Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

DatoFOR-2015-01-30-72
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§16e
Kunngjort03.02.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 30. januar 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven) § 16e fjerde ledd.

§ 1.Virkeområde og formål

Forskriften gir regler om vilkår for forhåndssamtykke, krav til søkerne og om behandlingsmåten i saker om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet, jf. adopsjonsloven § 16e. Kravene skal sikre at barn som adopteres fra utlandet får et godt og varig hjem slik at adopsjonen blir til barnets beste.

§ 2.Hvem kan søke om å adoptere

De som er gift eller lever sammen i et stabilt og ekteskapslignende forhold kan søke om å adoptere sammen. Enslige kan også søke om å adoptere.

§ 3.Utredning av adopsjonssøkere

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal utrede adopsjonssøkere. Ber Bufetat om det, skal kommunen bistå med å opplyse en søknad om forhåndssamtykke etter adopsjonsloven § 16e.

§ 4.Forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet

Bufetat gir forhåndssamtykke til å adoptere barn fra utlandet etter adopsjonsloven § 16e. Det skal gå frem av forhåndssamtykket om søkeren kan adoptere ett barn eller søsken, hvilket land det kan adopteres fra og hvilken alder barna kan ha.

For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med flere enn to barn og barn med spesielle omsorgsbehov, kreves det godkjenning fra Faglig utvalg for adopsjonssaker i tillegg til forhåndssamtykke. Faglig utvalgs beslutning kan ikke påklages.

Forhåndssamtykket gis for tre år, og kan etter søknad forlenges med to år. Dersom det foreligger en konkret tildeling fra opprinnelseslandets myndigheter og adopsjonsprosessen er inne i en avsluttende fase, kan det vurderes en forlengelse av forhåndssamtykket utover dette.

Ved søknad om forlengelse av forhåndssamtykket, skal søkerne legge fram ny egenerklæring, ny legeerklæring, ny politiattest og ny likningsattest, jf. § 8 bokstav c, d, e og f.

§ 5.Krav til adopsjonssøkere

Bare adopsjonssøkere med muligheter for å kunne ivareta barnet i hele dets oppvekstperiode kan gis forhåndssamtykke. Det skal foretas en helhetsvurdering av om søkerne er egnet for å adoptere, der det blant annet skal legges vekt på:

a.personlige egenskaper og motivasjon for å adoptere
b.fysisk og psykisk helse
c.forutsetninger for å takle omsorgsoppgaver i tilstrekkelig tid framover
d.familiesituasjon
e.familiens økonomi
f.boligstandard og bomiljø
g.vandel.

Er det tvil om en adopsjon vil bli til barnets beste, skal søknaden avslås, jf. adopsjonsloven § 2.

§ 6.Adopsjonsforberedende kurs

Adopsjonssøkerne skal ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke kan gis. Hvis søkerne tidligere har deltatt på adopsjonsforberedende kurs og det søkes om adopsjon av et nytt barn, kreves det ikke nytt kurs før forhåndssamtykke kan gis.

Bufetat kan gjøre unntak fra kravet om kurs dersom søknaden gjelder adopsjon av barn søkerne har hatt omsorgen for.

§ 7.Krav til søkere når eldre barn og søsken adopteres

Ved adopsjon av barn i alderen fra tre til fylte fem år eller søskenpar hvor begge er yngre enn fem år, må søkerne være egnet for et slikt omsorgsansvar. I vurderingen skal det særlig legges vekt på søkernes innsikt i eldre adoptivbarns behov og søkernes erfaring med og kunnskap med barn.

§ 8.Søknad om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav

Søknad om forhåndssamtykke til å adoptere fra utlandet sendes Bufetat. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

a.formidlingsbekreftelse fra en godkjent adopsjonsorganisasjon
b.fødselsattest
c.egenerklæring om helse på fastsatt skjema fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
d.legeerklæring på fastsatt skjema fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
e.uttømmende politiattest
f.utskrift av siste likning som angir inntekt og gjeld
g.for adopsjonsøkere som lever sammen kreves vigselsattest eller adressehistorikk fra folkeregisteret som dokumenterer samboerskapet
h.Dokumentasjon av statsborgerskap ved kopi av pass eller utskrift fra folkeregisteret.

Dokumentasjon som nevnt i bokstav a, c, d, e, g og h skal ikke være eldre enn seks måneder. Før forhåndssamtykke kan gis, skal søkerne fremvise kursbevis fra adopsjonsforberedende kurs.

Er det nødvendig for å opplyse saken, kan Bufetat be om ytterligere dokumentasjon. I tilfeller hvor dokumentasjonen omfatter personopplysninger, skal Bufetat innhente særskilt samtykke fra den opplysningene gjelder på det tidspunktet det er aktuelt.

§ 9.Opplysningsplikt om endringer og nye forhold

Søkerne skal opplyse Bufetat om endringer i livssituasjonen og familielivet i perioden fra søknaden ble sendt og frem til adopsjonen er gjennomført. Endringer det skal opplyses om vil for eksempel være samlivsbrudd, at familien har fått fosterbarn, graviditet, behandling for barnløshet, sykdom, arbeidsledighet, vesentlige endringer i økonomi og flytting.

Bufetat kan på grunnlag av nye opplysninger foreta en undersøkelse. Mens undersøkelsen pågår, kan Bufetat be adopsjonsorganisasjonen om å stille saken i bero, slik at søkerne ikke blir tildelt barn mens undersøkelsen pågår. Dersom Bufetat finner at søkerne ikke lenger oppfyller vilkårene for å adoptere, kan etaten trekke forhåndssamtykket tilbake.

§ 10.Ikraftsetting og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. februar 2015. Forskriften gjelder for søknader om forhåndssamtykke som har kommet til Bufetat 1. februar 2015 eller senere.