Forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art

DatoFOR-2015-01-23-60
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 1
Ikrafttredelse23.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§23, LOV-2009-06-19-100-§24, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort27.01.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. januar 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, § 24 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Fjellrev som prioritert art

Fjellrev (Vulpes lagopus) utpekes som prioritert art.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta fjellrev i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.

§ 3.Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av fjellrev er forbudt. Som ødeleggelse regnes fysisk ødeleggelse av fjellrevhi, herunder tomme hi, og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten.

§ 4.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24 andre ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.

§ 5.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet etter forskriften.

§ 6.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3 i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd.

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.