Forskrift om gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 305/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til harmonisert tilgjengeliggjøring av en samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan

DatoFOR-2015-03-27-343
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse27.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§14
Kunngjort14.04.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 305/2013

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 27. mars 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 14 andre ledd, jf. første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. II nr. 17ke (forordning (EU) nr. 305/2013).

§ 1.Gjennomføring av Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 305/2013

EØS-avtalen Vedlegg XIII Transport, Kapittel II Veitransport nr. 17ke (forordning (EU) nr. 305/2013) av 26. november 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til en harmonisert tilgjengeliggjøring av en samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen forøvrig.

§ 2.Samsvarsvurdering

«Samsvarsvurderingsmyndighet» jf. forordning (EU) nr. 305/2013 artikkel 3 og 4 skal utpekes av departementet.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i straks.