Forskrift om endring i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomhet til havs

DatoFOR-2015-02-17-133
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2010-12-20-1780
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18, FOR-2010-02-12-158-§68
Kunngjort20.02.2015   kl. 14.30
KorttittelEndr. i forskrift om helsekrav for personer til havs

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helsedirektoratet 17. februar 2015 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, jf. forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 68.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII (direktiv 92/51/EØF).

I

I forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomhet til havs gjøres følgende endring: 

§ 7 tredje ledd skal lyde: ---

II

Ikrafttreden

Endringen trer i kraft 1. mars 2015.

III

Overgangsbestemmelse

Godkjenning som petroleumslege gitt av Helsedirektoratet eller den det bemyndiger, etter 1. januar 2015, gjelder i fem år fra vedtakstidspunktet, med mindre godkjenningen trekkes tilbake med hjemmel i § 7 femte ledd.