tilsyn for fartssertifikat for lasteskip og lektere
(1) Skip som skal ha fartssertifikat for lasteskip og lektere skal gjennomgå følgende tilsyn som viser at kravene til konstruksjon og utrustning for lasteskip, lektere og skip som brukes utenfor næringsvirksomhet er oppfylt:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert femte år
c)mellomliggende tilsyn mellom sertifikatets andre og tredje årsdag
d)utvendig tilsyn av skipets bunn ved hvert fornyelsestilsyn og mellomliggende tilsyn
i.Utvendig bunntilsyn skal skje når skipet er tørt.
ii.Det skal aldri gå mer enn 36 måneder mellom to bunntilsyn.
(2) Førstegangstilsyn, fornyelsestilsyn og mellomliggende tilsyn med lasteskip og lektere i innenriksfart som ikke skal ha internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP) eller sertifikat for hindring av luftforurensning (IAPP), skal også omfatte tiltak mot olje- og luftforurensning.
(3) Tilsynet gjennomføres ikke før Sjøfartsdirektoratet har mottatt rederiets erklæring på fastsatt skjema om at kravene i relevante forskrifter er oppfylt.
(4) Gjennomført mellomliggende tilsyn dokumenteres ved at fartssertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 26.Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy
(1) Fiske- og fangstfartøy skal ha
a)fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy
b)dispensasjonssertifikat som viser betingelser for eventuelle dispensasjoner som er gitt fra Sjøfartsdirektoratets regelverk.
(2) Gyldig klassesertifikat, tilsynserklæring for elektriske anlegg eller installasjonsbevis for elektriske anlegg skal foreligge før fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy kan utstedes.
(3) Dispensasjonssertifikat etter første ledd kan ikke gis lengre varighet enn fartssertifikatet.
§ 27.Tilsyn for fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy
(1) Fiske- og fangstfartøy skal gjennomgå følgende tilsyn som viser at kravene til konstruksjon og utrustning av fiske- og fangstfartøy er oppfylt:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk
b)fornyelsestilsyn hvert fjerde år
c)mellomliggende tilsyn innen tre måneder før eller etter den andre årsdagen på sertifikatet
d)tilsyn av radioinstallasjoner og AIS
i.for fartøy med lengde (L) 24 meter eller mer og fartøy med fartsområde Bankfiske II eller større skal tilsynet utføres innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag på sertifikatet
ii.for fartøy med lengde (L) under 24 meter og fartsområde Bankfiske I eller mindre skal tilsynet utføres innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter annenhver årsdag på sertifikatet
e)utvendig tilsyn av skipets bunn ved hvert fornyelsestilsyn og mellomliggende tilsyn
i.Utvendige bunntilsyn skal skje når skipet er tørt
ii.Det skal aldri gå mer enn 36 måneder mellom to utvendige bunntilsyn
f)førstegangstilsyn og fornyelsestilsyn med fiskefartøy som ikke skal ha internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning (IOPP) eller sertifikat for hindring av luftforurensning (IAPP), skal også omfatte tiltak mot luft- og oljeforurensning.
(2) Gjennomført mellomliggende tilsyn og tilsyn av radioinstallasjoner dokumenteres ved det aktuelle sertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
(3) Tilsynet gjennomføres ikke før Sjøfartsdirektoratet har mottatt rederiets erklæring på fastsatt skjema om at kravene i relevante forskrifter er oppfylt.
§ 28.Sertifikat for skip i oljevernberedskap
(1) Skip som brukes i oljevernøvelser eller oljevernaksjoner skal i tillegg til sitt ordinære sertifikat eller fartøyinstruks ha sertifikat for skip i oljevernberedskap, med mindre tillatelsen til å gjøre slikt arbeid følger av det ordinære sertifikatet eller den ordinære fartøyinstruksen.
(2) Sertifikat for skip i oljevernberedskap utstedes med samme utløpsdato som det ordinære sertifikatet eller den ordinære fartøyinstruksen. For skip som ikke har annet sertifikat, utstedes oljevernsertifikatet med varighet inntil 30 måneder etter avsluttet tilsyn.
§ 29.Tilsyn for sertifikat for skip i oljevernberedskap

Skip som skal ha sertifikat for skip i oljevernberedskap skal gjennomgå følgende tilsyn for å vise at kravene til skip i oljevernberedskap er oppfylt:

a)førstegangstilsyn for slep og oljelenser før skipet tas i bruk som oljevernfartøy
b)fornyelsestilsyn hvert femte år hvis skipet har fartssertifikat for lasteskip og lektere
c)fornyelsestilsyn hvert fjerde år hvis skipet har fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy
d)fornyelsestilsyn hver 30. måned for andre fartøy. Fornyelsestilsynet kan starte inntil seks måneder før sertifikatets utløpsdato uten at neste utløpsdato endres.
§ 30.Sertifikat for beredskapsfartøy
(1) Skip som skal ha oppgaver i forbindelse med fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten eller brukes ved vakthold rundt innretninger skal ha sertifikat for beredskapsfartøy i tillegg til sertifikat for lasteskip.
(2) Sertifikat for beredskapsfartøy skal ha et vedlegg som viser
a)beredskapstjenester fartøyet er godkjent for
b)operasjonelle begrensninger
c)skipets beredskaps- og redningskapasitet
d)beredskapsutstyr som skal være om bord.
(3) Sertifikat for beredskapsfartøy utstedes med varighet inntil 5 år.
§ 31.Tilsyn for sertifikat for beredskapsfartøy
(1) Skip som skal ha sertifikat for beredskapsfartøy skal gjennomgå følgende tilsyn for å vise at kravene til beredskapsfartøy er oppfylt:
a)førstegangstilsyn før skipet tas i bruk som beredskapsfartøy
b)årlig tilsyn innenfor et tidsintervall avgrenset til tre måneder før eller etter hver årsdag for sertifikatet
c)fornyelsestilsyn hvert femte år.
(2) Gjennomførte årlige tilsyn dokumenteres ved at sertifikatet påtegnes av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
§ 32.Sertifikatkrav for skip som skal slepe
(1) Skip som skal slepe skal ha
a)sikkerhetssertifikater for lasteskip etter § 8 andre ledd, eller
b)fartssertifikat for lasteskip etter § 24 første ledd bokstav a eller b og ha påtegning for slep i fartssertifikatet. Eventuelle begrensninger for slep fremgår av fartssertifikatet.
(2) Med slep menes sleping eller skyving av en eller flere gjenstander. Tauing av lette gjenstander, slik som en lettbåt, en lett flytebrygge eller tilsvarende, anses ikke som sleping.
(3) Lasteskip med største lengde 15 meter eller mer kan i stedet for påtegning etter første ledd bokstav b, følge bestemmelsene i vedlegg 1. For skip kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere, kan dette gjøres inntil 1. januar 2017. For skip kjølstrukket før 1. januar 1990 kan dette gjøres inntil 1. januar 2018.
0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 33.Tilsyn for skip som skal slepe

Skip som skal slepe skal gjennomgå førstegangstilsyn som viser at kravene til stabilitet, styrke og utrustning er oppfylt før skipet tas i bruk til slep.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2016).
§ 34.Kontroll og tilsyn for slepe- og ankerhåndteringsarrangement
(1) Slepe- og ankerhåndteringsarrangement skal kontrolleres minst en gang i året.
(2) Kontrollen etter første ledd skal utføres av kvalifisert personell om bord etter instruks fra produsenten. Kontrollen skal også omfatte nødutløsning. Etter nødutløsningsprøvene skal demontering foretas i den grad dette anses påkrevd.
(3) Hvert femte år skal kontrollene som er nevnt i første ledd utføres med Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseselskap til stede.
(4) Dokumentasjon om gjennomførte kontroller og tilsyn med slepe- og ankerhåndteringsarrangement skal oppbevares om bord.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 4. Sertifikats gyldighet og rederiets rapporteringsplikt

§ 35.Beregning av sertifikatenes utløpsdato
(1) Ved førstegangsutstedelse av sertifikat beregnes utløpsdatoen fra avsluttet dato for førstegangstilsyn.
(2) Ved fornyelse av sertifikater beregnes ny utløpsdato fra
a)utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet når fornyelsestilsynet fullføres tre måneder før utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet eller senere
b)datoen for fullføring av fornyelsestilsynet når dette fullføres mer enn tre måneder før utløpsdatoen på det eksisterende sertifikatet.
(3) Når skip eller flyttbare innretninger har ligget i opplag eller vært ute av drift på grunn av reparasjoner og endringer i en betydelig periode, kan ny varighet for sertifikater beregnes fra datoen for fornyelsestilsynet selv om dette fullføres etter utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet.
(4) Når årlig, mellomliggende eller periodisk tilsyn gjennomføres før tidsperiodene angitt i forskriften
a)skal årsdagen på sertifikatet ved påtegning endres til en dato som ikke skal være mer enn tre måneder senere enn datoen da tilsynet ble avsluttet
b)kan utløpsdatoen for sertifikatet forbli uendret, hvis det gjennomføres tilsyn slik at de tillatte intervallene mellom pålagte tilsyn ikke overskrides.
§ 36.Harmonisering av sertifikatenes utløpsdato
(1) Utløpsdatoen for internasjonale sertifikat for passasjerskip på internasjonal reise skal harmoniseres med årsdagen for sikkerhetssertifikatet for passasjerskip. Utløpsdatoen på sertifikater med varighet på fem år skal harmoniseres med utløpsdatoen for skipets internasjonale lastelinjesertifikat.
(2) Utløpsdatoen for internasjonale sertifikat for lasteskip skal harmoniseres med
a)klassesertifikatets utløpsdato når sertifikatet er utstedt av anerkjent klassifikasjonsselskap
b)utløpsdatoen for sikkerhetssertifikat for konstruksjon, for lasteskip uten klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
c)utløpsdatoen for internasjonalt lastelinjesertifikat, for lasteskip med bruttotonnasje under 500 uten klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap.
(3) Utløpsdatoen for sertifikat for arbeids- og levevilkår trenger ikke harmoniseres etter første og andre ledd.
§ 37.Forlengelse av sertifikatenes varighet
(1) Lasteskip, lektere, passasjerskip og flyttbare innretninger kan få sertifikatene påtegnet forlenget varighet med inntil fem måneder fra utløpsdatoen for sertifikatene når fornyelsestilsyn er fullført og nye sertifikater ikke kan plasseres om bord på skipet eller den flyttbare innretningen før de eksisterende sertifikatenes utløpsdato.
(2) Lasteskip, lektere og passasjerskip, i utenriksfart eller en flyttbar innretning som ikke er i en havn hvor tilsynet kan gjennomføres før sertifikatene utløper, kan etter søknad fra rederiet få påtegnet sertifikatene forlenget varighet med inntil tre måneder. Forlengelsen kan bare gis for å la skipet eller den flyttbare innretningen fullføre en reise til en havn der det kan inspiseres, og bare når forlengelsen er forsvarlig.
(3) Fiske- og fangstfartøy kan få forlenget varigheten av fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy med inntil ett år når Sjøfartsdirektoratet finner det rimelig, sertifikatet ikke tidligere har fått forlenget gyldighetstid og et fullstendig innvendig tilsyn, og et utvendig tilsyn så langt det er mulig uten slippsetting eller dokking, viser at fartøyet oppfyller kravene for sertifikat.
(4) Fiske- og fangstfartøy som ikke er i norsk havn når fartssertifikatet utløper, kan få forlenget sertifikatets varighet fram til fartøyet kommer til en havn hvor tilsynet kan gjennomføres, likevel ikke lenger enn fem måneder etter den opprinnelige utløpsdatoen.
(5) Skip eller flyttbar innretning med sertifikat utstedt for en kort reise der sertifikatet ikke er forlenget etter første eller andre ledd, kan etter søknad fra rederiet få sertifikatet påtegnet forlenget varighet med inntil én måned fra utløpsdatoen for sertifikatet. Med kort reise menes en reise hvor verken reisen fra avgangshavnen til ankomsthavnen eller returreisen overstiger 1000 nautiske mil.
(6) Fiske- og fangstfartøy med sertifikat som ikke er forlenget etter fjerde ledd, kan gis inntil én måned forlenget varighet av sertifikatet.
§ 38.Sertifikatets tilgjengelighet
(1) Originale sertifikater etter denne forskriften skal være lett tilgjengelige om bord for kontroll.
(2) MLC rapporten etter tilsyn av arbeids- og levevilkår skal gjøres tilgjengelig for alle som har sitt arbeid om bord. Sertifikat for arbeids- og levevilkår og erklæring om arbeids- og levevilkår skal være oppslått om bord på et sted hvor de er tilgjengelige for alle som har sitt arbeid om bord.
§ 39.Opphør av sertifikatets gyldighet
(1) Et sertifikat er ugyldig når
a)det er utløpt
b)tilsyn ikke er fullført innen fastsatte frister
c)sertifikatet ikke er påtegnet av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet
d)skipet eller den flyttbare innretningen er overført til et annet lands skipsregister
e)det er gjort vesentlige endringer ved skipet eller den flyttbare innretningen, eller utstyr om bord, uten at tilsyn er gjennomført
f)tilstanden til skipets eller den flyttbare innretningens skrog, maskineri eller utstyr reduseres i slik grad at kravene som ligger til grunn for sertifikatet ikke lenger er oppfylt.
(2) Et ugyldig sertifikat kan bli gyldig igjen når manglende tilsyn blir fullført eller sertifikatet blir påtegnet av Sjøfartsdirektoratet eller andre med tilsynsmyndighet.
(3) Sjøfartsdirektoratet kan kreve mer omfattende tilsyn når tilsyn ikke har vært utført innen fastsatte frister.
§ 40.Rederiets rapporteringsplikt

Rederiet skal rapportere til Sjøfartsdirektoratet når skipet eller den flyttbare innretningen

a)har vært utsatt for en ulykke eller annen hendelse, eller det oppdages en mangel, som berører sikkerheten på en slik måte at det kan få innflytelse på sertifikatets gyldighet. Når skipet eller den flyttbare innretningen oppholder seg i en annen stats havn, skal relevante myndigheter i den staten også motta rapport.
b)får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap. Årsaken til slettingen skal opplyses.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 41.Dispensasjon
(1) Sjøfartsdirektoratet kan dispensere fra sertifikatkravene i forskriften her når rederiet i skriftlig søknad godtgjør at dispensasjonen vil være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dispensasjon kan gis til
a)skip i innenriksfart som må foreta en enkelt reise i et større fartsområde enn det er sertifisert for, også om reisen skal skje i utenriksfart
b)skip i innenriksfart som skal føre flere passasjerer enn skipet er sertifisert for
c)skip som ved kompenserende tiltak opprettholder sikkerhetsnivået som kreves i forskriften
d)skip som skal foreta prøvetur
e)lasteskip som ved mellomliggende eller ved andre eller tredje år i en sertifikatperiode har krav om bunntilsyn av tørt skip. Dispensasjon forutsetter at skipet i stedet kan foreta et tilfredsstillende bunntilsyn når skipet flyter.
(2) Skip og flyttbare innretninger kan få dispensasjon fra krav i forskriften dersom håndheving av kravene til konstruksjon, redning og radio medfører at nyskapende løsninger ikke kan brukes. For skip eller flyttbar innretning som skal på internasjonal reise kan dispensasjon etter dette leddet omfatte et hvilket som helst krav hvis staten skipet skal anløpe blir underrettet om dispensasjonen og godtar denne.
§ 42.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
(2) Fra samme tid oppheves
a)forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.
b)forskrift 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger.
§ 43.Endringer i andre forskrifter

Med virkning fra 1. januar 2015 gjøres følgende endringer i andre forskrifter: 

I forskrift 19. august 2013 nr. 998 om klagerett for den som har sitt arbeid om bord gjøres følgende endring: - - -

I forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip gjøres følgende endringer: - - -

I forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelse for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover gjøres følgende endringer: - - -

I forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern gjøres følgende endringer: - - -

I forskrift 16. oktober 1991 nr. 853 om beredskapsfartøy gjøres følgende endringer: - - -

Vedlegg 1

0Vedlegg 1 oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).

11. Om sleping og slepetillatelser

§ 48.Besiktelse for slepetillatelse
(1) Besiktelse for slepetillatelse skal foretas når sleping skal foregå i liten kystfart eller mindre fart og når minst ett av forholdene i henhold til bokstav a til d er aktuelt:
a)Slepebåt
i.med en bruttotonnasje på 50 og derover og anvendes til sleping i et større fartsområde enn det fartssertifikatet gjelder for
ii.er mellom 15 m største lengde og med en bruttotonnasje på 50 og anvendes til sleping i større fartsområde enn innaskjærs fart
iii.(...)
b)Annet skip enn slepebåt som anvendes til sleping, uansett fartsområde og uansett hvilket sertifikat skipet ellers måtte ha
c)Slept gjenstand
i.er lekter som har fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn det fartssertifikatet gjelder for
ii.er lektere med en bruttotonnasje på 50 og derover uten fartssertifikat, og som slepes i et større fartsområde enn beskyttet farvann
iii.er et skip som slepes i et større fartsområde enn beskyttet farvann
iv.ikke er skip eller lekter og gjenstanden anses å kunne være en fare for den øvrige skipsfart.
d)Sleping foregår i norsk territorialfarvann og slepebåt/skip og/eller slept lekter/gjenstand ikke er norsk, og ikke har godkjennelse fra myndighet i den stat hvor slepebåt/skip og/eller gjenstand er registrert, eller ved slep av større konstruksjoner e.l., selv om det foreligger godkjennelse fra en annen stats myndigheter.
(2) Slepetillatelse kreves ikke ved slep av lekter i beskyttet farvann eller mindre fart.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 49.Krav til slepebåt/skip som skal utføre sleping
(1) Slepebåt/skip skal ha nødvendig slepekraft til normalt å kunne holde en fart på 5 knop i smult vann med det aktuelle slep.
(2) Slepekraft utover dette kan forlanges når værforhold eller andre spesielle omstendigheter tilsier dette.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 50.Krav til slepeforbindelse
(1) Slepeforbindelse skal være slik arrangert at det er mulig å holde slepet under kontroll, også under dårlige værforhold.
(2) Slepeforbindelsen skal ha slik anordning at den gir beskyttelse mot slitasje som følge av slepets bevegelser.
(3) Slepeforbindelsen skal ha en slik lengde eller være slik anordnet at sjokkbelastningene dempes.
(4) Ved sleping i større fartsområde enn beskyttet farvann skal det om bord i slepet finnes en komplett reserve slepeforbindelse. Reserve slepeforbindelse skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller dets stasjon og være slik arrangert at det hurtig vil være mulig å ta i bruk reservesleperen under alle værforhold under det aktuelle slep.
(5) Det skal foreligge sertifikat for ståltau, trosser, sjakler og annet løst utstyr som brukes i slepeforbindelsen.
(6) Med utgangspunkt i tillatt slepekraft, skal alle komponenter i slepeforbindelsen minst være dimensjonert med en sikkerhetsfaktor på 3 mot brudd.
0Endret ved forskrift 14 okt 2016 nr. 1211 (i kraft 17 okt 2016). Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 51.Krav til slept gjenstand mv.
(1) Når slepetillatelse kreves, skal det til den av Sjøfartsdirektoratets stasjoner som skal utstede slepetillatelsen, innsendes opplysninger om slepebåt/skip, slepeutstyr, slepeforbindelse og slept gjenstand.
(2) Den slepte gjenstand skal være konstruert slik at den har tilfredsstillende stabilitet til å kunne tåle de påkjenninger den maksimalt ventes å ville bli utsatt for under slepingen.
(3) Sjøfartsdirektoratet kan forlange dokumentasjon for den slepte gjenstands styrke fra den som eier eller disponerer denne, f.eks. eventuelt sertifikat fra anerkjent klasseinstitusjon.
(4) Slepefester på den slepte gjenstand skal være dimensjonert med en sikkerhetsfaktor på 3 mot materialets flytespenning med utgangspunkt i anvendt slepekraft.
(5) Sjøfartsdirektoratet kan kreve bemanning og stille krav til bemanningens kvalifikasjoner.
(6) Den slepte gjenstand skal være utstyrt med lanterner og signalfigurer i samsvar med de til enhver tid gjeldende sjøveisregler.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 52.Utstedelse av slepetillatelse

Slepetillatelsen skal ha tekst som fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og skal utstedes av stasjon i Sjøfartsdirektoratet etter at denne har besiktet slepet og funnet det i betryggende stand for den forestående sleping. Stasjonen avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt spørsmål om slepetillatelse skal forelegges Sjøfartsdirektoratet for godkjennelse.

0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 53.Ansvarshavende for sleping

Før slepingen tar til, skal det være klarlagt hvem som er ansvarshavende for slepet. Ansvarshavende skal sørge for at eventuelt påbudt slepetillatelse foreligger, og at eventuelle betingelser knyttet til denne, blir overholdt.

0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).

12. Besiktelse av slepeutstyr og annen dekks- og sikkerhetsutrustning på forsyningsskip og slepebåter

§ 54.Slepe- og ankerhåndteringsvinsjer
(1) Minst en gang i året skal det foretas grundig kontroll av slepe- og ankerhåndteringsvinsj med tilhørende utstyr for å klarlegge slitasje, deformasjon, sprekker, skader o.l. Prøvene skal utføres av kvalifisert personell om bord i henhold til instruks fra produsent. Nødutløsning skal prøves med full slepekraft. Dokumentasjon som viser at kontrollen er foretatt, skal foreligge om bord.
(2) Hvert 5. år skal slepe- og ankerhåndteringsvinsjen besiktes av stasjon i Sjøfartsdirektoratet. Ved denne besiktelsen skal vinsjen funksjonsprøves som nevnt i første ledd. Etter prøvene skal demontering foretas i den grad dette anses påkrevd. Besiktelsen skal foretas samtidig med sertifikatfornyelsen.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 55.Slepekroker
(1) Minst en gang i året skal det av kvalifisert personell om bord foretas grundig kontroll av slepekrok og tilhørende utstyr slik som beskrevet i § 54 for slepe- og ankerhåndteringsvinsjer. Dokumentasjon som viser at kontrollen er foretatt skal foreligge om bord.
(2) Hvert 5. år skal slepekroker med tilhørende utstyr besiktes av stasjon i Sjøfartsdirektoratet som bestemt i § 54 for slepe- og ankerhåndteringsvinsjer. Besiktelsen skal foretas samtidig med sertifikatfornyelsen.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).
§ 56.Sikkerhetsutstyr for anvendelse under sleping og ankerhåndtering
(1) Hvert år skal utstyr som styrepinner, wire/kjettingstopper, slepeøye o.l., kontrolleres av kvalifisert personell om bord slik som beskrevet i § 54 for slepe- og ankerhåndteringsvinsjer. Belastningsprøver og eventuelle nødutløsningsprøver skal utføres i henhold til produsentens instruks. Dokumentasjon som viser at kontrollen er foretatt skal foreligge om bord.
(2) Hvert 5. år skal utstyr som styrepinner, wire/kjettingstopper, slepeøye o.l. besiktes av stasjon i Sjøfartsdirektoratet som beskrevet i § 54 for slepe- og ankerhåndteringsvinsjer. Belastningsprøver og eventuelt nødutløsningsprøven skal utføres i henhold til produsentens instruks. Besiktelsen skal foretas samtidig med sertifikatfornyelsen.
0Oppheves ved forskrift 18 des 2015 nr. 1769 (i kraft 1 jan 2018).