Forskrift om søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land

DatoFOR-2015-04-09-420
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse09.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-20-1160
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, LOV-1986-06-20-35-§1, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort30.04.2015   kl. 13.15
KorttittelForskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mesterbrevnemnda 9. april 2015 med hjemmel i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6, jf. § 1, jf. forskrift 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1.

I

1.Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen. Det legges til grunn for vurderingen at:
a.Søker må være mester i et fag som ligger under den norske mesterbrevordningen.
b.Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreftelse fra norsk myndighet på at den utenlandske fagutdanningen er på samme nivå som den norske fagutdanningen.
c.Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det norske når det gjelder nivå og faglig innhold.
d.Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til en hver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.
e.Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver i faget.
2.All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

II

Forskrift om søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land ble vedtatt i Mesterbrevnemnda 9. april 2015, og trer i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener.