Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

DatoFOR-2015-02-12-158
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse12.02.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort03.03.2015   kl. 15.20
Rettet05.09.2016 (Kommentarer til § 5)
KorttittelForskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 12. februar 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Rettelser: 06.01.2016 (Kommentarer til § 6), 05.09.2016 (Kommentarer til § 5).

§ 1.Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere tap av sau og risiko for dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder ved å gi mulighet for omstilling til annen landbruksrelatert næringsvirksomhet med tilknytning til landbrukseiendommen.

§ 2.Vilkår

Det kan gis tilskudd til dyreeiere med utmarksbasert sauehold som over flere år har hatt omfattende tap av sau til rovvilt, både i antall og andel av besetningen, og som har forsøkt forebyggende tiltak eller andre løsninger for å redusere omfanget av tap til rovvilt.

Før tilskudd utbetales skal sauedriften på eiendommen være avsluttet og dyrene levert til slakt, såfremt ikke annet fremgår av tilsagnet fra Miljødirektoratet.

Dyreeier skal også tinglyse som heftelse på den berørte eiendommen at den ikke skal benyttes til sauehold eller beite de kommende 20 år.

§ 3.Krav til søknad

Søknad om tilskudd til omstilling sendes Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen søknadsfrist 15. februar.

Faglige uttalelser fra kommunen og fylkesmannen skal vedlegges søknaden.

§ 4.Tildelingskriterier

Søknader om tilskudd til omstilling behandles av Miljødirektoratet.

Ved behandling av søknaden skal det legges vekt på:

a)størrelsen på tapet i antall dyr og andel av besetningen over år
b)at fellestiltak prioriteres framfor enkeltsaker
c)om søknaden gjelder i et prioritert rovviltområde
d)at omstillingstilskudd som hovedregel begrenses til søkere som er 67 år eller yngre i søknadsåret
e)i hvilken grad andre skadeforebyggende tiltak kan bidra til å redusere tap av sau til rovvilt.

Dersom søknad om omstilling innvilges, sendes søker et tilsagnsbrev med opplysning om vilkår og frist for aksept.

§ 5.Omstilling til melkeproduksjon

I den grad nødvendig kvote er avsatt i jordbruksoppgjøret kan brukere i tilsagn om omstillingsmidler til melkeproduksjon tilbys å kjøpe inntil 1000 liter kumelkkvote per avlssøye tatt ut av beiteområdet, til prisen for statlig omsatt kvote.

§ 6.Sats

Omstillingstilskudd gis som et fast beløp per avlssøye som tas ut av beiteområdet. Satsen fastsettes til kroner 12 750,- per avlssøye.

Antall sau det gis tilskudd for skal tilsvare gjennomsnittlig antall avlssøyer de fem beste årene ti år tilbake før søknaden fremmes, begrenset oppad til kapasiteten i driftsapparatet.

§ 7.Krav til rapportering fra mottaker av tilskudd

Tilskuddsmottaker skal sende sluttrapport til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen den fristen som er fastsatt i tilsagnsbrevet. I tillegg til sluttrapport, kan Miljødirektoratet kreve annen rapportering.

§ 8.Krav om tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd som ikke er benyttet i samsvar med vilkårene i tilsagnsbrevet eller denne forskriften kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt, og videre utbetalinger kan stanses.

Dersom søker har mottatt tilskudd i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Utbetalt eller delvis utbetalt tilskudd kan også kreves tilbakebetalt dersom søker uaktsomt har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra myndighetenes side, og søker burde ha forstått dette.

§ 9.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

Kommentarer 

Kommentarer til § 1:

Omstillingstilskuddet skal tilrettelegge for omstilling til annen næringsvirksomhet med tilknytning til landbrukseiendommen. Tilskuddet skal bidra til en god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler i rovviltforvaltningen. Målgruppen for tilskuddsordningen er dyreeiere med utmarksbasert sauehold, som over et lengre tidsrom har hatt omfattende rovviltskader og ønsker en omstilling til annen næringsvirksomhet. Den primære målgruppen er brukere i prioriterte rovviltområder, men tilskudd kan i særlige tilfeller gis til brukere utenfor disse områdene. I særlige tilfeller kan tilskudd også gis uten at midlene brukes til annen næringsvirksomhet. Dette forutsettes å skje ved avtale mellom søker, kommune og fylkesmann, og tilråding fra fylkesmannen til Miljødirektoratet. 

Kommentarer til § 2:

Det er en forutsetning at hele besetningen tas ut av beiteområdet og at alt sauehold på eiendommen opphører. Miljødirektoratet kan tillate at dyrene selges som livdyr til sauehold i områder som ikke har mål om ynglende bestander av rovvilt, og der det historisk har vært små tap på utmarksbeite.

Den tinglyste heftelsen følger eiendommen og er uavhengig av eierforholdet. 

Kommentarer til § 3:

Før innlevering av søknad skal søker innhente faglige uttalelser med eventuelle vedlegg fra kommunen og fylkesmannen. De faglige uttalelsene skal vedlegges søknaden til Miljødirektoratet. Fylkesmannen skal vurdere søknaden og gi en uttalelse om tiltaket ut fra miljøvern- og landbruksfaglige prioriteringer. Fylkesmannen skal også uttale seg om tiltaket sett i lys av de prioriteringer som rovviltnemndene har fastlagt i den aktuelle forvaltningsplanen. Fylkesmannen kan etter søknad tilkjenne søker et mindre beløp (begrenset oppad til kr 50 000,-) til vurdering og planlegging av omstillingstiltak. Disse midlene belastes rovviltnemndas ordinære budsjett for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT), og kan gis uavhengig av om det blir søkt om midler til omstilling og resultat av endelig behandling av søknad. 

Kommentarer til § 4:

Momentene i annet ledd kan gjelde både ved behandling av søknader og ved prioritering mellom flere søknader. Sjansene for å oppnå gode resultater i form av reduserte skader er større ved fellestiltak. Derfor bør fellestiltak som omfatter flere brukere i samme beiteområde prioriteres framfor enkeltbrukere i felles beiteområde. Brukere i prioriterte rovviltområder bør prioriteres. Tilsagnsbrevet er et enkeltvedtak. 

Kommentarer til § 5:

§ 5 kommer til anvendelse dersom det er tilgjengelig kvote avsatt i jordbruksoppgjøret. Begrensningen på 1000 liter melkekvote knytter seg til denne konkrete ordningen.

Tilbud om kjøp av kumelkkvote inntas i tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sender melding til Landbruksdirektoratet hvem som kan tilbys kjøp av kumelkkvote (eieren av landbrukseiendommen), hvilken eiendom det gjelder, størrelsen på kvoten samt hvilket foretak som skal disponere kvoten. Landbruksdirektoratet sin frist for kjøp av melkekvoter er 1. oktober. Antall sau som skal legges til grunn for kjøp av melkekvote tilsvarer kode 145 i søknad om produksjonstilskudd pr. 31. juli. 

Kommentarer til § 6:

Tilskuddet bør gi mulighet for samme inntjeningsnivå som før omstillingen. Et omstillingstilskudd på kr 12 750,– per avlssøye vil gi mulighet for å sikre en likeverdig økonomi før og etter omstilling. Miljødirektoratet justerer satsen i forhold til inntekts- og kostnadsutviklingen i landbruket, etter råd fra faginstans. Antall sau som skal legges til grunn tilsvarer kode 145 i søknad om produksjonstilskudd pr. 31. juli.

Der omstillingstilskudd gis til fysiske investeringer, kan tilskudd utbetales i flere perioder i takt med at investeringene gjennomføres. 20 % av tilskuddet skal holdes igjen til det foreligger sluttrapport og ferdigattest. Fylkesmannen skal gjennomføre ferdigkontroll. Siste 20 % av omstillingstilskuddet utbetales først ved skriftlig bekreftelse fra fylkesmannen til Miljødirektoratet om at omstilling er gjennomført og saueholdet er avviklet i henhold til tilsagnet. 

Kommentarer til § 7:

I tilfeller hvor det er fastsatt framdriftsbetaling, kan det kreves framdriftsrapporter før terminutbetalingene. 

Kommentar til § 10:

Forskriften trer i kraft straks. Det innebærer at alle saker som p.t. ikke er ferdigbehandlet vil bli behandlet etter den nye forskriften. 

0Kommentarene endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 6 jan 2016.