Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

DatoFOR-2014-12-22-1903
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-06-17-710 fra 01.08.2016
EndrerFOR-2009-05-15-523, FOR-2012-04-20-344, FOR-2014-09-23-1242
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2014-12-19-1846
Kunngjort13.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-2, § 7-4, § 9-1 og § 16-1, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wk (forordning (EF) nr. 923/2012), nr. 66nj (forordning (EU) 2015/340).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 jan 2016 nr. 4, 17 juni 2016 nr. 710.

Kapittel I - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard.

§ 2.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2015/340, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 923/2012.

§ 4.Definisjoner
(1) I tillegg til definisjonene opplistet i forordning (EU) nr. 923/2012 artikkel 2 gjelder følgende definisjoner i Norge:
a)AFIS-enhet: en lufttrafikktjenesteenhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til luftfartøy før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass, samt til luftfartøy innenfor en trafikkinformasjonssone og trafikkinformasjonsområde
b)HFIS-enhet: en lufttrafikktjenesteenhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til helikoptre ved landing og avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en trafikksone for helikopter (HTZ)
c)trafikksone for helikopter (HTZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over middelvannstand og som etableres rundt en innretning med landingsplattform på kontinentalsokkelen
d)trafikkinformasjonsområde (TIA): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som strekker seg oppover fra en angitt høyde over havflaten til et angitt flygenivå eller en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet
e)trafikkinformasjonssone (TIZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra jordoverflaten til en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste av en ATS-enhet.

Kapittel II - Særbestemmelser til SERA seksjon 3

§ 5.Til SERA.3115 Nedkasting og sprøyting fra luftfartøy
(1) Gjenstander, væske eller pulver skal ikke kastes, slippes eller sprøytes fra luftfartøy under flyging dersom de er egnet til å forårsake skade eller ulempe for
a)den øvrige luftfart,
b)personer på bakken,
c)bygninger eller andre installasjoner på bakken eller
d)kulturlandskapet på bakken.
(2) Forbudet i første ledd gjelder ikke:
a)nedkasting av proviant og utstyr til nødstedte
b)nedkasting av ballast i form av vann eller fin sand
c)sprøyting eller slipp av vann eller andre slokkingsmidler til bekjempelse av branner
d)slipp av brennstoff av sikkerhetsgrunner.
§ 6.Til SERA.3130 Akroflyging
(1) Akroflyging er ikke tillatt over tettbebyggelse, folkeansamling i friluft, over trafikkerte havner eller over sjøgående fartøyer.
(2) Akroflyging er ikke tillatt i kontrollert luftrom uten etter tillatelse fra vedkommende flygekontrollenhet.
(3) Akroflyging tillates utført når luftfartøyet flyr i samsvar med de visuelle flygeregler og skal utføres i en høyde av 600 m (2000 fot) eller mer over det høyeste punkt innenfor 1,5 km horisontal avstand fra luftfartøyet.
§ 7.Til SERA.3135 Formasjonsflyging
(1) For formasjonsflyging i kontrollert luftrom gjelder SERA.3135. Maksimal utstrekning på formasjoner av statsluftfartøy i SERA.3135(d) skal være 1 NM horisontalt og 100 fot vertikalt.
(2) Ved formasjoner av statsluftfartøy større enn 0,5 NM og 100 fot skal flygekontrolltjenesten øke atskillelsesmina mellom formasjonen og andre luftfartøy tilsvarende størrelsen på formasjonen.
§ 8.Til SERA.3225(c) Operasjoner på og i nærheten av en flyplass

Plikten til å svinge til venstre gjelder også på flyplass med AFIS med mindre fartøysjef ønsker å nytte høyresving og dette kan skje uten fare for den øvrige trafikk og AFIS-enheten er informert.

Kapittel III - Særbestemmelser til SERA seksjon 4

§ 9.Til SERA.4005(a) Innholdet i en reiseplan

En reiseplan skal bestå av alle elementene beskrevet i SERA.4005(a).

§ 10.Til SERA.4010 Aktivering av reiseplan
(1) Når det er levert reiseplan og avgangen foretas fra en avgangsplass hvor det ikke utøves flygekontrolltjeneste (ATC) eller lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS) skal fartøysjefen aktivere reiseplanen ved at avgangsmelding gis på radio til den lufttrafikktjenesteenhet som er ansvarlig i området eller, dersom dette ikke er mulig, til en annen lufttrafikktjenesteenhet. Avgangsmeldingen skal omfatte
a)luftfartøyets kallesignal,
b)avgangsplass,
c)avgangstid og
d)destinasjonsplass.
(2) Avgangsmeldingen til lufttrafikktjenesten kan gis pr. telefon av fartøysjefen før avgang eller av en person på bakken etter nærmere avtale med fartøysjef.
(3) Den lufttrafikktjenesteenheten som mottar slik avgangsmelding er ansvarlig for at den aktuelle reiseplanen aktiveres.

Kapittel IV - Særbestemmelser til SERA seksjon 5

§ 11.Til SERA.5001 Minstekrav til flysikt og avstand til skyer for VMC

I tabell S5-1 skal fotnote (***) gjelde.

§ 12.Til SERA.5005(c) Visuelle flygeregler om natten

Flyging etter de visuelle flygeregler er tillatt om natten. Vilkår beskrevet i SERA.5005(c) skal følges. Dersom flysikten er minst 10 km og skydekkehøyden er minst 2000 fot, kan minstehøyder beskrevet i SERA 5005(c)(5) reduseres, men ikke lavere enn hva som fremgår av SERA.5005(f).

0Endret ved forskrift 5 jan 2016 nr. 4.
§ 13.Til SERA.5005(d)(1) Visuelle flygeregler

Ansvarlig enhet i flygekontrolltjenesten kan tillate enkeltflyginger over FL 195 opp til og inkludert FL 285. Flygekontrolltjenesten kan sette vilkår for slike tillatelser.

§ 14.Til SERA.5005(f) Visuelle flygeregler

I tillegg gjelder:

a)Minstehøyden kan fravikes når flygingen utføres med helikopter og skjer i samsvar med driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med helikopter.
b)Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft.
c)Seilfly som utfører hangflyging kan fly ned til en minstehøyde av 50 m over bakken eller vannet.
§ 14a.Til SERA.5010(b) Spesiell VFR i kontrollsoner

Spesiell VFR-flyging er tillatt om natten.

0Tilføyd ved forskrift 5 jan 2016 nr. 4.

Kapittel V - Særbestemmelser til SERA seksjon 6

§ 15.Til SERA.6001 Luftromsklassifisering i kontrollsoner utenfor enhetens åpningstid

Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsone endres den publiserte ATS luftromsklassifiseringen til klasse G og Radio Mandatory Zone (RMZ).

§ 16.Til SERA.6005(a) Luftrom med krav til toveis radiokommunikasjon (RMZ)
(1) Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsone endres den publiserte ATS luftromsklassifiseringen til klasse G og Radio Mandatory Zone (RMZ).
(2) TIZ og TIA er Radio Mandatory Zone (RMZ). Luftfartøy som skal fly innenfor RMZ skal i ATS-enhetens åpningstid etablere og opprettholde to-veis radiokommunikasjon med vedkommende ATS-enhet.
(3) Utenfor lufttrafikktjenesteenhetens åpningstid skal fartøysjefen sende posisjonsmeldinger blindt.

Kapittel VI - Særbestemmelser til SERA seksjon 8

§ 17.Til SERA.8010(a) Separation minima

De atskillelsesminima som benyttes av tjenesteyter ved denne forskrifts ikrafttredelse kan benyttes til og med 30. april 2015. Etter denne dato skal alle atskillelsesminima være godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 18.Til SERA.8025(a) Position Reports

Fartøysjef er fritatt for kravet om å sende posisjonsmeldinger når luftfartøyet ytes overvåkingstjeneste.

§ 19.Til SERA.8035(a) Kommunikasjon

Når den tårn- eller innflygingskontrollenhet som er ansvarlig for et terminalområde stenger skal den overføre ansvaret for å utøve flygekontrolltjeneste i terminalområdet til den overliggende kontrollsentral.

§ 20.Til SERA.8035(b) Kommunikasjon
(1) Hvis det inntreffer kommunikasjonssvikt som medfører at luftfartøy ikke kan følge bestemmelsene i SERA.8035(a), skal det gås frem etter bestemmelsene om svikt i kommunikasjonen fastsatt i ICAO Annex 10 volume II versjon 6 av oktober 2001, og i samsvar med de av reglene i andre og tredje ledd som kommer til anvendelse. Luftfartøyet skal forsøke å etablere kommunikasjon med lufttrafikktjenesten ved hjelp av alle tilgjengelig midler. Luftfartøy som utgjør lokaltrafikk ved kontrollert eller AFIS-betjent flyplass skal dessuten holde utkikk etter anvisninger gitt ved optiske signaler.
(2) Dersom det inntrer kommunikasjonssvikt når luftfartøyet er i VFR-forhold, skal
a)SSR-transponderen settes til kode 7600,
b)flygingen fortsette i VFR-forhold dersom ikke forholdene tilsier at flygingen skal gjennomføres som en IFR-flyging i tråd med bestemmelsen i tredje ledd,
c)luftfartøyet lande på den flyplass som egner seg best og
d)ankomstmelding leveres vedkommende flygekontrollenhet på hurtigst mulig måte.
(3) Dersom det inntrer kommunikasjonssvikt når luftfartøyet er i IFR-forhold eller hvis værforholdene er slik at det ikke er sannsynlig at flygingen kan gjennomføres i VFR-forhold, skal
a)SSR-transponderen settes til kode 7600, og
b)luftfartøyet fortsette i den sist tildelte hastighet og høyde eller angitt minstehøyde hvis denne er høyere i en periode av 7 minutter, såfremt ikke annet er beskrevet på bakgrunn av regionale overenskomster. I de tilfeller luftfartøyet opererer på en rute uten obligatoriske rapporteringspunkt eller har mottatt instruksjoner om å utelate rapportering, regnes de 7 minuttene fra det seneste av
i.det tidspunkt luftfartøyet når den sist tildelte høyden eller angitte minstehøyde, eller
ii.det tidspunktet transponderen settes til kode 7600.

I de tilfeller luftfartøyet opererer på en rute med obligatoriske rapporteringspunkt og ikke har mottatt instruksjoner om å utelate rapportering, regnes de 7 minuttene fra det seneste av

iii.det tidspunkt luftfartøyet når den sist tildelte høyden eller angitte minstehøyde,
iv.det tidspunkt flygeren har rapportert at han beregner å passere det obligatoriske rapporteringspunkt, eller
v.det tidspunktet flygeren unnlater å rapportere over et obligatorisk meldepunkt.
(4) Etter at flygingen er etablert i tråd med bestemmelsene i første til tredje ledd skal hastighet og høyde tilpasses i samsvar med den innleverte reiseplan.
(5) Luftfartøy som vektoreres, eller navigerer offset i forbindelse med RNAV uten en fastsatt grense, skal følge den mest direkte rute til den ATS-rute som er angitt i den gjeldende reiseplanen og gjenoppta denne innen passering av neste spesielle punkt, hensyn tatt til angitt minstehøyde.
(6) Flygingen skal fortsette i samsvar med gjeldende reiseplanrute til det navigasjonshjelpemiddel som er fastsatt for destinasjonsplassen til bruk under innflyging ved radiosvikt. Hvis nødvendig, skal luftfartøyet vente over hjelpemidlet før nedstigning påbegynnes.
(7) Nedstigningen skal begynne over det navigasjonshjelpemiddel som er spesifisert i sjette ledd så nøyaktig som mulig på den antatte innflygingstid som sist er mottatt og kvittert for, eller hvis det ikke er mottatt og kvittert for en antatt innflygingstid, så nøyaktig som mulig på den beregnede ankomsttid som fremkommer i henhold til gjeldende reiseplan.
(8) En normal instrumentinnflyging, som foreskrevet for angjeldende navigasjonshjelpemiddel, skal fullføres, og landing foretas, så vidt mulig i løpet av 30 minutter etter den seneste av
a)beregnet ankomsttid spesifisert i syvende ledd eller
b)siste antatte innflygingstid som luftfartøyet har kvittert for.

Kapittel VII - Forankrede ballonger

§ 21.Forankrede ballonger

Følgende bestemmelser gjelder for forankrede ballonger som på grunn av størrelse, brennbarhet, høyde over bakken mv. kan medføre fare eller ulempe for luftfarten:

a)Forankrede ballonger kan bare sendes opp, og holdes oppe, når
i.bakkesikten er minst 8 km og
ii.ballongens avstand til skyer er minst 300 m vertikalt og 1500 m horisontalt.
b)Oppsending av forankrede ballonger i kontrollert luftrom og i luftrom med krav til to-veis radiokommunikasjon krever tillatelse fra Luftfartstilsynet. Søknad om tillatelse må være mottatt av Luftfartstilsynet minst 14 dager før oppsendingen skal finne sted.
c)Utenfor kontrollert luftrom og luftrom med krav til to-veis radiokommunikasjon kan oppsendingen til høyder over 45 m bare finne sted såfremt melding er gitt minst 14 dager forut til den enhet av lufttrafikktjenesten som er ansvarlig i luftrommet. Søker skal fremsette anmodning om at lufttrafikktjenesteenheten utsteder NOTAM.
d)Melding etter bokstav c skal inneholde
i.navn, adresse og telefonnummer til den som har ansvaret for oppsendingen,
ii.sted/posisjon for forankringen,
iii.ballongens maksimale høyde,
iv.dato, tid og varighet for oppsendingen, og
v.opplysninger om hvordan ballongen med forankringsutstyr er varselmerket.
e)Forankrede ballonger skal være utstyrt med en anordning for punktering av ballongen. Anordningen må kunne utløses automatisk dersom ballongen kommer i drift. Hvis eier eller bruker av en forankret ballong blir kjent med at ballongen er kommet i drift uten at punktering har skjedd, plikter han straks å underrette den enhet av lufttrafikktjenesten som er ansvarlig for luftrommet.

Kapittel VIII - Avskjæring av sivile luftfartøy

§ 22.Generelt
(1) Avskjæring av sivile luftfartøy skal bare å finne sted når det er helt nødvendig for å forhindre at det oppstår situasjoner som innebærer fare for
a)annen luftfart eller
b)personer og materiell på bakken.
(2) Avskjæring skal begrense seg til å fastslå luftfartøyets identitet unntatt når det er nødvendig å lede luftfartøy
a)tilbake til dets planlagte rute,
b)til en posisjon hvor det vil forlate luftrom under norsk suverenitet,
c)bort fra et forbudt område, restriksjonsområde, fareområde eller tettbebyggelse, eller
d)til en flyplass hvor det vil bli beordret til å lande.
(3) Avskjæring av sivile luftfartøy for øvelsesformål skal kun finne sted når det på forhånd er avtalt med fartøysjef på det luftfartøy som skal avskjæres, og lufttrafikktjenesten er informert om at avskjæringen vil finne sted.
(4) Luftfartøy som avskjæres skal gis navigasjonsveiledning og annen relevant informasjon ved bruk av radiokommunikasjon der dette er tilgjengelig.
(5) Luftfartøy som avskjæres kan kun gis ordre om å lande på en flyplass som er egnet for en sikker landing tilpasset den aktuelle flytype.

Kapittel IX - Avsluttende bestemmelser

§ 23.Dispensasjon
(1) Luftfartstilsynet kan dispensere fra de særnorske bestemmelsene i denne forskrift dersom det er nødvendig av hensyn til flysikkerheten. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
(2) Dispensasjon krever grunngitt søknad.
(3) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
§ 24.Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 kan ilegges den som ikke oppfyller sine plikter i henhold til:

a)Denne forskrifts § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 16
b)Forordning (EU) nr. 923/2012, anneksets seksjon 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 og 12
c)Forordning (EU) nr. 923/2012, anneksets seksjon 6 punkt SERA.6005 og seksjon 7 punkt SERA.7005
d)Forordning (EU) nr. 923/2012, anneksets appendiks 2.
§ 25.Ikrafttredelse og opphevelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. september 2014 nr. 1242 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer.
§ 26.Endring i andre forskrifter
(1) Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

a) Forskrift 15. mai 2009 nr. 523 om luftromsorganisering § 5 skal lyde: ---

b) Forskrift 20. april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring § 1 skal lyde: ---

Forordninger

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 923/2012: pdf.gif

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/340: pdf.gif

0Endret ved forskrift 20 juni 2016 nr. 710 (i kraft 1 aug 2016).