Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

DatoFOR-2014-12-22-1902
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-01-114, FOR-2009-03-20-347
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2007-01-26-99-§3
Kunngjort13.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-2, § 7-4, § 9-1, § 15-4, § 16-1, jf. jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom § 3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66xc (gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2014) og nr. 66wf (forordning (EF) nr. 482/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard, og for øvrige områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester, styre lufttrafikkbevegelser og styre luftrommet for allmenn lufttrafikk så langt dette er i overensstemmelse med Norges folkerettslige forpliktelser.

§ 2.Gjennomføring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011

Følgende bestemmelser i EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:

1.Nr. 66xc (gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 om felles krav til yting av flysikringstjenester, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2014).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester.

§ 4.Endring av annen forskrift

Forskrift 20. mars 2009 nr. 347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester § 1 skal lyde: ---

Forordninger

Se her for lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011: pdf.gif  

Se her for lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012: pdf.gif  

Se her for lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2014: pdf.gif