Forskrift om samordning av fraskiltes enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden

DatoFOR-2015-01-22-51
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort23.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om samordning av fraskiltes enke- og enkemannspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 22. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 30.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder samordning av enke- eller enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven § 23a første ledd, jf. annet ledd, med uføretrygd fra folketrygden, når enken eller enkemannen er fraskilt og ikke har rett til gjenlevendetillegg etter folketrygdloven § 12-18.

§ 2.Fastsetting av samordningsfradrag

Dersom den fraskiltes egen uføretrygd er lavere enn den avdødes uføretrygd, skal samordningsfradraget begrenses til 50 prosent av den fraskiltes egen uføretrygd.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.