Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

DatoFOR-2015-02-18-139
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-17-665
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort24.02.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om frivillig merking med Nøkkelhullet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder frivillig merking og presentasjon av næringsmidler med Nøkkelhullet. Nøkkelhullet kan benyttes for næringsmidler i de næringsmiddelgruppene som angis i vedlegg 2 som oppfyller kravene til innhold av fett, sukkerarter, kostfiber eller salt.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften anvendes følgende definisjoner og begreper:

a)Fett, mettede fettsyrer, transfettsyrer, salt, sukkerarter, kostfiber, ferdigpakket næringsmiddel, næringsdeklarasjon, kjøtt og plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler og plantestanolestere jf. forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne.
b)Foredling og uforedlede produkter som definert i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene.
c)Fiskerivarer, bearbeidede fiskerivarer og levende muslinger som definert i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
d)Matfett og matfettblandinger som definert i Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om en felles markedsordning for landbruksprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbruksprodukter,1 artikkel 78 jf. vedlegg VII om smørbare fettstoffer og tilsvarende produkter.
e)Glutenfri jf. forskrift 10. juli 2009 nr. 999 om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse.
f)Fullkorn (sammalt mel): hele kornet inkludert skallet, dvs. endosperm, kim og kli. Kornet kan være knust, malt eller lignende, men bestanddelene skal inngå i samme forhold som for den respektive kornsorten. Definisjonen omfatter følgende kornsorter: hvete, spelt, rug, havre, bygg, mais, ris, hirse, durra og andre Sorghum-arter.
g)Tilsatte sukkerarter: alle mono- og disakkarider som tilsettes under produksjon av næringsmidler. Sukkerarter som naturlig finnes i honning, siruper, fruktjuicer/fruktsafter og fruktkonsentrater omfattes også.
h)Tilsatt smak: tilsetning av aromaer og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper som definert i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler.
1Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men definisjonene gis anvendelse her.
§ 3.Nøkkelhullets utforming

Nøkkelhullets grafiske utforming skal være som angitt i vedlegg 1. Nøkkelhullet skal etterfølges av merket ®.

Nøkkelhullet skal trykkes med grønn eller svart farge.

§ 4.Produkter som kan merkes med Nøkkelhullet

Nøkkelhullet kan benyttes ved merking og presentasjon av næringsmidler som oppfyller samtlige vilkår for den aktuelle næringsmiddelgruppen angitt i vedlegg 2.

Nøkkelhullet kan benyttes på:

1)ferdigpakkede næringsmidler som omfattes av vedlegg 2 og
2)ikke ferdigpakkede næringsmidler som omfattes av følgende næringsmiddelgrupper:
a)grønnsaker m.m. som er uforedlede (næringsmiddelgruppe 1)
b)frukt og bær (næringsmiddelgruppe 2)
c)brød (næringsmiddelgruppe 8 a og 8 b)
d)knekkebrød (næringsmiddelgruppe 9)
e)oster, unntatt fersk ost (næringsmiddelgruppe 16)
f)vegetabilske alternativer til oster (næringsmiddelgruppe 17)
g)fiskerivarer (næringsmiddelgruppe 21)
h)kjøtt (næringsmiddelgruppe 23).
§ 5.Produkter som ikke kan merkes med Nøkkelhullet

Nøkkelhullet kan ikke benyttes på:

1)næringsmidler som tilsettes følgende ingredienser:
a)søtstoffer (tilsetningsstoffer)
b)godkjente nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser med søtende egenskaper
c)plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere
2)spesielle næringsmidler til bruk for barn under 3 år.
§ 6.Krav om opplysninger for ikke ferdigpakkede næringsmidler

Benyttes Nøkkelhullet ved presentasjon av ikke ferdigpakkede næringsmidler omfattet av næringsmiddelgruppene under her, skal virksomheten på anmodning kunne opplyse om grunnlaget for bruken av Nøkkelhullet:

a)brød (næringsmiddelgruppe 8 a og 8 b)
b)knekkebrød (næringsmiddelgruppe 9)
c)oster, unntatt fersk ost (næringsmiddelgruppe 16)
d)vegetabilske alternativer til oster (næringsmiddelgruppe 17)
e)kjøtt (næringsmiddelgruppe 23).
§ 7.Generelle vilkår

Som vilkår for merking av næringsmidler med Nøkkelhullet gjelder følgende:

a)Olje eller annet fett som brukes ved fremstilling av nøkkelhullsmerkede næringsmidler, kan inneholde høyst 2 g industrielt fremstilte transfettsyrer per 100 g fett eller olje.
b)Fett, sukkerarter eller salt kan bare tilsettes næringsmidler i de næringsmiddelgruppene hvor det i vedlegg 2 er fastsatt vilkår for fett, sukkerarter eller salt. Disse næringsstoffene kan likevel tilsettes næringsmidler i andre næringsmiddelgrupper dersom det ikke brukes større mengder enn det som er nødvendig for å oppnå den ønskede virkning.
§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 9.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 10.Overgangsbestemmelse

Inntil 1. september 2016 tillates produksjon og merking av næringsmidler i samsvar med forskrift 17. juni 2009 nr. 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet.

Næringsmidler som er produsert og merket i samsvar med bestemmelsene i forskrift 17. juni 2009 nr. 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet, kan omsettes inntil lagrene er tomme.

§ 11.Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2015.

Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2009 nr. 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet.

Vedlegg 1. Grafisk utforming

Nøkkelhullets grafiske utforming:

sf-20150218-0139-01-01.png

Vedlegg 2

Næringsmiddelgrupper som kan merkes med Nøkkelhullet og vilkår for den enkelte gruppe:
NæringsmiddelgruppeVilkår
Grønnsaker, frukt, bær og nøtter
1 Grønnsaker, rotfrukter, belgvekster (unntatt peanøtter) og poteter. Produktene kan være foredlet. Uforedlede krydderurter omfattes også.- tilsatt fett høyst 3 g/100 g
- tilsatt fett kan høyst inneholde 20 % mettet fett
- tilsatte sukkerarter høyst 1 g/100 g
- salt høyst 0,5 g/100 g
2 Frukt og bær som er uforedlet. Produktene kan likevel være varmebehandlet.
3 Nøtter og peanøtter som er uforedlet. Produktene kan likevel være varmebehandlet.- mettede fettsyrer høyst 10 g/100 g
Mel, gryn og ris
4 Mel og gryn av korn som inneholder 100 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold. Kli og kim omfattes også.- kostfiber minst 6 g/100 g
5 Ris som inneholder 100 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.- kostfiber minst 3 g/100 g
6 Kornblandinger og frokostkorn som inneholder minst 55 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold. Glutenfrie kornblandinger og frokostkorn skal inneholde minst 20 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.- fett høyst 8 g/100 g
- sukkerarter høyst 13 g/100 g
- hvorav tilsatte sukkerarter høyst 9 g/100 g
- kostfiber minst 6 g/100 g
- salt høyst 1,0 g/100 g
Grøt, brød og pasta
7 Grøt og grøtpulver (tilberedt i følge produsentens anvisning) som inneholder minst 55 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.- fett høyst 4 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- kostfiber minst 1 g/100 g
- salt høyst 0,3 g/100 g
Vilkårene gjelder for det spiseklare produktet.
8 a) Brød og brødmikser hvor bare væske og eventuelt gjær skal tilsettes, og som inneholder minst 30 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold. Produkter i gruppe 8 b) omfattes ikke. Glutenfrie brød og brødmikser skal inneholde minst 10 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.- fett høyst 7 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- kostfiber minst 5 g/100 g
- salt høyst 1,0 g/100 g
Vilkårene gjelder for det spiseklare produktet.
8 b) Rugbrød og andre rugbaserte produkter samt brødmikser hvor bare væske og eventuelt gjær skal tilsettes, som inneholder minst 35 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold. I produktene skal minst 30 % av kornsortene være rug.- fett høyst 7 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- kostfiber minst 6 g/100 g
- salt høyst 1,2 g/100 g
Vilkårene gjelder for det spiseklare produktet.
9 Knekkebrød og skonroker som inneholder minst 50 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.

Glutenfrie knekkebrød og skonroker skal inneholde minst 15 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold.
- fett høyst 7 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- kostfiber minst 6 g/100 g
- salt høyst 1,3 g/100 g
10 Pasta (ikke fylt) som inneholder minst 50 % fullkorn av produktets tørrstoffinnhold. Glutenfri pasta (ikke fylt) har ikke krav til fullkorn.- kostfiber minst 6 g/100 g
- salt høyst 0,1 g/100 g

Vilkårene gjelder for produktets tørrstoffinnhold.
Melk, syrnede melkeprodukter og vegetabilske alternativer
11 a) Melk og syrnede melkeprodukter som er beregnet til å drikke, uten tilsatt smak. Tilsvarende laktosefrie produkter og laktosefrie melkedrikker omfattes også.- fett høyst 0,7 g/100 g
11 b) Vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 11 a), uten tilsatt smak.- fett høyst 1,5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,1 g/100 g
12 a) Syrnede melkeprodukter som ikke er beregnet til å drikke, uten tilsatt smak. Tilsvarende laktosefrie produkter omfattes også.- fett høyst 1,5 g/100 g
12 b) Vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 12 a), uten tilsatt smak.- fett høyst 1,5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,1 g/100 g
13 a) Syrnede melkeprodukter som ikke er beregnet til å drikke, med tilsatt smak.
Tilsvarende laktosefrie produkter omfattes også.
- fett høyst 1,5 g/100 g
- tilsatte sukkerarter høyst 4 g/100 g
13 b) Vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 13 a), med tilsatt smak.- fett høyst 1,5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 8 g/100 g
- salt høyst 0,1 g/100 g
14 a) Produkter som består av en blanding av melk og fløte med samme bruksområde som fløte og tilsvarende syrnede produkter, uten tilsatt smak.
Tilsvarende laktosefrie produkter omfattes også.
- fett høyst 5 g/100 g
14 b) Helt eller delvis vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 14 a) uten tilsatt smak.- fett høyst 5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,3 g/100 g
15 a) Produkter som består av en blanding av melk og fløte med samme bruksområde som fløte og tilsvarende syrnede produkter, med tilsatt smak. Tilsvarende laktosefrie produkter omfattes også.- fett høyst 5 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
15 b) Helt eller delvis vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 15 a) med tilsatt smak.- fett høyst 5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
Ost og vegetabilske alternativer
16 Oster, unntatt ferskoster i gruppe 18. Produktene kan være tilsatt smak.- fett høyst 17 g/100 g
- salt høyst 1,6 g/100 g
17 Helt eller delvis vegetabilske produkter med samme bruksområde som produkter i gruppe 16. Produktene kan være tilsatt smak.- fett høyst 17 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 20 % av fettinnholdet
- salt høyst 1,5 g/100 g
18 Ferskoster og tilsvarende produkter. Produktene kan være tilsatt smak.- fett høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,9 g/100 g
- tilsatte sukkerarter høyst 1 g/100 g
Matfett og oljer
19 Matfett og matfettblandinger.

Produktene kan være tilsatt smak.
- fett høyst 80 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- salt høyst 1,1 g/100 g
20 Matoljer, flytende matfett og flytende matfettblandinger. Produktene kan være tilsatt smak.- mettede fettsyrer høyst 20 % av fettinnholdet
- salt høyst 1,0 g/100 g
Fiskerivarer og produkter av fiskerivarer
21 Fiskerivarer og levende muslinger.
Produktene kan være bearbeidede.
22 Produkter fremstilt av minst 50 % foredlede fiskerivarer.
Produktene kan inneholde saus eller lake. Prosentandelen og vilkårene gjelder for den delen av produktet som er beregnet til å spise.
Produktene kan være panert, men tilberedningen som angis kan ikke tilføre produktet fett.
22 a) Produkter som ikke omfattes av gruppene 22 b–d.- annet fett enn fiskefett høyst 10 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 1,5 g/100 g
22 b) Påleggsprodukter, skivet.- annet fett enn fiskefett høyst 10 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 2,5 g/100 g
22 c) Røkt eller gravet fisk.- annet fett enn fiskefett høyst 10 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 3,0 g/100 g
22 d) Kaviar og andre halvkonserver av fisk.- annet fett enn fiskefett høyst 10 g/100 g
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 3,0 g/100
Kjøtt og produkter av kjøtt
23 Kjøtt som er uforedlet.- fett høyst 10 g/100 g
24 Produkter fremstilt av minst 50 % kjøtt.
For leverpostei i gruppe 24 b) er likevel kravet minst 35 % kjøtt. For produkter hvor minst 10 % av kjøttet er erstattet av en vegetabilsk råvare med proteiner, er kravet til innhold av kjøtt 40 %.
Produktene kan inneholde saus eller lake. Prosentandelen og vilkårene gjelder for den delen av produktet som er beregnet til å spise.
Produktene kan være panert, men tilberedningen som angis kan ikke tilføre produktet fett.
24 a) Rå produkter av hele eller utskårne kjøttstykker som er overflatemarinert eller krydret.- for stikksaltede produkter likevel
- fett høyst 10 g100g
- sukkerarter høyst 3 g/100g
- salt høyst 1,0 g/100 g

- salt høyst 0,5 g/100 g
24 b) Rå eller spiseklare produkter hvor kvernet/hakket kjøtt er hovedingrediensen.- for pølser likevel
- for påleggspølser likevel
- for karbonadedeig likevel
- fett høyst 10 g /100 g
- sukkerarter høyst 3 g/100g
- salt høyst 1,7 g/100 g

- salt høyst 2,0 g/100 g
- salt høyst 2,2 g/100 g
- salt høyst 1,0 g/100 g
24 c) Spiseklare eller røkte produkter hvor hovedingrediensen er helt eller utskåret kjøtt, og som ikke omfattes av gruppe 24 b).- for påleggsprodukter likevel
- fett høyst 10 g /100 g
- sukkerarter høyst 3 g/100g
- salt høyst 2,0 g/100 g

- salt høyst 2,5 g
Vegetabilske produkter
25 Produkter som består av minst 60 % vegetabilske råvarer. Produktene kan ikke inneholde kjøtt og fiskerivarer.
Produktene kan inneholde saus eller lake. Prosentandelen og vilkårene gjelder for den delen av produktet som er beregnet til å spise.
Produktene kan være panert, men tilberedningen som angis kan ikke tilføre produktet fett.
- fett høyst 10 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 3 g/100 g
- salt høyst 1,0 g/100 g
Ferdigretter m.m.
26 Ferdigretter som er beregnet å utgjøre et komplett måltid med proteiner, karbohydrater og grønnsaker, frukt eller bær, og som ikke er omfattet av gruppene 27, 28, 29, 30 eller 31.
Retten skal inneholde:
- 400–750 kcal (1670–3140 kJ) per angitt porsjon, og
- minst 28 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g produkt.
Dersom retten inneholder en korndel, skal denne oppfylle kravet til fullkorn som er gitt i den relevante næringsmiddelgruppen. Dersom glutenfri pasta inngår, gjelder kravet til fiber i gruppe 10.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- i produkter som inneholder fisk med mer enn 10 % fett, kan energiinnholdet fra fett være høyst 40 %.
- høyst 10 % av energiinnholdet kan komme fra mettede fettsyrer - tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
- likevel høyst 3,5 g salt totalt per porsjon
27 Piroger, pizzaer og andre paier enn dessertpaier, basert på korn, og som inneholder:
- minst 250 kcal (1050 kJ) per angitt porsjon, og
- minst 28 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g produkt.
Korndelen skal inneholde minst 30 % fullkorn beregnet ut fra korndelens tørrstoffinnhold. For glutenfrie kornprodukter er kravet til fullkorn likevel 10 % beregnet ut fra produktets tørrstoffinnhold.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- i produkter som inneholder fisk med mer enn 10 % fett, kan energiinnholdet fra fett være høyst 40 %
- høyst 10 % av energiinnholdet kan komme fra mettede fettsyrer
- tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100 g
- salt høyst 1,0 g/100 g
28 Smørbrød, baguetter, wraps og tilsvarende produkter, basert på korn, og som inneholder:
- minst 150 kcal (630 kJ) per angitt porsjon, og
- minst 25 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g produkt.
Korndelen skal inneholde minst 30 % fullkorn beregnet ut fra korndelens tørrstoffinnhold. For glutenfrie kornprodukter er kravet til fullkorn likevel 10 % beregnet ut fra produktets tørrstoffinnhold.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- i produkter som inneholder fisk med mer enn 10 % fett, kan energiinnholdet fra fett være høyst 40 %
- høyst 10 % av energiinnholdet kan komme fra mettede fettsyrer
- tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100g
- salt høyst 0,9 g/100 g
29 Supper med fisk eller kjøtt (ferdige produkter og produkter tilberedt ifølge produsentens anvisning) som inneholder:
- minst 100 kcal (420 kJ) per angitt porsjon og
- minst 28 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g suppe.
Dersom retten inneholder en korndel, skal denne oppfylle kravet til fullkorn som er gitt i den relevante næringsmiddelgruppen. Dersom glutenfri pasta inngår, gjelder kravet til fiber i gruppe 10.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- i produkter som inneholder fisk med mer enn 10 % fett, kan likevel energiinnholdet fra fett være høyst 40 %
- tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
- likevel høyst 2,5 g salt totalt per porsjon
30 Supper uten fisk eller kjøtt (ferdige produkter og produkter tilberedt ifølge produsentens anvisning) som inneholder:
- minst 100 kcal (420 kJ) per angitt porsjon, og
- minst 50 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g suppe.
Dersom retten inneholder en korndel, skal denne oppfylle kravet til fullkorn som er gitt i den relevante næringsmiddelgruppen. Dersom glutenfri pasta inngår, gjelder kravet til fiber i gruppe 10.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
- likevel høyst 2,5 g salt totalt per porsjon
31 Ferdigretter som ikke er beregnet å utgjøre et komplett måltid, og som ikke er omfattet av gruppene 26, 27, 28, 29 eller 30. Retten skal inneholde:
- minst 100 kcal (420 kJ) per angitt porsjon, og
- minst 50 g grønnsaker (unntatt poteter), belgvekster (unntatt peanøtter), rotfrukter, eller frukt og bær per 100 g produkt.
Dersom retten inneholder en korndel, skal denne oppfylle kravet til fullkorn som er gitt i den relevante næringsmiddelgruppen. Dersom glutenfri pasta inngår, gjelder kravet til fiber i gruppe 10.
- høyst 33 % av energiinnholdet kan komme fra fett
- i produkter som inneholder fisk med mer enn 10 % fett, kan energiinnholdet fra fett være høyst 40 %
- høyst 10 % av energiinnholdet kan komme fra mettede fettsyrer
- tilsatte sukkerarter høyst 3 g/100g
- salt høyst 0,8 g/100 g
- likevel høyst 2,5 g salt totalt per porsjon
Dressinger og sauser
32 Dressinger av olje og eddik. Produktene kan være tilsatt smak.- mettede fettsyrer høyst 20 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
33 Sauser til middagsretter (ferdige produkter og produkter tilberedt ifølge produsentens anvisning).- fett høyst 5 g/100 g
- mettede fettsyrer høyst 33 % av fettinnholdet
- sukkerarter høyst 5 g/100 g
- salt høyst 0,8 g/100 g
Vilkårene gjelder for det spiseklare produktet.