Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden når det også ytes uførepensjon eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen

DatoFOR-2015-01-22-50
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort23.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 22. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 30.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir regler om begrensning av samordningsfradrag etter samordningsloven § 23a for uføretrygd fra folketrygden når det ytes enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning som omfattes av samordningsloven § 3 første ledd første punktum samtidig med uførepensjon eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordning.

§ 2.Enke- og enkemannspensjonen som skal avkortes med arbeidsinntekt

Når uførepensjonen eller alderspensjonen er beregnet etter full tjenestetid begrenses samordningsfradraget for folketrygden i enke- eller enkemannspensjonen til gjenlevendetillegget etter folketrygdloven § 12-18 første ledd.

Når uførepensjonen eller alderspensjonen er beregnet etter mindre enn full tjenestetid, skal samordningsfradraget fastsettes med utgangspunkt i gjenlevendetillegget etter folketrygdloven § 12-18 første ledd og 50 prosent av avdødes uføretrygd. Fradraget skal begrenses til summen av

a)gjenlevendetillegget etter folketrygdloven § 12-18 første ledd multiplisert med tjenestetiden i uførepensjonen eller alderspensjonen og dividert med full tjenestetid og
b)50 prosent av avdødes uføretrygd multiplisert med en faktor hvor telleren utgjør differansen mellom full tjenestetid og tjenestetiden i uførepensjonen eller alderspensjon og nevneren utgjør full tjenestetid.

Fradraget etter første og andre ledd skal settes ned forholdsmessig dersom enke- eller enkemannspensjonen ikke er beregnet for full pensjonsgivende tjenestetid.

§ 3.Enke- og enkemannspensjonen som ikke skal avkortes med arbeidsinntekt

Når uførepensjonen eller alderspensjonen er beregnet etter full tjenestetid skal det ikke gjøres fradrag etter samordningsloven § 19.

Når uførepensjonen eller alderspensjonen er beregnet etter mindre enn full tjenestetid, skal samordningsfradraget etter samordningsloven § 19 multipliseres med en faktor hvor telleren utgjør differansen mellom full tjenestetid og tjenestetiden i uførepensjonen eller alderspensjon og nevneren utgjør full tjenestetid.

Fradraget etter første og andre ledd skal settes ned forholdsmessig dersom enke- eller enkemannspensjonen ikke er beregnet for full pensjonsgivende tjenestetid.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.