Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

DatoFOR-2015-03-10-301
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2015 hefte 3
Ikrafttredelse06.06.2016, 01.05.2017
Sist endretFOR-2016-09-23-1099
EndrerFOR-1999-03-11-301
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort31.03.2015   kl. 14.10
KorttittelEndr. i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 10. mars 2015 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav g og i, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juni 2015 nr. 621, 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099.

I

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

§ 1-3. Definisjonene «CONTRL», «Komponentkode», «MSCONS», «PRODAT» og «UTILTS» oppheves. 

§ 1-3. Definisjonen «avregningsdata for regulerkraftbalanse» skal lyde: 

Avregningsdata for regulerkraftbalanse: Verdier for innmating og uttak per nettavregningsområde fordelt på:

1.sum per time av timemålte verdier for innmating for det enkelte produksjonsanlegg,
2.sum per time av timemålte verdier for uttak for hver balanseansvarlig fordelt på den enkelte kraftleverandør,
3.volumandel av den justerte innmatingsprofil per time for hver balanseansvarlig fordelt på den enkelte kraftleverandør,
4.estimert nettap per time for nettselskapets balanseansvarlige eventuelt anført på kraftleverandør og
5.det totale uttaket til og innmatingen per time fra tilgrensede nettavregningsområder. 

§ 1-3. Ny definisjon «nettavregningsområde» skal lyde: 

Nettavregningsområde: Et område fastsatt av avregningsansvarlig hvor uttak, innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettavregningsområder kan måles. 

§ 1-4 skal lyde:

§ 1-4. Elektronisk informasjonsutveksling
a.Meldingsformat

Meldinger etter denne forskrift skal oversendes i henhold til Ediel.

b.Utvekslingsprotokoll

Ediel-meldinger etter denne forskrift skal kunne sendes og mottas med utvekslingsprotokoll godkjent av Systemstøtten for Ediel.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om utvekslingsprotokoll for å sende og motta Ediel-meldinger etter denne forskrift.

c.Systemstøtten for Ediels godkjennelse

Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift. Det kan i godkjennelsen settes vilkår om bruk av bestemte utvekslingsprotokoller for å sende og motta Ediel-meldinger.

d.Systemstøtten for Ediels adresseregister

Det kreves registrering med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift.

Vesentlige endringer i Ediel skal forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat i god tid før implementering. Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om endring av Ediel. 

Ny § 1-5 skal lyde:

§ 1-5. Nettavregningsområde

Avregningsansvarlig skal etablere og oppdatere nettavregningsområder i forbindelse med regulerkraftavregning. I arbeidet med å etablere nettavregningsområder skal avregningsansvarlig konsultere systemansvarlig og nettselskaper som bidrar med nødvendige opplysninger.

Et nettavregningsområde skal til enhver tid kun tilordnes ett elspotområde. 

§ 2-9 oppheves. 

Ny § 3-4 skal lyde: - - - 

§ 3-11 oppheves. 

§ 5-2 skal lyde:

§ 5-2. Betalingsforpliktelser og tilgodehavender i regulerkraftmarkedet

Avregningsansvarlig skal beregne betalingsforpliktelser eller tilgodehavender for hver enkelt balanseansvarlig på bakgrunn av hver enkelt balanseansvarliges separate regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon. Regulerkraftubalanser ved kraftforbruk skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. Regulerkraftubalanser ved kraftproduksjon skal avregnes etter prisene i spotmarkedet når ubalanser reduserer den totale ubalansen i systemet, mens ubalanser som øker den totale ubalansen i systemet skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet.

Kraftstasjoner med en samlet installert ytelse under 3 MW skal ved avregning behandles som forbruk etter første ledd annet punktum.

Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 18 kalenderdager etter hvert driftsdøgn gjøres kjent for hver enkelt balanseansvarlig. 

§ 5-4 skal lyde:

§ 5-4. Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk

Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett sende melding til avregningsansvarlig som inneholder avregningsdata for regulerkraftbalanse.

Avregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt. Avregningsansvarlig skal deretter uten ugrunnet opphold gjøre avregningsdata for regulerkraftbalanse tilgjengelig for den enkelte balanseansvarlige.

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag. 

§ 5-7 skal lyde:

§ 5-7. Avtale om regulerkraftavregning

Balanseansvarlig og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med avregning av regulerkraft i en egen avtale.

Håndtering av balanseansvaret kan settes bort til tredjepart som har avtale etter første ledd.

Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Gjeldende § 5-9 oppheves. Ny § 5-9 skal lyde:

§ 5-9. Bortsetting av oppgaver

Avregningsansvarlig kan overlate til tredjepart å utføre oppgaver i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning.

Følgende oppgaver kan ikke overlates til tredjepart etter første ledd:

a)inngåelse og endring av avtale jf. § 5-7 første ledd,
b)fastsetting av ekstraordinært krav til sikkerhetsstillelse fra balanseansvarlig for regulerkraftoppgjør,
c)suspensjon eller ekskludering av balanseansvarlig fra regulerkraftavregningen og handel i engrosmarkedet for kraft og
d)annen avgjørelse i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning som innebærer utøvelse av offentlig myndighet og er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte aktører. 

§ 6-8 oppheves. 

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1778.

II

§ 1-5 trer i kraft 1. mai 2017.

§ 2-9, § 3-11 og § 6-8 oppheves 1. mai 2017.

Endringene i § 1-3, § 1-4, § 5-2, § 5-4, § 5-7 og § 5-9 trer i kraft 1. mai 2017.

0Endret ved forskrifter 10 juni 2015 nr. 621, 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099.