Forskrift om unntak fra samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning før 67 år eller avtalefestet pensjon fra 65 år beregnet som tjenestepensjon med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden

DatoFOR-2015-01-22-52
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2015-12-21-1788 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort23.01.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om unntak fra samordning av alderspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 22. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) § 30.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1788.

§ 1.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse når det samtidig utbetales

a)delvis alderspensjon før fylte 67 år og delvis uførepensjon fra tjenestepensjonsordning eller delvis avtalefestet pensjon fra 65 år som er beregnet som alderspensjon og delvis uførepensjon fra tjenestepensjonsordning og
b)delvis uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Unntak fra samordning

Det skal ikke gjøres samordningsfradrag i alderspensjonen eller den tjenestepensjonsberegnede avtalefestede pensjonen for uføretrygden eller arbeidsavklaringspengene fra folketrygden.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.