Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

DatoFOR-2015-03-09-194
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort10.03.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 9. mars 2015 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6 første ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til god og oversiktlig informasjon om priser og vilkår i kraftleveringsavtaler til forbruker og til at slik informasjon blir offentlig tilgjengelig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for omsetningskonsesjonærer som selger elektrisk energi til forbruker, uavhengig hvem som er avtalepart.

§ 3.Definisjoner

Forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kraftleveringsavtale: avtale mellom omsetningskonsesjonær og forbruker om levering av elektrisk energi til forbruker.

Omsetningskonsesjonær: innehaver av konsesjon etter energiloven for leveranse av elektrisk energi.

§ 4.Rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Informasjon om enhver kraftleveringsavtale som tilbys til eller er inngått med forbruker er rapporteringspliktig.

Avtaler som tilbys til eller er inngått med flere forbrukere, kan rapporteres som én kraftleveringsavtale dersom:

a)alle på forhånd ukjente priselementer som inngår i avtalen beregnes likt for alle forbrukere i samme prisområde, og
b)alle på forhånd kjente priselementer som inngår i avtalen ikke varierer med mer enn ti prosent, og
c)øvrige avtalevilkår er identiske.
§ 5.Rapporteringens innhold, rapporteringsform og rapporteringsfrist

Rapporteringen skal inkludere pris pr. kWh, herunder eventuelle påslag, samt eventuelle fastbeløp knyttet til kraftleveringsavtalen. Rapporteringen skal spesifisere hvilke kundegrupper kraftleveringsavtalen tilbys til, og alle relevante avtalevilkår som tillegg eller begrensninger i kraftleveringsavtalen.

Kraftleveringsavtalen skal kunne identifiseres på en entydig måte i rapporteringen.

Rapporteringen skal skje elektronisk og fortløpende til Forbrukerrådets strømprisportal, slik at informasjonen til enhver tid er oppdatert. Priselementer som er ukjent før fakturering skal innrapporteres uten ugrunnet opphold etter hver fakturering.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan stille ytterligere krav til rapporteringens innhold, form og omfang.

§ 6.Tilsyn og kontroll

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften blir overholdt.

Enhver som omfattes av forskriften skal medvirke til gjennomføring av tilsyn etter første ledd. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.

§ 7.Pålegg

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften.

§ 8.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette en tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.

§ 9.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av § 4, § 5 og pålegg gitt i medhold av § 7 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7.

§ 10.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften og de krav som er stilt i medhold av forskriften.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2015.

§ 12.Overgangsregel

Rapporteringsplikt for elektrisk energi levert i henhold til lovpålagt leveringsplikt trer først i kraft 1. januar 2016.