Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan

DatoFOR-2015-03-30-335
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 3
Ikrafttredelse30.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-3, FOR-1999-12-10-1265, FOR-2014-12-19-1846-§4
Kunngjort10.04.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om gjennomføring av ATM-masterplan

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 30. mars 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-3, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom § 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66uc (gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014).

§ 1.Gjennomføring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66uc (gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014) om opprettelse av det felles forsøksprosjektet som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Geografisk og saklig virkeområde

Forskriften gjelder funksjonalitet for lufttrafikkstyringen innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å håndtere lufttrafikkstyringen, med mindre gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014 etter sitt eget innhold gir anvisning på et snevrere anvendelsesområde.

§ 3.Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 kan ilegges den som ikke oppfyller sine plikter i henhold til vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014 pkt. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 og 6.3.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

Se her for å lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014: pdf.gif