Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand

DatoFOR-2015-02-11-115
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2015
Sist endret
EndrerFOR-2002-02-01-101
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§16
Kunngjort13.02.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tiltak ved import av akvakulturprodukter fra Thailand

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 11. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12 og § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (beslutning 2014/873/EU og vedtak 2002/251/EF endret ved vedtak 2003/895/EF).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter alle typer reker som kommer fra eller som har opprinnelse i Thailand.

§ 2.Reker fra Thailand

Ved grensekontroll av alle forsendelser med reker fra Thailand, som følges av et helsesertifikat utstedt av thailandske myndigheter før 21. september 2002, skal det foretas særskilte undersøkelser ved en kjemisk metode for å sikre at de ikke utgjør en helsefare. Undersøkelsene skal særlig ta sikte på å påvise forekomst av kloramfenikol samt nitrofuraner og deres metabolitter.

Produktene kan ikke importeres før det foreligger negative resultater av de særskilte undersøkelsene som skal foretas i henhold til første ledd.

§ 3.Utgifter

Alle utgifter forbundet med de særskilte undersøkelsene som skal foretas i henhold til denne forskriften, skal bæres av importøren eller av den som fremstiller forsendelsen for grensekontroll.

§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 5.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. februar 2002 nr. 101 om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar og Thailand.